nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-02-15 -tól
Tapsony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és Tapsony Község Önkormányzat Óvodájára.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat és az óvoda önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését


104.531.202,- Ft bevétellel, és 104.531.202,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

- önkormányzatok költségvetési támogatása                         41.663.897,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                          13.385.000,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                           29.300.000,- Ft

    - működési bevételek                                                               3.362.305,- Ft

                          - Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány, előleg)     16.620.000,- Ft


- a személyi juttatások kiadásait                                            47.883.686,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                        8.210.408.- Ft

- dologi kiadás                                                                        36.690.000,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  4.350.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                              5.940.000,- Ft

- általános tartalék                                                                                  0,- Ft

- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                              200.000,- Ft


állapít meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1., 1.1., 1.2., valamint a 2., 2.1, 2.2. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.


(4) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


6. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.III. Fejezet

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.


(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet

Záró rendelkezések


10. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Tapsony, 2020. február 13.        Fábos István                                                                         Hajdu Szabina

                     polgármester                                                                                jegyző
Záradék:


A rendelet 2020. február 14. napján kihirdetésre került.Tapsony 2020. február 14.                                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
17.56 KB
1.1. melléklet
17.46 KB
1.2. melléklet
17.3 KB
2. melléklet
16.19 KB
2.1. melléklet
16.14 KB
2.2. melléklet
15.81 KB
3. melléklet
13.54 KB
4. melléklet
13.75 KB
5. melléklet
11.4 KB
6. melléklet
25.5 KB
indokolás
17.13 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!