nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2017 (IX.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-12 -tól
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2017 (IX.11.) önkormányzati rendelete
CSIBRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2017.(III.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

Csibrák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csibrák Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya


1. §.


Az 1/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 2.§. helyébe  az alábbi rendelkezés lép:


KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI


Az önkormányzat 2017. évi költségvetése


  1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:


A költségvetés bevételei és kiadásai


A képviselő-testület az önkormányzat  2017. évi költségvetésének


a) tárgyévi költségvetési bevételét:                                                                   48.571.766 Ft,

aa) működési költségvetési bevételét                                                            42.658.316 Ft,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét:                                                         5.913.450 Ft,

b) tárgyévi költségvetési kiadását:                                                                    48.571.766 Ft,


ba) működési költségvetési kiadását:                                                               42.245.126 Ft,

- Személyi jellegű kiadások:                                                                            16.569.751 Ft,

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                           2.783.313 Ft,

- Dologi jellegű kiadások:                                                                                12.292.920 Ft,

- Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                          1.977.000 Ft,

- Egyéb működési célú kiadások:                                                                      3.406.995 Ft,


bb) felhalmozási költségvetési kiadását                                                              6.326.640 Ft,

- beruházások előirányzata:                                                                               5.651.640 Ft,

- felújítások előirányzata:                                                                                               0 Ft,

- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzata:                              675.000 Ft,

   összegben állapítja meg.


c) költségvetési hiányát:                                                                                              0 Ft,

ca) működési költségvetési hiányát                                                                    -413.190 Ft,

cb) felhalmozási költségvetési hiányát:                                                                413.190 Ft,

d) előző év felhasználható (tervezett) pénzmaradványát:                                      7.335.866 Ft,

da) d) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló

       (tervezett) pénzmaradványát:                                                                     3.573.416 Ft,

db) d) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló

       (tervezett) pénzmaradványát:                                                                     3.762.450 Ft,


e) a finanszírozási célú műveletek bevételét:                                                       7.335.866 Ft,

ea) e) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét:         3.573.416 Ft,

eb) e) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

      bevételét:                                                                                                  3.762.450 Ft,

f) finanszírozási célú műveletek kiadását:                                                           1.333.108 Ft,

   fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek                                          

         kiadását:                                                                                                   658.108 Ft,

   fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek

         kiadását                                                                                                   675.000  Ft összegben  állapítja meg.  2.§.


A rendelet 3.§. (1-2) és (6-7)helyébe  az alábbi rendelkezések lépnek:


(1)  A Képviselő-testület a megállapított 2017 évi bevételi és kiadási főösszegek kiemelt előirányzatok, és a finanszírozási bevételek és kiadások szerinti részletezését, tartalmazó  1. melléklet  helyébe az alábbi módosított 1. melléklet lép.


(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott, az önkormányzat bevételeinek részletezését tartalmazó 2. melléklet  helyébe az alábbi 2. melléklet lép, a 3. mellékletet a módosítás nem érinti.


(4) Az önkormányzat kiadásait  szakfeladat szerinti  bontásban tartalmazó 8. melléklet helyébe az alábbi 8. melléklet lép.


(5) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen tartalmazó  9.  melléklet  helyébe az alábbi  9. melléklet lép.


3.§.


A rendelet 4.§.(5) helyébe  az alábbi rendelkezés lép:


Az önkormányzat 2017. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatairól készített előirányzat-felhasználási ütemterv 10. melléklete  helyébe az alábbi 10. melléklet lép.


Záró rendelkezések


4. §.


(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2)Ezt a rendeletet a Képviselő-testület a 2017. szeptember 7. napján tartott ülésén alkotta meg.


Kardos János

Horváthné Tóth Valéria

polgármester

jegyzőZ á r a d é k:

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Csibrák, 2017.szeptember 11.
Horváthné Tóth Valéria

Jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1
40.5 KB
2
43.5 KB
8
39 KB
9
62.5 KB
10
67 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!