nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 17/2005 (X.27..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-23 - 2017-12-31
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 17/2005 (X.27..) önkormányzati rendelete
Balatonszabadi Község Helyi Építési SzabályzatárólBalatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonszabadi község helyi építési szabályzatáról szóló

17/2005.(X.27.) önk. rendelete

   

( Egységes szerkezetben a 26/2006.(XI.30.) a 8/2010.(VI.24.), az 5/2014.(III.3.) és a 19/2015.(XI.10.), 23/2016.(XII.8.) önk. rendeletekkel)


Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény 16. §.(1) bekezdésében, valamint az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 7.§.(3) bekezdésének c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján,- az építés helyi rendjének biztosítása érdekében, - figyelemmel az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) számú Kormányrendeletre (továbbiakban OTÉK) az alábbi képviselőtestületi rendeletet alkotja.


                                                            I. FEJEZET

                                                     Általános előírások

 1. §.


 1. [1]
 2. Balatonszabadi község közigazgatási területén telket alakítani, építményt tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, az általános érvényű előírások mellett e rendelet (és a hozzátartozó szabályozási terv együttes) alkalmazásával szabad.


 1. A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre,

      valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokra  nézve kötelező előírásokat

      tartalmaz.


(4)[2]A szabályozási terven kötelező és irányadó szabályozási elemek jelöltek. A kötelező erejű

      szabályozási elemek csak a HÉSZ és a szabályozási terv módosításával, változtathatók


 (5)A szabályozási tervben kötelezőnek kell tekinteni :

-     a település igazgatási határát

-     a szabályozási és védelmi vonalakat, területeket,

-    irányadó szabályozási elem: telekhatár[3](6)[4]


(7)[5](8)[6]


(9)[7]A község közigazgatási területén megvalósuló épületek parkoló igényét az építési telken belül kell kielégíteni. Ha ez nem lehetséges, az OTÉK járművek elhelyezésére vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.


(10)[8]


(11)[9]


(12)[10]


(13)[11]


(14) [12]

      

(15)[13]

(16) A kivitelezéshez szükséges ásványi nyersanyagokat (homok, kavics, agyag, stb.)

        érvényes hatósági engedéllyel rendelkező kitermelőhelyről ( bányából) kell beszerezni.


(17) A növényzet telepítésére vonatkozó előírásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

  

(18)[14]


(19)A község belterületén az országos  és a helyi természetvédelmi területeken, valamint az ökológiai hálózattal érintett területeken adótorony nem létesíthető.(20)[15] 


(21)[16] E rendeletben és a szabályozási tervben nem szabályozott kérdésekben az OTÉK és a Balaton kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló törvény előírásait kell figyelembe venni.


(22)[17]

(23) A község igazgatási területén 2500 m2-nél nagyobb, összes szintterületű csarnok jellegű

       épület nem létesíthető.


(24) A település beépítésre nem szánt területén a terepszint alatti építmény alapterülete a telek

      10 %-át nem haladhatja meg.


(25) A község beépítésre szánt területein különálló terepszint alatti építmény (pince) csak a

       falusias lakóterületeken engedélyezhető. A további területeken a talajvíz és        talajviszonyok figyelembe vétele mellett terepszint alatti építmény csak épület alatt

       helyezhető el.


(26) A település beépítésre nem szánt területén 10 m-nél magasabb építményeket a         környezethez illeszkedően kell elhelyezni


(27)[18]


(28) Ahol a terv építési határvonalat nem jelöl, ott az utak mentén a meglévő építési vonalhoz

        igazodóan, vagy minimum 5,0 m-es előkertet kell figyelembe venni és a beépítésnél az

       OTÉK oldal és hátsó kertre vonatkozó előírásait kell alkalmazni.


( 29 A szabadon-álló beépítéseknél az oldalkert nem lehet kisebb sem a telekre előírt

         építménymagasság felénél, sem pedig 3,0 m-nél.


(30)[19]


(31)[20]


(32) [21]


(33)[22]


                                                II. FEJEZET

                                        Településszerkezet, terület-felhasználás.

                                                                     2.§.


A település igazgatási területe tagozódik :


(1) Beépítésre szánt területekre, amelyeken belül az építési telkek megengedett beépítettsége

      legalább 10 %


(2) Beépítésre nem szánt területekre, amelyeken belül a telkek megengedett beépítettsége

      legfeljebb 5 % lehet.


(3) A község területén, a beépítésre szánt területek telek szintterület sűrűsége – amelyet a

      területi egységeknél telekre kiterjedően kell figyelembe venni – a következő :


             Lakóterületek :

                        1./ Kisvárosias lakóterületen :                       1,2

                        2./ Kertvárosias lakóterület :                          0,4

                        3./ Falusias lakóterület :                                 0,5


            Vegyes területek :

                        1./ Településközpont vegyes terület :                        1,4

                        2./ Központi vegyes terület :                          1,0


            Gazdasági területek :

                        1./ Kereskedelmi, szolgáltató gazd. ter.         1,5


            Különleges területek :                                                1,5     BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

Lakóterületek

         3.§.


(1) A lakóterület elsősorban lakóépületek elhelyezésre szolgál.


(2) A község területén az alábbi lakóterületek szabályozására kerül sor:


(3)[23]


(4)[24]


(5) Az oldalhatáros, 20 m, vagy annál szélesebb  telkek esetén szabadon-álló beépítési mód is

      engedélyezhető azzal, hogy az oldalhatáros  beépítés eredeti oldalkertje felé minimum

      6,0 m-es oldalkertet kell kialakítani

                                   

                                                           Kisvárosias lakóterület

4.§.


(1) A szabályozási terven a lakóterület jele : "Lk". A szabályozási terven Lke1-Lke2 jelű

      övezetek jelöltek. A beépítési módot, a legnagyobb épületmagasságot, a beépítettséget és

      a legkisebb telekméret előírást a szabályozási terv is tartalmazza az alábbiak szerint :


Övezet

   jele


 Beépítési

    mód       

Építmény

magasság

 max.   m

Beépítettség

     max

       %

Legkisebb

telekméret

     m2

Telekszélesség

        min.

          m

Telekmélység

     min.

       m

    Lk1

        ZK

    5,0

      40

    500

          K

        K

    Lk2

        OK

    5,0

      30

    700

          K

        K

 (2) A legkisebb építmény magasság : egy szint


(3)A legkisebb zöldfelület mértéke a telekterület 30 %-a.


(4)[25] A lakóterületen elhelyezhető lakóépület, a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi,      szolgáltató, vendéglátó, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület.

     Kivételesen elhelyezhető szálláshely szolgáltató épület, igazgatási épület és a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.

     A lakóterületen nem helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.


 1. [26]A területen az OTÉK-ban felsorolt melléképítmények helyezhetők el a húsfüstölő, a jégverem, a zöldségverem, az állatkifutó, a trágyatároló, a komposztáló,a siló,az  ömlesztett anyag- folyadék- és gáztároló kivételével.


