nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-19 - 2016-12-24
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 11/2014. (VII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §

A Rendelet „7. A közterületi zöldfelületek és zöldfelületi elemek létesítésével, megszüntetésével, fenntartásával és védelmével kapcsolatos helyi előírások megsértésével összefüggő cselekmények” pontja az alábbi 9/A. §-szal egészül ki:9/A. §A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról szóló 17/2016. (VI.30.) önkormányzati rendeletbe (a továbbiakban: 17/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet) ütköző módon a közterületi zöldfelületek fenntartásának rendje elleni cselekményt valósít meg, azaz

 1. az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának, (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozását, tisztán tartását, szemét- és gyommentesítését, burkolt területeken a hó eltakarítását és síkosság mentesítését – ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkozóan – nem végzi el,

 2. az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztán tartásáról, gyommentesítéséről nem gondoskodik,

 3. az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterületet a szennyeződéstől nem tisztítja meg,

 4. az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett falragaszokat, festéseket stb. nem távolítja el,

 5. mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, a járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről nem gondoskodik.”.2. §

A Rendelet az alábbi ponttal egészül ki:8. A közterület-használat rendjével kapcsolatos cselekmények

9/B. §


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a közterület-használat rendjéről szóló 15/1997. (VI.19.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: 15/1997. (VI.19.) önkormányzati rendelet) foglaltak szerint a közterületet tiltott módon használja, azaz a közterületen

 1. engedély nélkül 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrényt, hirdető berendezést, cégtáblát helyez el,

 2. engedély nélkül árusító és egyéb pavilont (élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap,árusítására szolgáló bódé, pavilon) helyez el,

 3. engedély nélkül építési munkával kapcsolatos állványt, építőanyagot és törmeléket helyez el,

 4. engedély nélkül kiállítást, vásárt, alkalmi vásárt, sport- és kulturális rendezvényeket tart, továbbá mutatványos tevékenységet folytat,

 5. sérült, roncs és forgalomból kivont járművet, szemetet (háztartási vagy kommunális), valamint munkagépet, lakókocsit tárol,

 6. 3.500 kg össztömeget meghaladó súlyú járművet – autóbusz, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató (nyerges vontató), lassú jármű, járműszerelvény, pótkocsi, munkagép – tárol,

 7. göngyöleget üzlethelyiség előtt tárol.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a 15/1997. (VI.19.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint hirdető-berendezést vagy hirdetményt

 1. közparkban,

 2. középületek falain,

 3. közterületen álló fákon és egyéb berendezési tárgyakon,

 4. emlékműveken,

 5. szobrokon

helyez el.”.


3. §

A Rendelet az alábbi ponttal kerül kiegészítésre:9. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos cselekmények

9/C. §


A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a 17/2016. (VI.30.) önkormányzati rendeletben meghatározott

 1. az elkülönített hulladékgyűjtés céljára rendelt hulladékgyűjtő edényzetben, vagy az ilyen célra rendelt hulladékgyűjtő szigeten nem az ezen edényzet, vagy sziget rendeltetésének megfelelő hulladékot helyez el,

 2. a tulajdonát képző hulladékgyűjtő edény tisztán tartásáról nem gondoskodik.”.


4. §


A Rendelet az alábbi ponttal kerül kiegészítésre:


10. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére és a közszolgáltató részére történő átadásra vonatkozó helyi előírások megsértése

9/D. §


A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, az az ingatlantulajdonos, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 14/2014. (IX.12.) önkormányzati rendeletben foglaltakba ütköző módon az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemű csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet nem – a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint – gyűjti és adja át a szolgáltatónak.”.


5. §


A Rendelet 2. § (3) és 11. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!