nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(IX.21.)Önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-09-21 - 2013-04-30
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(IX.21.)Önkormányzati rendelete
Az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Herencsény Községi

Önkormányzat Képviselő-testületének

7 /2013. (IX.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013. (III 14.) önkormányzati rendelet

módosításárólHerencsény Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottakat - a 4./2013. (III.14.) számú 2013. évi költségvetéséről alkotott rendeletét - továbbiakban költségvetési rendelet - az alábbiak szerint módosítja.1. §. A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi költségvetésének:

a) kiadási főösszegét   62 604 ezer forintban,

b) a bevételi főösszegét 62 604 ezer forintban,
2. §. A költségvetési rendelet 6. §. (1) bekezdésének helyébe a következő bekezdés lép:

            " Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásai előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

                       Megnevezése:                                                  e Ft.

            - működési kiadások előirányzata összesen:                 48 838    

         Ebből:

- személyi jellegű juttatások:                                   9 735

- munkaadókat terhelő járulékok:                             2 601

- dologi jellegű kiadások:                                       12 605                         

- egyéb működési kiadások:                                  14 815          

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                  8 082                         

                   - tartalék                                                               1 000


3. §. A költségvetési rendelet 2,3 számú mellékletét e rendelet 1. számú melléklete módosítja.4. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.    Jusztin  Józsefné  sk.                                                    Fazekas János sk.

     polgármester                                                                        jegyző


                                                P.h.


Kihirdetve: 2013.szeptember 21.


                               Fazekas János

                                    jegyző

Szerkesztés...


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!