nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-12-02 - 2018-02-01
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete
A települési képviselő, a képviselő-testület bizottságának elnöke, alelnöke és tagja, valamint a tanácsnok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagja (a továbbiakban: képviselő), a képviselő-testület bizottságának (a továbbiakban: Bizottság) elnöke, a Bizottság alelnöke, tagja és a tanácsnok megválasztása időpontjától megbízatása megszűnéséig – a 2. § (5) bekezdésben foglalt kivétellel – tiszteletdíjban részesül.


2. § (1) A képviselő havi tiszteletdíja – figyelembe véve az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló 2012. évi LXXVI. törvény 1. §-ában foglaltakat – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerint megállapított illetményalap 1,31-szerese (a továbbiakban: alapdíj).


(2)[1] [2]A Bizottság tagja és a tanácsnok az alapdíjon felül az alapdíj 65%-nak megfelelő tiszteletdíjban részesül, a nem önkormányzati képviselő bizottsági tag összességében az alapdíj 65%-ának megfelelő összegű tiszteletdíjban részesül.


(3)[3] A Bizottság elnöke, alelnöke az alapdíjon felül az alapdíj 65%-nak megfelelő tiszteletdíjban részesül.


(4) A képviselőt a (2) és (3) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj – több tisztség, Bizottsági tagság esetén is – csak egy címen illeti meg.


(5) Az ideiglenes bizottsági tisztségért, tagságért tiszteletdíj nem jár.


(6) A képviselő-testület a képviselő, a Bizottság elnöke, a Bizottság alelnöke, tagja és a tanácsnok részére természetbeni juttatást nem állapít meg.


3. § (1) Ha a képviselő – egybeszámítva – legalább kettő egymást követő testületi vagy tagsága esetén bizottsági ülésen (a továbbiakban: ülés) igazolatlanul nem vesz részt, a részére megállapított tiszteletdíjat a képviselő-testület legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott csökkentés egyidejűleg, illetve egymást érintő, átfedő időszakra kiterjedően is alkalmazható, azonban a csökkentés

            a) együttes mértéke ez esetben sem haladhatja meg az alapdíj szerint járó havi      tiszteletdíj 25%-át, és

            b) – egybefüggő időre – együttesen is legfeljebb csak 12 hónapig tarthat.


(3) Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható. Ez esetben az ismétlődést a csökkentés mértékének és időtartamának meghatározásánál súlyosító tényezőként kell figyelembe venni.


(4) Igazolatlan a távollét, ha a képviselő az ülésen egyáltalán nem jelenik meg, és távollétét, továbbá annak okát az ülést megelőzően – legkésőbb annak megkezdése előtt egy órával – nem jelenti be az ülést levezető személynek.


(5) Igazolatlannak minősül a távollét akkor is, ha az érintett képviselő a (4) bekezdés szerinti előzetes bejelentés nélkül az ülésre késve érkezik vagy az ülés közben távozik és – mindkét esetre alkalmazva – távollétét utólag, legkésőbb az ülést követő munkanap 16.00 óráig sem menti ki vagy igazolja hitelt érdemlő módon az ülést levezető személynek.


(6) A polgármester tájékoztatást ad az (1) bekezdésben meghatározott képviselői kötelezettségszegésről, annak bekövetkeztét követő rendes testületi ülésen.


4. § (1) A tiszteletdíjat a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell kifizetni.


(2) A kifizetés átutalással történik. 


5. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba azzal, hogy a tiszteletdíj megállapítására vonatkozó rendelkezéseit 2013. május 14-től alkalmazni kell.
               Pődör Gyula s.k.                                                                Kóródi-Juhász Zsolt s.k.

                 polgármester                                                                                 jegyző[1]

Módosította a 20/2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelet

[2]

Módosította a 22/2014. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 

[3]

Módosította a 22/2014. (XII. 01.) önkormányzati rendelet

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!