nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-06 -tól
Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/ 2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Balatonberény Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva  a 2013. évi zárszámadásról és pénzmaradvány elszámolásról a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya


  1. §. A rendelet hatálya kiterjed Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.


  1. §.Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.


  1. §.A címrendet az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet   1.  melléklete, és  a  jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése


4. §.A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét                                                                 214 945 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét                                                               283 664 000 Ft-ban,

c) pénzmaradványát                                                                    58 078 000 Ft-ban állapítja meg.


3. A költségvetési bevétel


5.§.Az Önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a  2., 3.  melléklete tartalmazza.


4. A költségvetési kiadások


6. §. (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen:                                                                           189 392 000 Ft

ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                                            38 708 000 Ft

ab)  munkaadókat terhelő járulékok:                                               7 230 000 Ft

ac) dologi jellegű kiadások:                                                             54 692 000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 12 827 000 Ft

ae)  támogatás értékű működési kiadás                                      42 627 000 Ft

af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre              33 308 000 Ft

ag) működési célú kölcsön nyújtás                                                                   0 Ft

ah)  speciális célú támogatások:                                                                             0 Ft

ai) működési célú hitel visszafizetés                                                                 0 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 2.  melléklet szerint állapítja meg.


7.§(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:              25 522 000 Ft.


(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a)  a beruházások:                                                                                              6 667 000 Ft

b) felújítások:                                                                                                     18 855 000 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                               0  Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre                                                 0 Ft

e)  felhalmozási célú kölcsön nyújtás                                                                      0 Ft

f) pénzügyi részesedés                                                                                                 0 Ft


(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet tartalmazza.


8.§ Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.            5. Költségvetési kiadások és bevételek


9.§ A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza.


10.§. Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3, 4.  melléklet tartalmazza.


6.A költségvetési létszámkeret


11.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 15.  melléklet szerint  26 főben hagyja jóvá.


  1. Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 15. mellékletben feltüntetettek alapján 26 főben  állapítja meg.


7.A pénzmaradvány


12.§  (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 58 078 000 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 13. melléklet szerint.


(2) Az Önkormányzat pénzmaradványa 58 078 000 Ft. A 2014. évi költségvetésben  57 267 000 Ft lett tervezve. A Testület döntése alapján a Művelődési Ház 3 093 000 Ft alulfinanszírozását nem adja át, és pénzmaradványát 0 Ft-ban állapítja meg.

Az Önkormányzat pénzmaradványát a Testület  58 078 000 Ft-ban állapítja meg.


(3) A Művelődési Ház pénzmaradványa 3 326 000 Ft, mely azt jelenti, hogy a pénzmaradványa 233 000 Ft és 3 093 000 Ft-tal alul lett finanszírozva 2013-ban. A 2014. évi költségvetésben nem lett tervezve pénzmaradvány, mivel az intézmény megszűnt.  A Testület határozata szerint a 3 093 000 Ft-ot nem adja át az   intézménynek és pénzmaradványát  0 Ft-ban hagyja jóvá.8.Önkormányzat vagyona


13.§.  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét   2 407 233 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.


(2)Az önkormányzat 2013. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12.  melléklet tartalmazza.


9.Közvetett támogatások


14.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Hitelállomány


15.§.Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.


11.Költségvetési többlet felhasználás


16.§ A 2013. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


12. Szervezetek támogatása


17.§.Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak  tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni.

Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 7. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.


13.Záró rendelkezések


18.§ (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.


  1. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Horváth László                                                                                Mestyán Valéria

                            polgármester                                                                                   címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve: 2014. május 5-énMestyán Valéria

címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2013. évi zárszámadás
192 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!