nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013(IX.18.)
Hatályos:2013-09-18 - 2018-10-31
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013(IX.18.)
Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX.18.) számú rendelete a közterület használatáról szóló módosított és kiegészített 13/2006. (III.16) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (IX.18.) számú rendelete a közterület használatáról szóló módosított és kiegészített 13/2006. (III.16) számú önkormányzati rendelet módosításáról


Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A közterület használatáról    szóló 13/2006. (III.16.) önkormányzati     rendelet (a továbbiakban: Rendelet)   3. §-a  (1) bekezdésében  felsorolt rendeltetéstől eltérő használat a következőkkel egészül ki:


o. közterület filmforgatási célú igénybevétele


2. §.


A rendelet 1. §-a   az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

(3) A közterület filmforgatási célú igénybevételére  az e rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.


3. §.


A rendelet az alábbiakkal egészül ki, s egyidejűleg a rendelet 16.  §-nak számozása

18. §-ra változik.


A közterület filmforgatási célú használata”


16/A. §

 (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti

filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt  eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mgtv-ben meghatározott

képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.

(3) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

(4) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.


16/B. §


 (1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét

időtartama.

(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat nem hagyható jóvá. A

közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.

(3) A forgatást akadályozó, de  a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli

természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

(4) A turisztikailag kiemelt területeken a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 150 m2 területet.


5) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.

(6) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(7) Ha az Mgtv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.


17. §

.


E rendeletben foglaltak  2013. október 4. napján  lépnek   hatályba,

Nyíradony, 2013. szeptember 18.        Tasó László                                                                                                                 Benő János

       Polgármester                                                                                                                   Jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!