nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Létavértes város képviselő testületének 4/2015 (II.26..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-01 - 2015-12-31
Létavértes város képviselő testületének 4/2015 (II.26..) önkormányzati rendelete
Létavértes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Létavértes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §. (1) bekezdésében, a 25.  §. (3) b.) pontjában, 26. §-ban, 32. §. (1) bekezdés b. pontjában, 32. §. (3) bekezdésében, 33. §. (7) bekezdésében, 45. §. (1) bekezdésében, 48. §. (4) bekezdésében, 132. §. (4) bekezdés a.) d.) és g.) pontjaiban, a 134. §/E. §-ban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. §. (2) bekezdésében, a 131. §. (1) bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 41. §. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével következőket rendeli el: 1. fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja


1. §.


A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.), a gyermekek védelméről szóló és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) és  a végrehajtásukra kiadott jogszabályok alapján szabályozza a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásokat, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat.


2. A rendelet hatálya

 1. §.


E rendelet hatálya kiterjed az Szt. 3. §. (1)-(3) bekezdése szerint Létavértes Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező és ott életvitelszerűen élő személyekre.


 1. Értelmező rendelkezések


3.§.

 1. E rendelet alkalmazásában:
 1. lakcím: a bejelentett lakó- vagy tartózkodási hely, melyre a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadók;
 2. lakóhely: a polgárok személyi adtainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él;
 3. tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint, annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik;
 4.  hozzátartozó : a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. (1) bekezdés 2. pont szerint, a közeli hozzátartozó az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona, testvére, és a testvér házastársa;
 5. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha – és a nevelőszülő és a testvér.


 1. Az (1) bekezdésben nem szabályozott fogalmak tekintetében az Szt. 4. §. rendelkezései az irányadók.4.Hatásköri és eljárási rendelkezések


4.§.


(1) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület első fokon a Polgármesterre vagy az Egészségügyi és Szociális Bizottságra (továbbiakban Bizottság) ruházza.


 1. Az e rendeletben szabályozott méltányosság gyakorlására a Bizottság vagy a Polgármester jogosult.


 1. A rendeletben nem szabályozott egyéb természetbeni ellátásokról és juttatásokról a Bizottság javaslata alapján a Polgármester dönt a költségvetés függvényében.


 1. A Polgármester és a Bizottság önkormányzati hatósági jogkörben hozott döntése ellen a Képviselő-testülethez címezett, de a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal szociális Irodájához benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

5.§.


 1. A szociális ellátás igénybevételének eljárása kérelemre indul, melyhez formanyomtatvány áll rendelkezésre. (1. és 2. számú melléklet) A kérelemhez az egyes ellátási formáknál felsorolt mellékleteket és nyilatkozatokat kell csatolni.
 2. Az e rendeletben szabályozott ellátások iránt kérelmek személyesen a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodáján, vagy postai úton nyújthatók be.
 3. A szociális ellátás és támogatás iránti kérelmeket döntés meghozatalára a Szociális Iroda készíti elő.
 4. A szociális ellátást igénylő család, illetve háztartás szociális helyzetéről – a Szociális Iroda az e rendeletben előírtak szerint, továbbá indokolt esetében a tényállás tisztázása céljából – környezettanulmányt készíthet, szükség esetén az önkormányzati intézmények bevonásával.
 5. Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a jövedelemszámításnál az Szt. 10. §. (2)-(5) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.

6.§.


 1. A havi rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illetik meg. A jogosultság megszüntetése esetében a megszüntetés dátuma az okot adó körülmény bekövetkezte hónapjának utolsó napja.

(2)        Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.


 1. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése


7.§.


 1. Az Szt. 17. §-ban szabályozottaknak megfelelően a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátást az igénybevevő köteles visszafizetni.
 2. Indokolt esetben amennyiben a visszafizetés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyezteti a Bizottság a visszafizetésre kötelezett összeget méltányosságból
  1. elengedheti,
  2. csökkentheti,
  3. részletekben történő megfizetését engedélyezheti.

  6. Adatkezelés

  8.§.


  1. A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából az Szt. 18-19. §-ban foglaltaknak megfelelően országos és helyi nyilvántartást vezet.
  2. A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles az Önkormányzatnak bejelenteni.