 1. A területet burkolt úttal és teljes közművel kell ellátni.                                                          Kertvárosias lakóterület

                                                                         5. §.


(1)[27] A szabályozási terven a lakóterület jele : "Lke". A szabályozási terven Lke1-Lke7 jelű

      övezetek jelöltek. A beépítési módot, a legnagyobb épületmagasságot, a beépítettséget és

      a legkisebb telekméret előírást a szabályozási terv is tartalmazza az alábbiak szerint :


Övezet

   jele


 Beépítési

    mód       

Építmény

magasság

 max.   m

Beépítettség

     max

       %

Legkisebb

telekméret

     m2

Telekszélesség

        min.

          m

Telekmélység

     min.

       m

    Lke1

         O

    5,0

      30

    900

         16

       50

    Lke2

        OK

    5,0

      30

    800

          K

        K

    Lke3

        OK

    5,0

      30

    700

          K

        K

    Lke4

        OK

    5,0

      30

    900

          K

        K

    Lke5

        OK

    5,0

      30

    600

          K

        K

    Lke6

        OK

    5,0

      30

    500

          K

        K

    Lke7

 O

    5,0

      30

    700

         16

       35

    Lke8

   SZ

    5,0  

      30

    650

          -             

       35


(2) A legkisebb építmény magasság : egy szint


(3)A legkisebb zöldfelület mértéke a telekterület 50 %-a.


(4) A kialakult területeken a minimum 12,0 m széles telek építhető be.


 1. [28]A területen legfeljebb négylakásos lakóépületek, a helyi lakosság ellátását szolgáló közbiztonsági, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek helyezhetők el. Kivételesen elhelyezhetők a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari és egyéb gazdasági épületek, sportépítmények,  négy szobaszámot meg nem haladó kereskedelmi szálláshely  épületek. A területen nem helyezhetők el üzemanyagtöltők, négy szobaszámot meghaladó szolgáltató szálláshelyek, egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épületek, és a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek garázsai és önálló parkoló területei.


 1. [29]  A területen az OTÉK-ban felsorolt melléképítmények  a  helyezhetők el a

húsfüstölő, a jégverem, a zöldségverem,az  állatkifutó, a trágyatároló, a komposztáló, a siló, az ömlesztett anyag- folyadék- és gáztároló kivételével.


 1. A területet burkolt úttal és teljes közművel kell ellátni.


    

                                                             Falusias lakóterület

                                                                         6. §.


 1. A szabályozási terven a lakóterület jele : „Lf”. A szabályozási terven Lf1-Lf7 jelű

      övezetek jelöltek. A beépítési módot, a legnagyobb épületmagasságot, a beépítettséget és

      legkisebb telekméret előírást a szabályozási terv is tartalmazza az alábbiak szerint :


Övezet

   jele


 Beépítési

    mód       

Építmény

magasság

 max.   m

Beépítettség

     max

       %

Legkisebb

telekméret

      m2

Telekszélesség

        min.

          m

Telekmélység

     min.

       m

    Lf1

     OK

    5,0

      30

      800

          K

       K

    Lf2

     OK

    5,0

      30

      900

          K

       K

    Lf3

      O

    5,0

      30

    1200

         16

      70

    Lf4

      O

    5,0

      30

    1000

         16

      60

    Lf5

     OK

    5,0

      30

     700

          K    

       K

    Lf6

      O

    5,0    

      30

     900

         16

      50

    Lf7

      O

    5,0

      30

     800

         16

      50


(2) A legkisebb építmény magasság : egy szint


(3) A legkisebb zöldfelület mértéke a telek 40 % -a.


(4) A területen elhelyezhetők lakóépületek, mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmények,

     kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek, szálláshely szolgáltató épületek,

     kézműipari építmények, helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális

     épületek, sportépítmények.


(5)[30] Az építési övezetben elhelyezhetők továbbá az OTÉK-ban felsorolt melléképítmények, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró egyéb, - kisüzemi- gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény is.

(6)A területet burkolt úttal és teljes közművel kell ellátni.


(7) A kialakult területeken  minimum 12,0 m széles telek építhető be.

                                   

                           Vegyes terület

                                                                         7.§.


(1) A vegyes terület lakó-  kereskedelmi- igazgatási és szolgáltató gazdasági épületek,

      vegyesen történő elhelyezésére szolgál.


(2) A község területén az alábbi vegyes területek szabályozására kerül sor :


(3) A területeket burkolt úttal és  teljes közművel kell ellátni.   Településközpont vegyes terület.

                         8.§.


 1. A településközpont vegyes terület az igazgatási, oktatási, kereskedelmi, szolgáltató és lakó épületek elhelyezésére szolgál.


(2) A szabályozási terven a terület jele : "Vt".  A szabályozási terven Vt1-Vt2 jelű

      övezetek jelöltek, A beépítési mód meghatározását, az építmény magasságot, beépítettség

       mértékét, és a minimális teleknagyságot a szabályozási terv is tartalmazza az alábbiak

       szerint :Övezet

   jele


 Beépítési

    mód       

Építmény

magasság

 max.   m

Beépítettség

     max

       %

Legkisebb

telekméret

      m2

Telekszélesség

        min.

          m

Telekmélység

     min.

       m

    Vt1

        OK

     5,0

      50

    400

         K

     K

    Vt2

        OK

     6,0

      40

    800

         K

     K


(3 ) A legkisebb építménymagasság : egy szint


(4) A legkisebb zöldfelület mértéke a telekterület 10 %-a


(5)[31]A településközpont vegyes területen (Vt) lakóépületek, igazgatási épületek, kereskedelmi,     szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épületek, egyéb közösségi szórakoztató     épületek, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, sportépítmények, kivételesen nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmények, termelő kertészeti építmények, üzemanyagtöltő állomások helyezhetők el.

  


       Központi vegyes terület.

                        9.§.


 1. A központi vegyes terület  több önálló rendeletetési egységet magába foglaló, elsősorban központi igazgatási, oktatási, kereskedelmi és szolgáltató gazdasági épületek elhelyezésére szolgál.


(2) A szabályozási terven a terület jele : "Vk". A szabályoz ási terven Vk1-Vk3 jelű

      övezetek jelöltek, A beépítési mód meghatározását, az építmény magasságot, a

      beépítettség mértékét, és a minimális teleknagyságot a szabályozási terv is tartalmazza az

      alábbiak szerint :


Övezet

   jele


 Beépítési

    Mód       

Építmény

magasság

 max.   m

Beépítettség

     max

       %

Legkisebb

telekméret

      m2

Telekszélesség

        min.

          m

Telekmélység

     min.

       m

     Vk1

       SZK

       K

      50

Nem osztható

          -

       -

     Vk2

        OK

      OK

      45

    600

           K

        K

     Vk3

        ZK

     10,5

      50

    600

           K

        K


(3) A legkisebb építménymagasság : egy szint


(4) A legkisebb zöldfelület mértéke a be nem épített terület 50 %-a


(5)[32]A központi vegyes területen (Vk) igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épületek, egyéb közösségi szórakoztató épületek, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, sportépítmények helyezhetők el. Kivételesen elhelyezhetők nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmények, a gazdasági célú épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet részére szolgálati lakások. A területen nem helyezhetők el önálló parkoló területek és garázsok a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek számára, üzemanyagtöltő és önálló lakóépület.


