nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-09-29 - 2018-09-30
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelete
Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetését


142.133.567,- Ft bevétellel, és 142.133.567,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

- önkormányzatok költségvetési támogatása                           43.075.409,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                            15.146.800,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                             29.320.000,- Ft

    - működési bevételek                                                                 6.181.560,- Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről                       200.270,- Ft

                          - Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány, előleg)       46.952.348,- Ft


- a személyi juttatások kiadásait                                            44.288.116,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                        7.776.773,- Ft

- dologi kiadás                                                                       32.395.072,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  4.350.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                           10.855.687,- Ft

- általános tartalék                                                                                0,- Ft

- ingatlan értékesítés bevétele                                              1.000.000,- Ft

- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                          257.180,- Ft


- beruházási kiadások                                                           1.298.069,- Ft

- felújítási kiadások                                                             40.201.098,- Ft


állapítja meg.”2. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.3. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.4. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.5. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.6. § A Tapsony Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2018. szeptember 27.
                  Fábos István                                                                        Hajdu Szabina

                  polgármester                                                                              jegyző


Záradék:


A rendelet 2018. szeptember 28. napján kihirdetésre került.Tapsony, 2018. szeptember 28.
                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
15.63 KB
2. melléklet
14.61 KB
3. melléklet
10.28 KB
4. melléklet
10.82 KB
5. melléklet
25.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!