nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-02-14 - 2013-04-27
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II.13.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város 2012. évi költségvetéséről

Jászapáti város Önkormányzata az Alaptörvény  32.cikk (2) bekezdésében, a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § /1/ bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény / továbbiakban: Áht./ 23. § /1/ bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva  a következőket rendeli el:  1. FEJEZET

BEVEZETŐ


1.§ /1/ Jászapáti Város Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Jászapáti Város Önkormányzat


2012. évi költségvetése bevételi főösszegét 2.454.949 eFt-ban


2012. évi költségvetés kiadási főösszegét   2.706.178 eFt-ban


                                                tervezett hiányt: 251.229 eFt-ban állapítja meg.


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány igénybevétele 0 Ft

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei, felhalmozási kiadásokra 156.004 eFt működési kiadásokra 95.225 eFt.


/2/ Az Áht. 23.§ (1) bekezdése alapján Jászapáti Város Önkormányzatának költségvetéséhez rendelt  címrendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza.


/3/ Az Önkormányzat  összesített bevételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza.


/4/ Az Önkormányzat központi költségvetés normatív, normatív kötött és részesedés az Szja-ból támogatásait a 2/a. sz. melléklet tartalmazza.


/5/ Az Önkormányzat összesített kiadásait a 3. sz. melléklet tartalmazza.


/6/ Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban:/7/ A Polgármesteri Hivatal költségvetését az                                              5. sz. melléklet,

a Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetését a                       6. sz. melléklet,

az Egyesített Szociális Intézmény költségvetését a                                     7. sz. melléklet,

az Önálló Óvodai Intézmény költségvetését a                                             8. sz. melléklet,

a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola költségvetését a         9. sz. melléklet,

tartalmazza.


/8/ Az Önkormányzat 2012. évi összesített bevételi és kiadási mérlegét a 10. sz. melléklet, az Önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalását a 11. sz. melléklet, a működési és fejlesztési célú gördülő tervét évenkénti bontásban a 12. sz. melléklet tartalmazza.


/9/ A 13. sz. melléklet tartalmazza a Jászapáti Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét 2012. évre.


/10/A 14.  sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat költségvetési szervei létszámadatait.


/11/ Jászapáti Város Önkormányzat közvetett támogatás, adóelengedés részletezését a 15. sz. melléklet tartalmazza.


/12/ Az Önálló Óvodai Intézmény előirányzat felhasználási ütemtervét a 16. sz. melléklet tartalmazza.


  1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Finanszírozási műveletek


2. § /1/ A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskört, döntések jogát értékkorlátozás nélkül a Képviselő-testület magának tartja fenn.

A fejlesztési célú hitelfelvételt a Stabilitásról szóló törvény 3.§ (1) bekezdése alapján kell eljárni.


/2/ Jászapáti Város tartalék, és céltartalék összeggel nem rendelkezik.


/3/ Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásából keletkezett pénzmaradvány felülvizsgálat utáni szabadon felhasználható maradványát a 2012. évi költségvetés feladatainak finanszírozásába bevonja, figyelemmel az Áht. ide vonatkozó előírásaira.


     2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok3. § /1/ A képviselő-testület a költségvetés végrehajtása során a keletkező bevételi többletet tartalékba helyezi.


/2/ A költségvetési gazdálkodás során időarányos felhasználást kell biztosítani, ennek végrehajtásáért az intézmény vezetője a felelős. Ez egyaránt vonatkozik az önállóan működő és gazdálkodó, valamint a önállóan működő intézmény vezetőjére.


/3/ A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához, a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban  előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőség és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, és a belső ellenőrzési előírások betartásáért.


/4/ Az intézményvezetők keressék azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek elősegítik a szakmai munka színvonalának javítását, hozzájárulnak a működési, fenntartási kiadások csökkentésével összefüggő gazdaságos megoldásokhoz, illetve pályázati úton teremtsék meg az anyagi feltételeit a középtávú fejlesztési tervben erre az évre meghatározott feladatok végrehajtására.


/5/ A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága érdekében az intézményvezetők folyamatosan kötelesek figyelemmel kísérni és ellenőrizni a feladat-teljesítménymutatókat.


/6/ A feladatmutató  alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése.


/7/ Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg:


/8/ A felhasználási kötöttséggel járó és a normatív állami hozzájárulások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.


/9/ A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.


/10/ Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete beiskolázási támogatást nyújt Jászapáti állandó lakhellyel rendelkező nappali tagozatos, más önkormányzat által nem támogatott tanulóknak (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók kivételével). A költségvetésben erre a célra nyújtott támogatás összege 5.124,-eFt.


/11/ A beiskolázási támogatás mértéke:A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályát, hogy a támogatás igénylés és elszámolás rendjével kapcsolatosan, dolgozzon ki intézkedési tervet, melynek jóváhagyásával a polgármestert felhatalmazza. 


/12/ Az oktatási, nevelési intézmény vezetője köteles figyelemmel kísérni az oktatási, nevelési intézményekben tanulók létszámadatait. Az intézményvezetők 2012. október 1-i állapotnak megfelelő statisztikai állományi létszám adatait 2012. október 20-ig kötelesek közölni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályával.


