nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-12-01 - 2014-12-06
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város címerének és zászlajának használata rendjéről szóló 21/2009. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


A Jászapáti Város címerének és zászlajának használata rendjéről szóló 21/2009. (X.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-ában Jászapáti Város Önkormányzata szerepel, amely módosításra kerül Jászapáti Városi Önkormányzatra.


2. §


A Rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

„o.) az önkormányzat szerveinek és a jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékán, az önkormányzat képviselőinek, tisztségviselőinek névjegykártyáján.”


3. §


A Rendelet 7. § (2) bekezdés i.) pontja helyébe a következő rendelkezése lép:

„i.) a használat célját,”

A Rendelet 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A címer használatának engedélyezése iránti kérelmet – az 1. számú mellékletben szereplő formanyomtatvány kitöltésével egyidejűleg – a polgármesternél kell előterjeszteni.”

A Rendelet 7. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kiadott engedélyekről, érvényességük határidejéről a Polgármesteri Hivatal – a 2. számú melléklet szerinti – nyilvántartást vezet.”


  1. §


Ez a rendelet 2014. december 1. napján lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!