nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.15.)
Hatályos:2018-07-07 -tól
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.15.)
Kelevíz Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1],[2],[3],[4] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését


103 961 237,- Ft bevétellel, és 103 961 237,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

    - működési célú támogatások áh.-on belülről                     71 611 703,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                          4 143 970,- Ft

    - működési bevételek                                                            6 241 445,- Ft

- működési célú átvett pénzeszköz                                            10 000,- Ft

- finanszírozási bevételek                                                      5 403 724,- Ft


- a személyi juttatások                                                         36 788 988,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                      6 253 718,- Ft

- dologi kiadások                                                                  23 502 602,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 2 146 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                          12 547 090,- Ft

- finanszírozási kiadások                                                        5 150 548,- Ft


- felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      305 000,- Ft

- felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről                  16 245 395,- Ft.


- beruházások                                                                      11 187 291,- Ft

- felújítások                                                                            6 385 000,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.


(3) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 6. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat Cofog (Kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza.


(5) Az önkormányzat 2017. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 8. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5)[5] A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Kelevíz, 2017. február 14.

                                                                                          


         Vargáné Balatincz Krisztina                                                             Hajdu Szabina

                    polgármester                                                                                 jegyző


Záradék:


A rendelet 2017. február 15. napján kihirdetésre került.Kelevíz, 2017. február 15.                                                                                                                   Hajdu Szabina

                                                                                                                          jegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Kelevíz, 2017. április 19.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Kelevíz, 2017. augusztus 09.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Kelevíz, 2017. november 30.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Kelevíz, 2018. július 06.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző[1]

Az 5/2017. (IV.19.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. április 20. napjától.

[2]

A 9/2017. (VIII.09.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. augusztus 10. napjától.

[3]

A 17/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2017. december 01. napjától.

[4]

A 3/2018. (VII.06.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. július 07. napjától.

[5]

A 17/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. december 01. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
5. melléklet
10.35 KB
6. melléklet
10.81 KB
7. melléklet
22.68 KB
8. melléklet
14.84 KB
1. melléklet
15.36 KB
2. melléklet
14.11 KB
3. melléklet
11.65 KB
4. melléklet
11.64 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!