  Gazdasági terület.


               10.§.


 1. A gazdasági terület elsődlegesen gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál.


 1. A község igazgatási területén :      kialakítására került sor. 


                                           Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület


                                                                          11. §.


 1. [33]A szabályozási terven Gksz1-Gksz5 jelű övezetek jelöltek A területre vonatkozó előírásokat - beépítési mód, maximális építménymagasság, maximális beépítettség, minimális telekterület, (Gksz jelű területek ) - a szabályozási terv is tartalmazza az alábbiak szerint :


Övezet

   jele


 Beépítési

    mód       

Építmény

magasság

 max.   m

Beépítettség

     max

       %

Legkisebb

telekméret

      m2

Telekszélesség

        min.

          m

Telekmélység

     min.

       m

   Gksz1 [34] 

     SZK

     10,0

40

3000

           K

        K

Gksz2

SZ

7,5

40

2000

25

75

Gksz3

SZ

7,5

40

1500

20

70

Gksz4

SZ

7,5

40

1200

20

50

   Gksz51

      SZ

       5,0

35

1400

          30

        40 (2) A legkisebb építmény magasság : egy szint

           

(3) A telken belüli zöldterület minimum a  telek terület 25 %-a


(4) A területen mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek,

     az épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet részére szolgáló lakások,

     igazgatási, egyéb irodaépületek, parkolóházak, üzemanyagtöltők, sportépítmények,

     egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, kereskedelmi vendéglátó épületek és egyéb

     közösségi szórakoztató épületek helyezhető el.


(5) Az utak mentén, a telken belül minimum 5,0 m-es előkertet kell kialakítani.


(6)  A területeket burkolt úttal és teljes közművel kell ellátni.                                                       Különleges területek

                                                                 12.§.


 1. A különleges területek közé a község területén a temető (Kt), és a sportterületek (Ksp)  soroltak, a beépítési előírásokat a szabályozási terv is tartalmazza.


(2) A temető (Kt)  területein csak a temető üzemeltetésével kapcsolatos létesítmények, és

     egyházi építmények  helyezhetők el.  A védőtávolságot a temetőn belül kell kialakítani.


A beépítési előírások a következők :


Övezet

   jele


 Beépítési

    mód        

Építmény

magasság

 max.   m

Beépítettség

     max

       %

Legkisebb

telekméret

      m2

Telekszélesség

        min.

          m

Telekmélység

     min.

       m

     Kt

      SZ

       5,0

      10

Nem osztható

          -

       -


(3) A sportterületen (Ksp)  a sportolással  kapcsolatos építmények, kereskedelmi és

      vendéglátó, szolgáltató építmények, szolgálati lakás  helyezhetők el.


Övezet

   jele


 Beépítési

    mód       

Építmény

magasság

 max.   m

Beépítettség

     max

       %

Legkisebb

telekméret

      m2

Telekszélesség

        min.

          m

Telekmélység

     min.

       m

     Ksp1

      SZ

       8,0

      20

Nem osztható

          -

       -

     Ksp2

      SZ

       6,0

      20          

Nem osztható

          -

       -


(4)A különleges területek  szabad területeit fásítani kell. Legkisebb zöldfelület a telekterület

    40 %-a.


(5) A különleges területeket burkolt úttal és teljes közművel kell ellátni  BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

                                               Közlekedési és közmű területek

                                                                       13.§.


 1. A közlekedési, közmű és hírközlési létesítményeket és azok területeit a szabályozás terv tünteti fel. (KÖu-közutak,  Kök-vasút,  KÖ-közmű )


 1. [35]
 2. A közutak, a vasút és a közművek védőtávolságait és a ságvári reptér védőtávolságát  a vonatkozó szabvány előírások és a szabályozási terven jelöltek alapján kell figyelembe venni.


 1. [36]

(5)[37]A közlekedési, és közmű területeken a közlekedési és közmű létesítményeken kívül az OTÉK-ban a közlekedési területen megengedett, a közlekedést kiszolgáló, a területet igénybe vevők ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, és szállás, továbbá ezen épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás rendeltetést tartalmazó hat felsorolt épületek helyezhetők el.


 1. Az újonnan nyitott utcákban közvilágítás kiépítése és utcai fásítás telepítése kötelező.
 2. Szennyvíztisztító, szennyvíziszap-kezelő, -tároló és -elhelyező építmények, lakó-, vegyes-, gazdasági- (a jelentős mértékű zavaró hatású ipari kivételével), üdülő- és különleges (a hulladéklerakók területének kivételével) területektől való védőtávolságát a 2. számú függelék tartalmazza.


   Zöldterületek.


            14.§.


 1. A község igazgatási területén a zöldterületek közé a közparkok (Zkp) és egyéb

       zöldterületek ( Z )  soroltak


 1. A közparkok (Zkp) a község állandóan növényzettel fedett közterületei, amelyeknek

      közútról, köztérről közvetlen megközelíthetőnek kell lennie.


 1. [38]A közparkokban az OTÉK zöldterületen megengedett, a terület rendeltetésszerű használatához szükséges építmény és vendéglátó rendeltetést tartalmazó épület helyezhető el legfeljebb 2 %-os beépítettségig szabadon-állóan, 5,0 m-es építmény magasságig.


(4)[39]


(5) A közpark területeken (Zkp) a zölddel való fedettség minimum 70 % kell legyen, melyet        többszintesen kell kialakítani, úgy hogy a fával való fedettség minimum 60 % legyen.


(6) Az egyéb zöldterülete (Z) kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató valamint turisztikai és

      sport építmények helyezhetők el. A terület nem osztható. Beépítettség maximuma 4 %, 

       megengedett építmény magasság 7,5 m.   Erdőterületek


            15.§

Általános előírások:


 1. A község igazgatási területén meglévő és tervezett védőerdők (Ev1, Ev2) és meglévő gazdasági erdők (Eg1,  ) kijelölésére került sor.


 1. A meglévő gazdasági erdők területén (Eg1) 10 hektárt meghaladó nagyságú telek legfeljebb 0,3 %-ig építhető be az erdő  rendeltetésének megfelelő épületekkel, szolgálati lakással és vadászházzal.


(3) A védőerdők területén (Ev1, Ev2) épületet elhelyezni nem lehet.


(4)[40]


(5)A területeken csak természet- és környezetkímélő terület-felhasználás engedélyezhető,                         

(6) Védett erdőterületen közút, közmű és távközlési nyomvonalas létesítmény létesítése csak

      a természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételek szerint engedélyezhető.(7) Az erdőterületeken kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vadgazdálkodási illetve

      erdőgazdasági célból szabad.


