nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-04-27 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Jászapáti város Önkormányzata az Alaptörvény  32.cikk (2) bekezdésében, meghatározott jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 112. § (3) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény /továbbiakban: Áht./ 91. § (1) (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva, a Pénzügyi Tulajdonosi és Vagyonkezelő Bizottság véleményével  a következőket rendeli el:I. FEJEZET

BEVEZETŐ


1.§ (1) A Képviselő-testület Jászapáti Város  2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. sz. melléklet szerinti címrend vonatkozásában a 2. 3. mellékletben foglaltak alapján

3.015.828 eFt bevétellel

                            3.004.642 eFt kiadással    állapítja meg.


(2) Az előző bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási teljesítéseket az alábbi részletezéssel fogadja el.

 1. Intézményi működési bevétel                                  80 638 eFt
 2. Sajátos működési bevétel                                        504 831 eFt
 3. Önk. Sajátos felhalmozási és tőke jell. bev.         1.222.373 eFt
 4. Támogatások, tám ért. bevétel                                931.213 eFt
 5. Támogatási kölcsönök                                                    579 eFt
 6. Pénzforgalom nélküli  bevételek                                  1.769 eFt
 7. Finanszírozási bevételek                                           274.425 eFt
 8. Ebből : Hitel igénybevétel                                        264.425 eFt

                         Bevételek összesen                                              3.015.828 eFt

összegben  a 2.  melléklet szerinti részletezésben fogadja el.


(3) A Jászapáti Város Önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését


 1. Személyi juttatás                                        577.904 eFt
 2. Munkaadókat terhelő járulék                      135.708 eFt
 3. Dologi kiadások                                          424.092 eFt
 4. Támogatások folyósítása                                       0 eFt
 5. Egyéb működési c támogatások, kiadások 215.932 eFt
 6. Felhalmozási kiadások                                178.154 eFt
 7. Támogatási kölcsönök nyújtása                    10.908 eFt
 8. Finanszírozás kiadásai                             1.461.944 eFt
 9. Tartalékok                                                              0 eFt

            Kiadások összesen                                 3.004.642 eFt


összegben a 3.  melléklet szerinti részletezésben fogadja el.             II. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. A mérleg szerinti vagyon2.§ (1)  A Jászapáti Város Önkormányzat 2012. év december 31-ei állapot szerinti vagyonát 

6.289.035 e Ft eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg a 11.  mellékletben.


2. A pénzmaradvány elszámolása


3.§ (1) A Jászapáti Város Önkormányzat szabad pénzmaradvány összegét   4.066  eFt összegben  a 14. mellékletben fogadja el.


(2) A Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő testület az önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő intézményeknek a 2012. évben keletkezett szabad pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint határozza meg:


Önálló Óvodai Intézmény: 805 eFt, melyet az óvoda  szállítói számlákra, dologi kiadásokra fordítja, mivel a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadásáig előleget nem kapott.


Polgármesteri Hivatal: 463eFt, pénzmaradványát, a 2013. évi dologi kiadásokra fordítja


Egyesített Szociális Intézmény: 2.798eFt pénzmaradványát, a 2013. évi dologi kiadásokra fordítja(4) Az Önálló Óvodai Intézmény a 2011.évi szabad pénzmaradványával 947 e Ft-al, a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2011. évi szabad pénzmaradványával 10 855 eFt -al a 15/2012. /V. 23./ sz. Önkormányzati rendelet alapján elszámolt.


3. Feladatonkénti bevételek, kiadások teljesítése


5.§ (1) A Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő szervek  működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak teljesítését a 4. 5. 6. 7. 8.  9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


6.§ (1) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek, kiadásainak teljesítését célonként a 10. melléklet rögzíti.


7.§ (1) A Jászapáti Város Önkormányzat  több évre kiható kötelezettség vállalás teljesítését a 12. sz. melléklet, a közvetett támogatások kimutatását a 16.  melléklet mutatja be.

(2) A Jászapáti Város Önkormányzat vagyon kimutatását a 12.,13. melléklet tartalmazza.

Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 15.  melléklet, a létszámadatokat a 19.  melléklet, az államadósság és a hitelek állományokat a 18.  melléklet, a közvetett támogatásokat a 17. sz. melléklet tartalmazza.


8. § (1) A Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a könyvvizsgálói jelentést és a könyvvizsgálói záradékot.

(2) A Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja egyszerűsített beszámolót a 11. 14. 15.  mellékletek szerint.

(3) A Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli az egyszerűsített beszámoló közzétételét.


4. A zárszámadás végrehajtásának szabályai


9.§ (1) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(2)A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


III. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK10.§ (1) Ez a kihirdetést követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg Jászapáti Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésről szóló  3/2012. (II.13.) rendelete, valamint az azt módosító 27/2011. (IX. 14.) rendelet, és a 33/2012 (XI.16.) rendelet hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!