nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-03-30 -tól
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések engedélyezésének szabályairól, az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díjakról

Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §[1]

A rendelet hatálya Dunavecse Város Önkormányzatának illetékességi területén történő házasságkötésekre és egyéb családi eseményekre, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati jogviszonyban álló anyakönyvvezetőre valamint a házasulókra terjed ki.


2. §

E rendelet alkalmazásában

  1. hivatali munkaidő: a Dunavecsei Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában és Közszolgálati Szabályzatában meghatározott munkaidő
  2. hivatali helyiség: Dunavecsei Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme (6087 Dunavecse, Fő út 43.)
  3. egyéb családi rendezvény: névadó, házassági évforduló

3. §

(1) Hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény kérelemre engedélyezhető. A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék és egyéb családi esemény bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani az anyakönyvvezetőnél.


(2) A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.


(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a jegyző olyan helyen engedélyezi, ahol az esemény megtartásának méltósága, tekintélye nem sérül, és az anyakönyvi iratok védelme biztosított. A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a megjelölt helyszínen szemlét tarthat, melynek eredményéről tájékoztatja a jegyzőt.


4. §[2]

(1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és egyéb családi esemény esetén az önkormányzat részére eseményenként 16.000 forint+ÁFA díjat kell fizetni. Nem kell a házasulandóknak díjat fizetni hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén, amennyiben legalább egyikőjük Dunavecse Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.[3]


(2) A hivatali helyiségen kívüli, de hivatali munkaidőben történő, valamint a hivatali helyiségben hivatali munkaidőben történő házasságkötésért nem kell díjat fizetni.


(3) A házasulni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá az érintettek valamelyikének lakásán lebonyolított házasságkötésért nem kel díjat fizetni.


(4) A díjat legkésőbb a házasságkötést, egyéb családi eseményt megelőző 7. napig kell megfizetni az önkormányzat házi pénztárába történő készpénz befizetéssel, vagy az önkormányzat költségvetési számlájára történő utalással. A díj megfizetését az erről szóló bizonylat másolati példányával az eljáró anyakönyvvezetőnél igazolni kell.


(5) A házasságkötés elmaradása vagy a kérelem elutasítása esetén a bejelentéstől, illetve a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül vissza kell fizetni.


5. §


(1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésnél vagy egyéb családi eseménynél közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként nettó 6.000 Ft. díjazás illeti meg.


(2)[4] 


(3) [5]


6. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő házasságkötések és egyéb családi események létesítése iránti eljárásokban nem kell alkalmazni.


(2) Hatályát veszti a házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről, és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról szóló 5/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet.
         Vörös Sándor                                                                                    Nagy Erzsébet

         polgármester                                                                                          jegyző


Záradék:A fenti szöveget a képviselő-testület 2017. április 26-i ülésén tárgyalta, önkormányzati rendeletté emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. április 27-én.
                                                                                                          Nagy Erzsébet

                                                                                                               jegyző[1]

A rendelet szövegét a 11./2017 (VI.29) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2017.06.30-tól

[2]

A rendelet szövegét a 11/2017 (VI.29.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos: 2017.06.30-tól

[3]

A rendelet szövegét az 5/2018 (III.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.03.30-tól

[4]

Hatályon kívül helyezte a 11/2017 (VI.29.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatálytalan: 2017.06.30-tól

[5]

Hatályon kívül helyezte a 11/2017 (VI.29.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatálytalan: 2017.06.30-tól

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!