További övezeti előírások :


(8) Eg11-es, Ev13-as és Ev21-es   övezetek ( SZ-2 )(9) Eg12-es, Ev12.es, és Ev23-as övezetek (SZ-1)(10) Ev11-es övezet ( V-3, SZ-1)(11) Ev14-es és Ev22-es övezetek (SZ-1, R-1)(12) Ev15-ös övezet ( T-1, SZ-1)     Mezőgazdasági területek


            16.§.


 1. A mezőgazdasági területek a növénytermelés , állattenyésztés, a kert és szőlőgazdálkodás  területei és az ezzel kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgálnak.


(2) A község igazgatási területén az alábbi mezőgazdasági területek kialakítására került sor :(3) A területen építményeket elhelyezni az e rendeletben kikötötteken túl csak a Balaton tör-vény és az OTÉK előírásai figyelembe vételével lehet, szabadon-álló beépítési móddal. A technológiai jellegű építményeknél, műtárgyaknál és a sajátos építmény fajtáknál az épít-mény magasság legfeljebb, 15 m lehet


(4) A területen vízi közművel ellátott építmény szennyvíz elvezetése a környezetvédelmi és

      vízügyi szakhatóság előzetes szakvéleménye alapján kialakított zárt szennyvíztározóba

      történhet.


(5) A területeken kialakítható földrészlet minimális nagysága 3.000 m2, amelynek

       megközelítését közhasználatú, vagy magán úttal kell biztosítani.


        Mezőgazdasági általános területek[42]


                        17.§.


Általános előírások :


 1. A mezőgazdasági árutermelő területek a szabályozási terven jelöltek (Má, Má-C-1)


(2) Szántóföldi művelés esetén a 20 HA-nál nagyobb telken a terület rendeltetésszerű  

      használatát szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető és a beépített    alapterület a telek 0,3 %-át illetve az 1.000 m2-t nem haladhatja meg. Az építmény magasság maximuma lakóépület esetén 5,5 m, gazdasági épületeknél 7,5 m.


(3)  Gyep művelési ágú, 5,0 HA-nál nagyobb telken, hagyományos, almos állattartó és

      lakófunkciót kielégítő épület építhető és a beépíthető alapterület a telek 1,0 %-át ill

1000m2-t nem haladhatja meg. Az építmény magasság lakóépület esetén 5,5 m

gazdasági épületnél 6,0 m.


(4)  Szőlő műveléssel hasznosított  területen a 2HA alatti telekméret esetén – az (5) bekezdése

      esetét kivéve – épület nem létesíthető. A 2 HA-nál nagyobb telken a termelést és a

      borturizmust szolgáló és lakófunkciót is kielégítő épület építhető és a beépített alapterület a telek 2 %-át illetve az 800 m2-t nem haladja meg. Az építmény magasság maximuma lakóépület esetén 5,5 m, gazdasági épületeknél 7,5 m.


(5) A szőlő műveléssel hasznosított telekkel   rendelkező tulajdonos – ha az egy  borvidéken lévő telkeinek összterülete 5 HA-nál     nagyobb – a szőlője művelésével, feldolgozásával, illetve ehhez kapcsolódó (nem szállodai célú) borturizmussal összefüggő építési szándékát megvalósíthatja csak az egyik – a     nemzeti park területének természeti és kezelt övezetén kívül lévő – telkén. A beépíthető     terület nagysága a beszámított telkek összterületének 1 %-át, egyúttal a beépített telek beépítettsége a 25 %-ot nem haladhatja meg. Az 5 HA-nál nagyobb összterület     megállapításánál a kertgazdasági területek övezetén lévő telkek is beszámíthatóak, de építési jogot e telkekre csak a kertgazdasági területek övezeti előírásai szerint lehet     szerezni. Az építési jog megszerzéséhez beszámított, de beépítésre nem kerülő telkekre a tulajdonos érdekében – telekalakítási és építési tilalmat kell az építésügyi hatóság      megkeresésére bejegyezni. Az építmény magasság maximuma lakóépület esetén 5,5 m, gazdasági épületnél 7,5 m

      .

(6) Gyümölcs művelési ágban lévő területen 3 HA alatti területen épület nem létesíthető. A

      3 HA-t és azt meghaladó telekméret esetén a termelést, feldolgozást szolgálló, lakó funkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 1 %-át és az egyes épületek alapterülete az 1.000 m2-t nem haladhatja meg.


(7) Épületet létesíteni csak a legalább 80 %-ban művelt telken lehet, ahol a beépítés feltételeként az a művelési ág fogadható el, amely a telek művelet területének 60 %-ban meghatározó, azon a vegyes művelésű telken, ahol az egyik művelési ág sem éri el a 60 %-ot a legszigorúbb beépítési szabályokkal rendelkező művelési ágra vonatkozó előírások alapján lehet építeni.


(8)[43]


(9) Lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el a területen.


(10) A vízfolyások menti 20-20 méteres sávban megtelepedett fásszárú növényzet védelmét a

       vízfolyások karbantartásai munkáihoz szükséges feltételek biztosítása mellett kell

        megoldani.


(11) Új gazdasági telephely, birtokközpont legalább 2 ha területű telken alakítható ki – parti

       és  partközeli településen az adott településhez tartozó, a sem partinak, sem partközelinek

       nem minősülő településen pedig a birtokközpont építési helyéül szolgáló település és

       szomszédos települések közigazgatási területéhez tartozó – legalább 50 HA összterületű,

       több telekből álló birtok esetén. A magterület, ökológiai folyosó és térségi jelentőségű

       tájképvédelmi területen birtokközpont nem alakítható ki. A beépített terület nagysága a

       birtok összterületének 1 %-át és a beépített telek területének 25 %-át nem haladhatja meg.További övezeti előírások :


(12) Má1-es övezet (T-1, SZ-2)(13) Má2-es övezet (T-1, SZ-1)(14) Má3-as övezet (SZ-1)(15) Má4-es övezet (SZ-2)
         Kert, szőlő és gyümölcsös területek.[44]


                        18.§.


(1) A kert, szőlő és gyümölcsös területek a  szabályozási terven „Mk”, -al jelöltek.


(2) A már  a korábbi szabályozás alapján kialakított 1500 nagyságú  telek még beépíthető.

     Az 1500 m2-nél kisebb telkek nem építhetők be. A kialakítható telek minimális nagysága

     3.000 m2


(3) Gazdasági épület művelt telekre - a műveléssel összefüggő - legfeljebb 3 %-os 

      beépítettséggel, és 4,0 m-es építmény magassággal építhető oly módon, hogy az építmény 

      legmagasabb pontja  sem haladhatja meg a 6,0 m-t.

    

(4) Beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.


(5)Lakókocsi, lakókonténer a területen nem helyezhető el..


(6)Műveltnek az a telek minősül, amelynek legalább 80 %-án intenzív kertészeti kultúra

        található.


(7) Szakrális építmény (kápolna, kereszt, kőkép stb.) a telek méretétől független

      elhelyezhető.


