nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(II.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-24 -tól
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(II.21.) önkormányzati rendelete
Mélykút Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE


2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete[1]


Mélykút Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről


Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága és Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya Mélykút Város Önkormányzat képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.


2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §[2][3]


(1)   A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

         költségvetési bevételek összegét                                                    1 296 927 377  Ft-ban

         költségvetési kiadásainak összegét                                                1 739 092 663  Ft-ban

             költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét                           - 442 165 286 Ft-ban

             ezen belül a

             működési célú egyenlegét                                                                   -49 023 067  Ft-ban

               felhalmozási célú egyenlegét                                                           -393 142 219  Ft-ban

               állapítja meg.


            A finanszírozási bevételek összegét                                                   494 770 586 Ft-ban

            A finanszírozási kiadások összegét                                                     52 605 300 Ft-ban

            A finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét                              442 165 186 Ft-ban

állapítja meg.


(2) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület 35 939 937 Ft előző évi működési célú költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el és 13 083 130 Ft államháztartáson belüli megelőlegezést hagy jóvá. A hiány külső finanszírozására 40 000 000 Ft-ot likviditási célú hitel igénybevételével hagyja jóvá. A finanszírozási kiadások finanszírozása érdekében a képviselő-testület 12 605 300 Ft előző évek működési célú költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.


(3)   A felhalmozási hiány 393 142 219 Ft összegének belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület 343 446 227 Ft-ot az előző évi felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el és 17 299 571 Ft előző évi működési célú költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. A hiány külső finanszírozására 32 396 421 Ft-ot  fejlesztési célú hitel igénybevételével hagyja jóvá. A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.  A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitel igénybevételével történik. A hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt.

 

3. A költségvetés részletezése


3. §(1)  A költségvetési bevételeket forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten és a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő- testület kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.


(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.


(3) Az önkormányzat részére a 2017. évi általános működési és ágazati feladatok ellátására biztosított támogatásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.


(5)  Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint részletezi.

(6)  A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását költségvetési szervenként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6., 6/a. – 6/ d. mellékletek szerint határozza meg.


(7)    A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások feladatonkénti megoszlását, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban  az önkormányzat, továbbá költségvetési szervenként a 7.,  7/a. – 7/d. mellékletek szerint határozza meg.


(8)    Az önkormányzat által adott egyéb működési támogatásokat államháztartáson kívülre a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


           (9)    Az önkormányzat által adott egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülre  a 9. melléklet szerint

                  hagyja jóvá.


         (10)[4] Az önkormányzat a kiadások között 4 355 585 Ft általános tartalékot, és 22 580 361 Ft    céltartalékot           állapít meg a 13. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.


(11)     Képviselő- testület Mélykút Város Önkormányzat és intézményeinek engedélyezett létszámát a 15. melléklet szerint állapítja meg.(12)     Az európai uniós forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai a költségvetés készítésekor nem ismertek.4. Finanszírozási bevételek és kiadások


4. §


(1)       Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10.   melléklet tartalmazza.


(2)       Az önkormányzatnak 2017. évben adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 11. melléklet részletezi.


(3)       Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.


5. Költségvetés végrehajtásának szabályai


5. §


(1)       Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2)       Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3)       A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


(4)       A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg törvény szerinti illetmények előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.


(5)       Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.


(6)       A költségvetési szerv vezetője e rendelet 14. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.


(7)       Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


(8)       A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


6. Előirányzatok módosítása


6. §


(1)  A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


(2) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

           

(4)    költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.


(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat valamennyi költségvetési szerve  köteles betartani.


7. A gazdálkodás szabályai


7. §


           

           (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői

               előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


           (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz

            kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás

            figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség

            a mindenkori intézményvezetőt terheli.


           (3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által

               elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


          (4) Az intézmények pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni a gazdálkodási feladatot ellátó

              költségvetési szerv pénzügyi ügyintézője igényelése alapján. 8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


8. §


          (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek

               létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények

              esetében az intézményvezető felelős.


          (2)  Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő

                működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.9. Egyéb rendelkezések


9. §


(1)       A Képviselő testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét 2017. évben 150 000 Ft határozza meg.


(2)       Magyarország 2016. évi XC. törvény 59. § (6) szerint a képviselő- testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.


(3)       A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat által fejezeti kezelésű előirányzatokra vagy költségvetési támogatásokra benyújtandó támogatási igény esetében- a pályázat benyújtását jóváhagyó, és a saját forrás biztosításáról szóló külön képviselő - testületi döntés nélkül - az önkormányzat nevében - előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról, azzal, hogy nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséhez képviselő- testületi döntés szükséges.


10. Záró és vegyes rendelkezések


10. §Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


11. §


E rendelet rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.Mélykút, 2017. február 14.
               Kovács Tamás                                                         Vargáné dr. Egyed Ilona

               polgármester                                                                       jegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.


Mélykút, 2017. február 21.                                                                                              Vargáné dr. Egyed Ilona

                                                                                                         jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 8/2017.(V.4.) , a 12/2017.(VII.14.),  a 15/2017.(X.9.), a 23/2017.(XII.4.) és az1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2018. február 24-től.

[3]

A § szövegét az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. február 24-től

[4]

A § szövegét a 1/2018 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018. február 24-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1-16.melléklet
572.5 KB
1-16.melléklet
587.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!