nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-31 - 2018-12-31
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016 (V.30.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 11. § (3), (3a), (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)    A (2) bekezdés a)-f) pontja alapján megállapított rendkívüli települési támogatás kérelemre legalább három, legfeljebb hat hónapon belül visszatérítendő támogatásként is megállapítható. A visszatérítés módját és határidejét határozatban kell megállapítani.
 (4)    Rendkívüli települési támogatás a (2) bekezdés a) - f) pontja alapján a tárgyév folyamán
 a) vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb 2 alkalommal állapítható meg, amelynek együttes összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladhatja meg,
b) visszatérítendő támogatásként legfeljebb 1 alkalommal állapítható meg, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladhatja meg.
 (5)    Rendkívüli települési támogatás a (2) bekezdés g) pontja alapján a tárgyév folyamán legfeljebb egy alkalommal állapítható meg, amelynek mértéke legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 500 kg szén természetbeni vagy számlával igazolt pénzbeli egyenértéke lehet.
(6) A visszatérítendő települési támogatás megtérüléséig a 11-17. § szerinti települési támogatás nem állapítható meg.”

2. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!