További övezeti előírások :


(8) Mk1-es övezet ( SZ-1 )(9) Mk2-es övezet (SZ-2)       Be nem építhető mezőgazdasági övezetek.

                                      19.§.


Általános előírások :


(1) A be nem építhető mezőgazdasági területek a természetvédelem és vízvédelem  érdekeit

      szolgálják. A területek a szabályozási terven jelöltek az általános mezőgazdasági

      területeken (Má0 ).


 1. A művelési ág elsősorban erdősítés és gyepesítés céljára  megváltoztatható.


 1. A területen csak köztárgyak, közutak, közterek, nyomvonal jellegű vezetékek, közmű és közműpótló berendezések ( a szennyvíztisztító és komposztáló telepek, adótorony, távközlési magas-építmény, magasfeszültségű villamos távvezeték kivételével), a

      vízgazdálkodás létesítményei, geodéziai jelek, vadász lesek és a természetvédelem kutató,

      bemutató építményei helyezhetők el.


További övezeti előírások :


 1. Má01-es övezet ( T-1, SZ-1) 1. Má02-es övezet (V-3, T-1, SZ-1) 1. Má03-as övezet (SZ-1)(7) Má04-es övezet (SZ-2)     Vízgazdálkodási  területek.


            20.§.


 1. A vízgazdálkodási területeket a szabályozási terv jelöli  (V),


 1. A vízgazdálkodási területeken építmények, a külön jogszabályokban foglaltak alapján. helyezhetők el.


 1. A vízfolyások partszélei mentén mindkét oldalon a karbantartás részére 6-6 m-es sávot a tavaknál 3 m-es sávot szabadon kell hagyni.


 1. A vízfolyások, vízelvezető árkok rendszeres karbantartásáról gondoskodni kell.III. FEJEZET


Környezet-, táj-, természet-, kulturális örökség védelem.

Különleges idegenforgalmi be nem építhető területek


21.§.


 1. A környezet-, táj-, természet-, műemlék és helyi védelemmel kapcsolatos szabályozást, lehatárolását a védőtávolságokat a szabályozási terv tünteti fel.


(2) [46]A különleges idegenforgalmi be nem építhető területeket a módosított szabályozás terv

      jelöli (KÜi.)


(3)14 A terület beépítésére vonatkozó előírások a következők :


Övezet

   jele


 Beépítési

    mód        

Építmény

magasság

 max.   m

Beépítettség

     max

       %

Legkisebb

telekméret

     m2

Telekszélesség

        min.

          m

Telekmélység

     min.

       m

    KÜi

         SZ

    7,5

        2

   1,6 ha

         -

        -


(4)14 A területen beépíthető létesítmények :


A területen szabadidő sport létesítmények, és sportpályák, turisztikai létesítmények és ehhez kapcsolódó kereskedelmi, vendéglátó létesítmények, egészségügyi igazgatási létesítmények, kereskedelmi szállásférőhelyek helyezhetők el. A tulajdonos és alkalmazottak részére lakások, valamint a környezetet nem zavaró jellegű közösségi szórakoztató létesítmények helyezhetők el.


(5)[47]Környezetvédelem

             22.§.


(1) A környezetvédelmi előírások a település igazgatási területére érvényesek.


(2) A környezetvédelem külön szabályozási rendeletében e rendezési terv előírásait is figyelembe kell venni.


(3) Az igazgatási területen a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy:

       a./ a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő,

  b./ megelőzze a környezetszennyezést                          

       c./ kizárja a környezetkárosítást


(4)[48] Levegőtisztaság-védelmi szempontból a területen csak olyan tevékenység folytatható és csak olyan létesítmény alakítható ki, amelynek levegőszennyezőanyag-kibocsátása a területre vonatkozó határértékeket nem lépi túl, és nem okoznak lakosságot zavaró bűzhatást.


(5)A településen veszélyes hulladék keletkezését eredményező tevékenység csak úgy

      folytatható, hogy az üzemeltető köteles gondoskodni a veszélyes hulladék

      környezetszennyezést kizáró elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.


(6)[49]


(7)[50]


(8)A szippantott szennyvizek csak a működési engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító

     telepre szállíthatók.


(9)[51] A település szennyeződés érzékenységi besorolása fokozottan  érzékeny terület.


(10)[52] A településen a zajvédelem az országos előírások szerint, azoknak megfelelően

       biztosítandó. A zajt keltő és a zajtól védendő létesítményeket egymáshoz képest úgy kell

       elhelyezni, hogy a területre vonatkozó zajterhelési határértékek betartásra kerüljenek.

      

(11) A forgalmi út  közvetlen környezetében egészségügyi, oktatási és gyermek intézményeket elhelyezni nem lehet.


(12) Vízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok rendszeres karbantartásáról, tisztításáról az

        üzemeltető köteles gondoskodni.


(13)[53] A vezetékes ivóvízhálózattal rendelkező ingatlanok szennyvízelvezetését  és szennyvízelhelyezését a Balaton kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló törvény előírásai szerint kell biztosítani:

Beépítésre szánt területen a megépült és üzembe helyezett szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötés kötelező.

Beépítésre nem szánt területen a megépült szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötése a szennyvízcsatorna-hálózat átadását követő egy éven belül kötelező.

Beépítésre nem szánt területen, amennyiben nincs lehetőség a szennyvízcsatorna-hálózathoz történő csatlakozásra, új épület csak vízzáró szennyvíztároló, illetve a vízügyi hatóság által engedélyezett egyedi szennyvízkezelő berendezésre vezethető.(14) Országos közutak beépítésre nem szánt területen levő szakasza mentén a tengelytől

        számított 50 méter, továbbá közforgalmú vasútvonal szélső vágányától számított 50

         méter távolságon belül lakóépület nem létesíthető.


(15) Vízfolyások medrétől 50 méter távolságon belül mezőgazdasági területen állattartó         építmény nem létesíthető.


(16) Természetes és természet közeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonaltól

        számított 50 m-en belül, tavak partjától számított 100 m-en belül meglévő épületek,

        építmények, létesítmények átépítéséhez, átalakításához, vízi létesítmények, kikötők,

        illetve a halászati célú  hasznosítást szolgáló létesítmények létesítéséhez, kivitelezéshez a

        természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.


(17)[54]


(18) A településen a kommunális szilárd hulladék szervezett gyűjtése és elszállítása – a

        kommunális hulladéklerakó telepre - megoldott. Hulladékgyűjtésre csak szabványosított

          zárt edény, konténer használható. A gyűjtőedények közterületen nem tárolhatók,

        elhelyezésüket telken vagy épületen belül kell biztosítani.


(19) A gazdasági területeken csak a környezetének terület-felhasználását nem zavaró

        létesítmények helyezhetők el.


(20)[55]


Természetvédelem

                                                                       23.§.


(1) Az országosan védett természeti értékek védelmével kapcsolatos részletes szabályokat az

      illetékes nemzeti Park Igazgatósága kezelési tervben határozza meg.


