nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-01 -tól
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) az Önkormányzat fenntartói jogkörébe tartozó közművelődési tevékenységet folytató intézményekre,

b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 79. §-a alapján közművelődési megállapodást kötő szervezetre,

c) az a) és b) pontban meghatározott szervezetek közművelődési szolgáltatásait igénybe vevők körére.

(2) A feladatellátás során az Önkormányzat gondoskodik a saját fenntartású közművelődési, nyilvános könyvtári és közgyűjteményi intézmények működtetéséről és szakmai szolgáltatásaik folyamatos fejlesztéséről. Ezen túlmenően az Önkormányzat együttműködik a civil szervezetekkel, a kulturális célú tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokkal, valamint mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezéssel és feladatvállalással, mely a város kulturális életét gazdagítja.


2. A közművelődés kiemelt céljai


2. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének kiemelt közművelődési céljai:

a) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,

b) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek segítése, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak gazdagítása,

c) a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése, népművészeti, hagyományőrző közösségek működtetése, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése, a lokálpatriotizmus, a "gazdatudat", a helyi értékek védelmének erősítése, a település, környezetvédő, természetbarát közösségek szervezése, támogatása,

d) az etnikai, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása, a kisebbségek hagyományainak gondozása, fejlesztése,

e) az élet minőségének, az ünnepek örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök, műhelyek alkotó táborok segítése, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása,

f) a település, a régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, kapcsolat a testvérváros kulturális intézményeivel, egyesületeivel, a kulturális turizmus támogatása,

g) a munkanélküliség csökkentéséhez felnőttoktatási és az iskolai képzést kiegészítő, képességfejlesztő lehetőségek biztosítása, a humánerőforrás fejlesztése.


3. A település közművelődési feladatainak meghatározása


3. § (1) Az Önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét.

(2) Az Önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján az alábbi közművelődési alapszolgáltatások biztosításáról gondoskodik:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, ennek keretében:

aa) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,

ab) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,

ac) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat,

ad) a település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségeinek igény szerinti segítséget nyújt, művelődési szándékaik támogatja, településvédő-, szépítő, természet-, környezet-, érdekvédő, közéleti helytörténeti, tudományos köröket, egyesületeket összefogja, számukra igény szerinti fórumokat, bemutatókat szervez,

ae) a közművelődésre szolgáló létesítményekben a polgárok tájékoztatásához, közösségi művelődéshez, alkotó tevékenységének elősegítéséhez és rekreációjához a célnak megfelelő, esztétikus, célszerű környezetet és infrastruktúrát, valamint az adott tevékenységet segítők, animáló szakembert biztosít.

b) közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, ennek keretében:

ba) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

bb) az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseit kiemelten gondozza, segíti,

bc) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy szolgáltatásokat szervez,

bd) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

be) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

bf) Tájékoztatási alkalmak biztosítása, amelyben helyet kapnak a város kulturális, sport, oktatási, közéleti eseményei a működtetőktől függetlenül, együttműködési alkalmak kialakítása.

c) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

ca) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását,

cb) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását,

cc) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását,

cd) népfőiskolai programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását,

ce) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt,

cf) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása:

da) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,

db) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását,

dc) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását,

dd) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint

de) A közösségi emlékezet gazdagítása, a településen történtek dokumentálása céljából a város történetének és jelenének bemutatása az interneten, elszármazott nagyjaink munkásságának megismertetése.

e) Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása

ea) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőrművészeti csoport, szakkör, klub létrejöttének segítése, működésük támogatása,

eb) A lakosság kulturális értékei bemutatásához alkalmak biztosítása, megfelelő szervezőmunkával a bemutató sikerének biztosítása, a különféle művészeti csoportok menedzselése, közérdekű, közhasznú kiállítások szervezése. A helyi újságok, kábeltévé szervezőivel, szerkesztőivel kapcsolatok kiépítése.

f) A tehetséggondozás és - fejlesztés feltételeinek biztosítása

fa) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozások, szakkörök, klubok működtetése,

fb) Amatőr művészeti csoportok, alkotó műhelyek, művészeti táborok támogatása, a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, az önképző tevékenységet segítő pályázatokon a részvétel segítése.