/13/ Az oktatási- nevelési intézmények a dologi és gyermekétkeztetés kiadásaihoz január, február, hónapban előleget kérhetnek. Az előleg elszámolását a költségvetés elfogadását követően 2012. március 10-ig a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályához kell benyújtani. Ezt követően kerülhet sor a Pénzügyi Osztály által jóváhagyott elszámolások szerint a gyermekétkeztetés havonkénti finanszírozására, mellyel a következő hó 10 –ig kell elszámolni.


/14/ A szociális továbbképzésre biztosított normatív kötött állami támogatás felhasználását előzetesen véleményeztetni kell az Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelő Bizottságnál. A 2012-ben felhasználható összeg nem haladhatja meg a kapott támogatás összegét. Ezen összegnek fedezni kell a törvényben előírt – helyettesítés, utazási költség, jutalmazás, tanfolyamdíj – valamennyi költséget. Amennyiben az intézményi kérelmek elbírálását követően nem áll elegendő pénz a bizottság részére, akkor a Képviselő- testület felé kell döntéshozatalt kezdeményeznie. 


/15/ Az intézmények részére az intézményvezetőkkel egyeztetve az Önkormányzat a különböző foglalkoztatási programok keretében lehetőséget nyújt foglalkoztatásra.


/16/ Az intézményvezetők munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörük gyakorlása során a munkavállalók jogviszonyának megszűnésekor a felmentési időre járó átlagkereset tekintetében többlet önkormányzati támogatást nem igényelhetnek.


/17/ A költségvetési intézmények vezetői kötelesek a gazdálkodás vitelét, valamint a számvitel rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.


/18/ Jászapáti Város Önkormányzata a köztisztviselők részére a Köztisztviselői törvényben és a Költségvetési törvényben meghatározott cafetéria juttatást 200.000 Ft/fő összegben határozza meg.


/19/ Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő- testülete a megnövekedett rehabilitációs járulék fizetése helyett megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását engedélyezi négy órában, határozott időre – 2012. december 31. -  a munka törvénykönyve szerint.     3. Előirányzatok felhasználása4. §  /1/  Az előirányzatok felhasználás tekintetében az Áht 36-38. § előírásai szerint kell eljárni.


5. § /1/ A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények és egyéb szervezetek év közi, támogatására a 2012 évi költségvetésében 500 eFt-ot biztosít, melynek felosztását a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelő Bizottság határozza meg.

/2/ A Polgármesteri Keret 5.000 eFt összegét, önkormányzati célokra lehet felhasználni. Felhasználásáról a felhasználást követő Képviselő-testületi ülésen beszámol.
    4. A támogatott szervezetekkel kapcsolatos rendelkezések


6. § /1/ A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetéséből a 4/f sz. mellékletben,meghatározott költségvetési támogatást nyújtja az ott felsorol szervezeteknek.

A rendeletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatói megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban rögzíteni kell a támogatás összegét, célját, rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az éves – december 31-i elszámolási kötelezettséget, a támogató ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és a nem cél szerinti felhasználás esetén a következményt.


/2/ Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy a támogatást az igényelt és jóváhagyott célra, a rendelkezésre bocsátott támogatással megegyezően, határidőben felhasználták.


/3/  Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét köteles a folyósító számlájára visszautalni. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szerveztek, személyek részére újabb támogatás a visszafizetés időpontjáig nem folyósítható.


/4/ A Jászapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Városi Sportegyesület részére a támogatást negyedévenként arányosan kell folyósítani.


/5/ Az Önkormányzat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr Főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás alapján a gépjárművel történő városon belüli járőrözés üzem anyagköltségeihez 1.200.000,-Ft. támogatást nyújt.


7. § /1/ A nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az Áht 50. § /1/  bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően a város honlapján közzé kell tenni.


/2/ Az Áht. 112. § /1/ bekezdése szerinti közzétételi kötelezettségről nettó 5 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésekre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon, vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések közzétételéről a város honlapján kell gondoskodni.


III. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


 8. § Jászapáti város Önkormányzati Képviselő-testületének 24/2003. /XI.27./ Egyes szociális ellátásokról szóló rendeletének 13. § /6/ bekezdése szerint a helyben szokások legalacsonyabb temetési költség: 2012. évben koporsós temetés 147.500-Ft, úrnás temetés 122.500-Ft.


9. § Jászapáti Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó Önálló Óvodai Intézmény és a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola költségvetési főösszegének 1 %-át zárolja.


10. § /1/ A Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 49/J. § (2) bekezdés alapján Polgármesteri Hivatal előirányzatai között jóváhagyott szociális, jóléti, egészségügyi és kegyeleti juttatásból a köztisztviselők és a nyugállományú köztisztviselők támogatására jóváhagyott szociális, és kegyeleti támogatás összege más célra nem csoportosítható át.


11. § /1/ A rendelet – mellékleteivel együtt – 2012. február 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell alkalmazni.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!