(2) Védett természeti terület állapotát és jellegét természetvédelmi célokkal el­lentétesen

       megváltoztatni tilos. A „Natura 2000” területeken a művelési ág változást az illetékes

       természetvédelmi igazgatósággal engedélyeztetni kell.


(3) Védett természeti területen, új adótorony, távközlési magas építmény, magasfeszültségű

      villamos távvezeték nem létesíthető.


(4) Védett természeti területen a gazdálkodás környezet- és természetkímélő módszerek

      alkalmazásával történhet.


(5) Védett természeti területen az erdő elsődleges funkciója védelmi, szálaló vágás és

      természetes felújítás megen­gedett. Új erdő telepítése csak őshonos fafajokból történhet.


(6) Védett természeti területen új külszíni művelésű bánya a természetvédelmi szakhatóság engedélyével létesíthető.

(7)Természeti területen a területet szennyező vagy veszélyeztető létesítmény nem helyezhető el.

(8)[56]


Tájvédelem

                                                                          24.§.


(1) Táj- és településkép-védelmi okokból útsorfásítást kell végezni az utak mentén.


(2) Nem létesíthető közmű- és energia, táv- és hírközlési vezeték a meglévő fasorok

      nyomvonalában.


(3) Új közutak, utcák kialakításánál legalább egyoldali fasor telepítéséhez területet kell

      biztosítani.


(4) Az általános tájvédelem érdekében a külterületi utak menti fasorok, mezsgyék,

      vízfolyások, csatornák menti galérianövényzet védelméről gondoskodni kell.


(5)[57]


        Kulturális örökség védelme

                            25.§.


 1. A település  műemlék és helyi védelem alatt álló építményeit, területeit valamint régészeti területeit a szabályozási terv tünteti fel.


 1. [58] Helyi védelem alatt álló építményeket az 1. számú melléklet, a műemlékeket és a régészeti lelőhelyeket az 1. számú függelék tartalmazza.


 1. [59]


 1. [60]
 2. [61] A kulturális örökség védelméről szóló törvény értelmében, amennyiben régészeti emlék, régészeti lelt, vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező (a tevékenység felelős vezető-je, az ingatlan tulajdonosa, az építtető, vagy kivitelező)

a)  köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,

b)  a jegyző útján az örökségvédelmi hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére jogosult intézményt,

c)  a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín leletőrzéséről- a felelős őrzés szabá-lyai szerint- a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.


 1. [62],[63]A helyi védelem alatt álló építményeknél a védett épület, épület részlet megóvására kell törekedni, tetőtér beépítés, ráépítés csak a hagyományos értékek védelme esetén engedélyezhető.

 (7) A helyi védett épületek bontását csak a teljes műszaki és erkölcsi avultság beálltával

      szabad engedélyezni a felmérési terv és fotó dokumentáció mellékletével


  IV.FEJEZET


       Egyes sajátos jogintézmények követelmény rendszere.

                          Építésjogi követelmények


                                            26.§.[64]

   Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés

                                                                       27.§.[65]


     Útépítési és közművesítési hozzájárulás


                        28.§


 1. A helyi közutakat és közműveket legkésőbb az általuk kiszolgált építmények használatba vételéig meg kell valósítani a telkeket kialakítónak.


 1. [66]A helyi közutat illetőleg közművet, amennyiben a település önkormányzata létesítette, úgy annak költségét részben vagy egészében az érintett ingatlanok tulajdonosaira háríthatja. A hozzájárulás mértékről és a fizetés módjáról a képviselő-testület határozatban dönt.  Településrendezési kötelezések

                        29.§.


 1. [67]


(2)[68]


(3)[69]

                   

(4)[70]


 1. [71]A beültetési kötelezettséggel érintett területeken háromszintes, gyep-, cserje és lombkoronaszinttel képzett növényzettel kell kialakítani és fenntartani. A beültetési kötelezettséget a használatbavételi engedély megkéréséig teljesíteni kell.IV/A. FEJEZET[72]

a rendelet szabályozási terv mellékletei

29/A.§


5. számú melléklet: Belterületi Szabályozási Terv 1. számú tervlapjai

 1. 6. számú melléklet: Belterületi Szabályozási Terv 2. számú tervlapjai
 2. 7. számú melléklet: Belterületi Szabályozási Terv 3. számú tervlapjai
 3. 8.számú melléklet: Belterületi Szabályozási Terv 4. számú tervlapjai
 4. 9. számú melléklet: Belterületi Szabályozási Terv 5. számú tervlapjai
 5. 10.számú melléklet: Belterületi Szabályozási Terv 6. számú tervlapja
 6. 11. számú melléklet: Külterületi Szabályozási Terv KSZ-1számú tervlapja”


                                                              V. FEJEZET

                                                     Záró rendelkezések.


                                                                 30.§.


(1)[73]


 1. [74]


 1. E rendelet a kihirdetés napját követő 30 napra lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


 1. Az Önkormányzat Képviselő-testületének e rendelete hatályba lépésének napjával hatályon kívül helyezi a 16/2003.(V.29.), a 9/2000.(XI.27.), az 5/2000.(IV.27.) sz. rendeletekkel módosított 6/1999.(XI.30.) sz. rendeletét.

Balatonszabadi, 2005. október 27.


                                    Némethné Vincze Mária sk.                                      Krisztin Endre sk.

                                               körjegyző                                                       polgármester

Kihirdetve:


2005. október 27. napján.                                    Némethné Vincze Mária sk.

                                               körjegyző                                                                                               1. számú melléklet[75]

a 17/2005.(X.27.) Kt. rendelethezBalatonszabadi község helyi védett épületei
ssz

név

cím

hrsz

védettség

1

lakóház

Dózsa Gy. u. 26

854/2

H1

2

lakóház

Szabadság u. 32

916/1  

H1

3

lakóház

Szabadság u. 31

940/2

H1

4

lakóház

Szabadság u. 8.

933/1

H1

5

kápolna

Vak . B. úti temető

625/1

H1

6

lakóház

Vak Bottyán u. 128/b

185/1

H1

7

lakóház

Vak Bottyán u. 183

526/2

H2 utcai homlokzat

8

lakóház

Kossuth L.u. 43.

408

H1

9

Kossuth emlékház

Kossuth L.u. 61

399

H1

10

lakóház

Kossuth L.u. 62

254     

H2 utcai homlokzat

11

lakóház

Kossuth L.u. 51

404

H1

12

kereszt

Szabadság - Balaton út kereszteződése


H1

13

Kossuth szobor

Kossuth - Enyingi út kereszteződése


H1

14

Hősi emlékmű

Kossuth u. 89 sz. ház előtt


H1

15

Hősi emlékmű

Közpark

9

H1Helyi védett építmények :   H1 = teljes körű védelem, H2 = épület, építmény részlet


           

                                                                                                              2.számú melléklet.

a 17/2005.(X.27.) Kt. rendelethez

                                      A növényzet telepítésére vonatkozó előírások.