(3) Az Önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározott feladatokon felül további feladatának tekinti és biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rögzített rendszerének működtetését, alapkövetelményeit, melyet a fenntartásában működő nyilvános könyvtári feladatokat ellátó intézmény biztosít.


4. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti kerete


4. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról közművelődési intézmények fenntartásával és közművelődési megállapodások útján gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat fenntartásában működő közművelődési intézmény

a) a 3. § (2) bekezdésben rögzített közművelődési alapszolgáltatásokat biztosító Kállai Ferenc Művelődési Központ,

b) az integrált kulturális intézményként közgyűjteményi feladatokat és a 3. § (2) bekezdés e) pont kivételével közművelődési alapszolgáltatásokat is biztosító Szent Antal Népház és Művelődési Ház,

(3) Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások magasabb szintű és célcsoport orientált megvalósítására a Kult. tv. követelményeinek megfelelően jogi vagy természetes személlyel közművelődési megállapodást köthet.


5. Az önkormányzat közművelődési feladatainak finanszírozási elvei


5. § Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátását saját költségvetésből finanszírozza, melynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető érdekeltségnövelő támogatások és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint egyéb támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatások.

6. § (1) Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi, valamint a Közművelődési koncepcióban foglalt közművelődési célok és annak színteréül is szolgáló civil szervezetek támogatására a Közművelődési Alap (a továbbiakban: Alap) szolgál.

(2) A tárgyévre szóló részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati kiírást, továbbá a pályázati eljárás részletszabályait önálló önkormányzati rendelet és a pályázati kiírás határozza meg.

7. § (1)[1]

(2) Az Alap maximum 50% egyéb közösségi célt megvalósító civil szervezet célszerinti tevékenységének támogatására fordítható.

(3) A (2) bekezdésben foglalt célok különösen:

a) a Városi Képtár működtetése

b) a kulturált és társadalmilag elfogadott együttélés szabályainak érvényesülését elősegítő szervezet működése

c) a tűzvédelmi hagyományok ápolását elősegítő és a tevékenységet megvalósító szervezet működése

(4) A (2) bekezdésben foglalt kötött célú előirányzatból csak egyedi támogatási kérelemre nyújtható támogatás.

(5) [2]

(6) [3]

(7) [4]

(8) [5]

(9) A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság bírálja el és tesz javaslatot a támogatás mértékének megállapítására vagy az elutasításra.


6. A helyi közművelődés szakemberigénye


8. § Az önkormányzati rendeletben meghatározott költségvetésből finanszírozott közművelődési feladatainak ellátását, a művelődési szolgáltatás folyamatosságát, kontrolálható szakszerűségét az önkormányzat által működtetett egységekben és a közművelődési megállapodás keretében ellátott tevékenységi körben szakmai jogszabályokban meghatározott képzettségű vezetők és szakmunkatársak biztosítják.


7. A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek


9. § Az önkormányzat közművelődési feladatainak megvalósításában együttműködnek a közművelődési feladatot ellátó önkormányzati intézmények, a város köznevelési intézményei, a település közművelődési civil szervezetei, a város magángyűjteményei, Gyomaendrőd testvérvárosainak közművelődési szervezetei.


8. Záró rendelkezések


10. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet.

(3) A (2) bekezdés szerinti rendelet alapján a Civil Alapból nyújtott, még folyamatban lévő támogatásokra a hatályos pályázati kiírást és útmutatót kell alkalmazni a projektek lezárásáig.
[1]

Hatályon kívül helyezte: 4/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2020. február 1-étől.

[2]

Hatályon kívül helyezte: 4/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2020. február 1-étől.

[3]

Hatályon kívül helyezte: 4/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2020. február 1-étől.

[4]

Hatályon kívül helyezte: 4/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2020. február 1-étől.

[5]

Hatályon kívül helyezte: 4/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2020. február 1-étől.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!