1./  A legkisebb ültetési (telepítés) távolság az ingatlan határától :

 1. belterületen és külterületeknek a kertterületre (MK) és beépítésre szánt területnek minősített területek belső részén :

b) külterületen a kertterületen, és beépítésre szánt területen kívül eső részén :

c) külterületnek kertterületen és beépítésre szánt területen kívüli részén, amennyiben a szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös vagy kertterület, szőlőt és gyümölcsfát a b) pontban foglalt ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni :

2./ Közút és vasút területén – szőlőtől, gyümölcsöstől, kertterülettől és beépítésre szánt területtől – minden gyümölcs- és egyéb fát, valamint bokrot, legalább 1,5 m, 3 m-nél magasabbra növő gyümölcsfát legalább 2,5 m távolságra szabad ültetni (telepíteni).3. számú melléklet[76]

a 17/2005.(X.27.) Kt. rendelethez

4. számú melléklet 

a 17/2005.(X.27.) Kt. rendelethezKavics, homok és agyag kutatására kijelölt területek :


0150/2-3,  0150/6-11,  0150/13,  0153/5-6,  0177/1,  0177/6,  0117/9-14,  0177/16-23,  0177/25-34,  0177/37-451. számú függelék[77]

a 17/2005.(X.27.) Kt. rendelethez "Nyilvántartott műemléki értékek és műemlékek:törzsszám:


címe:

birság kat.

hrsz

stilusjegyek

11323

Kossuth-szobor

Kossuth L. utca

MIII

261

fémöntvény 1894

4573

R.k. templom

Vak Bottyán u.

MIII

601

szentélye barokk, 1778. Hajója és tornya 1818-1823-ban kialakítva. Berendezés: mellékoltár, padok, gyóntatószék, keresztelõkút, két szobor fából, sekrestyeszekrény, barokk, szószék, rokokó, 18.sz.; fõoltár, klasszicista, 19. sz. elsõ fele.

4576

R.k. plébánia

Vak Bottyán u. 86

MIII

975/4

késõ barokk, 1817. Homlokzata átépítve romantikus stílusban

4571

Ref. templom

Vak Bottyán u. 135

MIII

562

copf, 1794. Belsõben falazott szószék, copf, 1790 körül

4574

Ref. templom

(Siómaros)

Kossuth u. 74

MIII

263

copf, 1801. Berendezés: falazott szószék, Mózes szék, padok, 1800 körül


műemlék

műemléki környezet

Kossuth-szobor

263, 265, 266, 267, 268, 328, 329, 382, 384/1, 384/2, 385, 386, 387 hrsz-ú
ingatlanok, 264 hrsz-ú közterület, 259/4, 261, 262, 266, 288, 289, 290, 351 hrsz-ú közterületrészek

Rk. templom és plébánia

461/2, 561, 567, 579, 598, 599, 600, 603-605, 937, 973/2, 974, 976-979, és

559 és 980, 983, 984, 986/1, 986/2, 987/1, 987/2 hrsz-ok egy része.        

Ref. templom

6, 8, 9,  464/1, 558/2, 559, 560/3, 561, 563 hrsz

Ref. templom (Siómaros)

259/4,260, 261, 262, 264,  265, 266, 386, 387 hrsz


Régészeti lelőhelyek:


sorszám

azonosító

név

hrsz

kor


19394

Pusztatorony

0194/2, 0195/25, 0195/26, 0195/28, 0191, 0190/11


Telepnyom (felszíni), római kor,

Temető, templom és telepnyom középkor
19395


Sashalom

038/18, 299


Szórványlelet, temető római kor,


19396

Siómarosi temető mellett                                                                                                                                                                                                                                  


297, 296, 295, 294, 293, 292/2


Temető római kor, telepnyom (felszíni) középkor


19397

Kossuth utca 145.                                                                                                                                                                                                                                         


353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 1101/2, 1103, 1104, 1108, 1109, 340/8, 340/3, 340/6, 341, 345/2, 345/3, 345/4, 346/1, 350/2, 350/1, 349, 348/2, 348/1, 346/2, 351


Telepnyom (felszíni) római, bronz, újkőkor, Árpádkor.


19399

Sóderbánya                                                                                                                                                                                                                                                


0184/1, 0184/2, 0177/18, 0177/17, 0177/19, 0177/16, 0182/2


Település középkor, Árpádkor, római kor


19400

Alsó-Páskum I.                                                                                                                                                                                                                                            


0187/10


Halom ismeretlen kor


19401

Alsó-Páskum II.                                                                                                                                                                                                                                           


0187/10


Halom ismeretlen kor


19402

Siómaros, Sió-bozót                                                                                                                                                                                                                                       


035/3, 036, 041/15


Halom ismeretlen kor, telepnyom római és középkor, őskor, újkor


30741

Alsó-Pászkum-dűlő                                                                                                                                                                                                                                         


0185/14


Telep általában, Árpád-kor


32366


Siómaros, Sió-bozót                                                                                                                                                                                                                                       


035/3, 036, 041/15


Halom, bronzkor,

Telepnyom (felszíni), kelta,


45029


Gyeptörés-dűlő

039/1, 039/2, 041/6, 041/7, 086/1, 086/4, 086/5, 066


Telepnyom (felszíni), középkor, Árpádkor


45030


Fenéki-dűlő

045/8, 045/9


Telepnyom (felszíni), római kor, Árpádkor, bronzkor45032


Siópart

051/2, 034


Telepnyom (felszíni), kora Árpád-kor19408


Pusztai-alsó-dűlő

035/2


Sír, őskor,

Telepnyom (felszíni), badeni kultúra.73977


Páskum-dűlő kelet

0177/38, 0177/39


Telepnyom (felszíni), középkor, Árpádkor, őskor


 2. függelék[78]

a 17/2005.(X.27.) önk. rendelethez

Szennyvíztisztító, szennyvíziszap-kezelő, -tároló és -elhelyező építmények legkisebb távolsága (védőterülete) lakó-, vegyes-, gazdasági- (a jelentős mértékű zavaró hatású ipari kivételével), üdülő- és különleges (a hulladéklerakók területének kivételével) területektől

I/A.> 1000 m

 • nyersiszaptároló, iszaprothasztó földmedencék 200 000 m3 hasznos térfogat fölött,*
 • tavas (levegőzés nélküli) szennyvíztisztítás 10 000 m3/d szennyvízmennyiség fölött;I/B.> 1000 m

 • nyersiszap tároló, iszaprothasztó földmedencék 200 000 m3 hasznos térfogatig,
 • tavas (levegőzés nélküli) szennyvíztisztítás 10 000 m3/d szennyvízmennyiségig,
 • nyersiszap mezőgazdasági hasznosítással történő elhelyezése felületi szórással,
 • anaerob iszapkezelés és a kezelt iszap tárolása nyitott műtárgyakban
  50 000 m3/d szennyvíztisztítási kapacitás fölött,
 • folyékony települési hulladékgyűjtő, - kezelő (nem aerob) és ártalmatlanító létesítmények 500 m3/d fölött;II> 500 m

 • hagyományos szennyvíztisztító folyadékfázis-kezelő létesítményei
  50 000 m3/d szennyvízmennyiség fölött,
 • anaerob iszapkezelés és a kezelt iszap tárolása nyitott műtárgyakban
  50 000 m3/d szennyvíztisztítási kapacitásig,
 • szennyvíziszap komposztáló (hagyományos vagy gyorsított rendszer nyitott prizmákkal),
 • nyersiszap mezőgazdasági hasznosítása talajba injektálással,
 • levegőztetett és aerob szennyvíztavak 100 m3/d kapacitásig (meredek partkiképzés - legalább 1:3 rézsűk -, nádas partvédelem nélkül),
 • folyékony települési hulladék aerob kezelése 500 m3/d kapacitásig,
 • folyékony települési hulladék barázda teknős elhelyezése;III> 300 m

 • hagyományos szennyvíztisztító folyadékfázis-kezelő és zárt anaerob iszapkezelő létesítményei 50 000 m3/d szennyvíztisztítási kapacitásig,
 • aerob úton stabilizált iszap kezelése nyitottan,
 • zárt, szagtalanítóval ellátott folyékony települési hulladékkezelő vagy előkészítő létesítmények, termikus iszapkezelő (égető, kondicionáló, szárító) létesítmények,
 • rapid iszapkomposztálók zárt rendszerben, szagtalanítóval ellátva;IV> 150 m

 • teljes oxidációs eleveniszapos berendezések nyitott iszapkezelés nélkül, 5000 m3/d kapacitásig,
 • zárt, szagtalanítóval ellátott egyéb szennyvíztisztító berendezés, iszapkezelés nélkül 10 000 m3/d kapacitásig, iszapkezeléssel 1000 m3/d kapacitásig,
 • nyers szennyvízátemelők védelem nélkül;**V. <20 m***

 • teljes oxidációs eleveniszapos kisberendezés (500 m3/d), zajszigetelt, cseppszóródás ellen védett, üzemzavar esetén gravitációsan vagy beépített gépegységekkel teljesen leüríthető kivitelben,
 • nyers szennyvízátemelők zajszigetelt, zárt, szagtalanítóval ellátott kivitelben,
 • oldó medence (zárt), szikkasztó mező 20 m3/d kapacitásig* Környezeti hatásvizsgálat alapján egyedileg kell meghatározni.

** Megfelelő védelem (zaj, bűz ellen) esetén az építési hatóság az értéket csökkentheti.

*** Egyedileg kell meghatározni.


Megjegyzés: Ha egy feltétel nem teljesül, a következő (szigorúbb) előírás figyelembevétele javasolható. Ha két feltétel nem teljesül, vagy a kapacitástúllépés eléri a kétszeres értéket, egyedi elbírálás (általában két kategóriával szigorúbb besorolás) célszerű.
[1]

Hatályon kívül helyezte az 5/2014.(III.3.) önk. rendelet, hatályba lépett 2014. március 3.-án

[2]

Módosította a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[3]

Módosította. a 26/2006.(XI.30.) rendelet,  hatályba lép: 2006. december 16-án

[4]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[5]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án


[6]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[7]

Módosította a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[8]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[9]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[10]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[11]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[12]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[13]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[14]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[15]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[16]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[17]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[18]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[19]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[20]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[21]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[22]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án[23]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[24]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[25]

Módosított a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[26]

Módosította a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[27]

Módosította  a  8/2010.(VI.24.) rendelet

[28]

Módosította a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[29]

 Módosította a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[30]

Módosította a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án


[31]

Módosította a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[32]

Módosította a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[33]

Módosította  a 26/2006(XI.30.) rendelet értelmében.

[34]

Módosította  a 25/2006.(XI.30.) önk. rendelet

[35]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[36]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[37]

Módosította a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[38]

Módosította a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[39]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[40]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[41]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[42]

Módosítva a 8/2010.(VI.24.) rendelettel, hatályba lép 2010. szeptember 1-én.

[43]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[44]

18.§.(1-7) módosítva. Hatályba lép 2010. szeptember 1-én a 8/2010.(VI.24.) rendelet értelmében.


[45]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[46]

Módosítva a 8/2010.(VI.24.) rendelet értelmében.

[47]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[48]

Módosította a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[49]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[50]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[51]

Módosította a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[52]

Módosította a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án


[53]

Módosította a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[54]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[55]

Hatályon kívül helyezte. a 19/2015(XI.10.) rendelet, hatályba lépett 2015. december 1-én

[56]

Hatályon kívül helyezve. 2015. december 1-én a 19/2015(XI.10.) rendelet 11.§ (2) bek. értelmében

[57]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[58]

25.§.(2) módosítva. Hatályba lép 2015. december 1-én a 19/2015(XI.10.) rendelet 6.§ (1) bek. értelmében

[59]

25.§.(3) hatályon kívül helyezve. 2015. december 1-én a 19/2015(XI.10.) rendelet 11.§ (2) bek. értelmében

[60]

25.§.(4) hatályon kívül helyezve. 2015. december 1-én a 19/2015(XI.10.) rendelet 11.§ (2) bek. értelmében

[61]

25.§.(5) módosítva. Hatályba lép 2015. december 1-én a 19/2015(XI.10.) rendelet 6.§ (2) bek. értelmében

[62]

25.§.(6) módosítva. Hatályba lép 2010. szeptember 1-én a 8/2010.(VI.24.) rendelet értelmében.

[63]

25.§.(6) módosítva. Hatályba lép 2015. december 1-én a 19/2015(XI.10.) rendelet 6.§ (3) bek. értelmében

[64]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[65]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[66]

Módosította  a  23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[67]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[68]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[69]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[70]

Hatályon kívül helyezte a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[71]

Szövegét megállapította a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[72]

Szövegét megállapította a 23/2016.(XII. 8.) önk. rendelet, hatályba lépett 2016. december 23.-án

[73]

 Hatályon kívül helyezve. 2015. december 1-én a 19/2015(XI.10.) rendelet  

[74]

Hatályon kívül helyezve. 2015. december 1-én a 19/2015(XI.10.) rendelet

[75]

1.számú melléklet módosítva. Hatályba lép 2015. december 1-én a 19/2015(XI.10.) rendelet 10.§. (2) bek.értelmében

[76]

3. számú melléklet hatályon kívül helyezve. 2015. december 1-én a 19/2015(XI.10.) rendelet 11.§ (2) bek. értelmében

[77]

1.számú függelék Hatályba lép 2015. december 1-én a 19/2015(XI.10.) rendelet 10.§. (3) bek.. értelmében


[78]

Szövegét beiktatta. a 19/2015(XI.10.) rendelet, hatályos 2015. december 1-én


Csatolmányok

Megnevezés méret
17/2005.(X.27.) HÉSZ alap rendelet
8.96 MB
17/2005.(X.27.) egységes HÉSZ
209.95 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!