  7.Ellátási formák


  9.§.


  1. A jogosult részére jövedelme kiegészítéseként, pótlásaként pénzbeli, illetve természetbeni szociális ellátás nyújtható.
  2. Szociális rászorultság esetén a jogosult számára

  a.)a Bizottság  rendkívüli települési támogatást


  b.)a Polgármester

  ba.) lakhatási támogatás

  bb.) rendkívüli települési támogatást

  bc.) köztemetést


  állapít meg az Szt. 45. §-ában és a 48. §-ában foglaltak figyelembevételével, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint.


  II.fejezet


  Települési támogatások


  8. Lakhatási támogatás


  10. §


  (1)     A lakáshatási  támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A Polgármester a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához és tüzelőanyag költségeihez, valamint önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti díjához lakhatási települési támogatást nyújt az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak. [1]

   (2)    A lakhatási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában, szolgáltató részére történő folyósítással,   a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

  (3)     Lakhatási  támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetében a 250 %-át, a háztartásban élők  egyikének sincs vagyona,  és a háztartásban élők egyikének sincs az önkormányzattal szemben fennálló tartozása, valamint a háztartás nem rendelkezik összességében 10.000 Ft-ot meghaladó televízió, internet, telefon  előfizetéssel. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

  (4)     A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

  a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

  b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

  c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

  d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

  e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

  (5)     A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege 3000 Ft. Tüzelőanyag költségeihez nyújtott támogatás esetében évente két alkalommal történik kifizetés június és december hónapban.”[2]


  (6)     A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani.


  1. §.


  1. A lakhatási támogatás folyósításának feltételeként a támogatás egyéb feltételeinek megfelelő jogosult kérelmező, vagy az ellátásában nem részesülő személy köteles lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani.
  2. A lakhatási támogatásra jogosultnak a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel a közterület felől kívül határos terület, járda tisztán tartása, valamint az ingatlan higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie, függetlenül attól, hogy a lakáshasználat milyen jogcímen áll fenn (tulajdonos, bérlő stb.)
  3. A lakhatási támogatásra jogosult személy lakókörnyezetét abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, ha
   1. a fűfélék magassága nem haladja meg a 15 cm-t
   2. a gyomnövények mennyisége a hasznosítható terület15 %-ánál nem foglal el több területet és a magasságuk nem haladja meg a 15 cm-t
   3. nincs a heti hulladékszállításra szerződött edényzet (120 literes kuka) egyszeres űrtartalmánál több – felhalmozott – háztartási hulladék az udvaron sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban,
   4. a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely áll rendelkezésre, melynek a tisztasága is megfelelő – nincs nyoma rágcsálóknak és légyinváziónak, nem folyik szét az udvaron a trágyalé,
   5. a tüzelőnek való rendezett formába felhalmozva, és nem szétszórtan található,
   6. a ház előtti csatornarendszer tiszta, nincs teledobálva szeméttel, s a csapadékvíz lefolyását építési törmelék, föld és növények sem akadályozzák,
   7. a ház előtti növényzet nem akadályozza a forgalmat, és a kilátást az úttestre,
   8. [3]a művelésre alkalmas terület rendezett, szemét és gyommentes.
   9. belső berendezései tárgyak tiszták
   10. belső falai, mennyezete, padlója, nyílászárói tiszták.
  4. Amennyiben bejelentés és annak helyszíni ellenőrzése során, vagy hivatalos tudomásszerzés lapján megállapításra kerül, hogy az e rendeletben megállapított rendezett lakókörnyezetre vonatkozó feltételek nem teljesülnek, abban az esetben a kérelmezőt, illetve a jogosultat annak teljesítésére megfelelő, de legalább ötnapos határidő kitűzésével a Polgármester az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével – felszólítja.
  5. A helyszíni ellenőrzésre Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője, a Létavértes-Kokad Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, valamint a Bizottság tagjai jogosultak. A helyszíni ellenőrzésre alkalomszerűen, de a folyósítás ideje alatt legalább egyszer sor kerül.


   (6)       Amennyiben a lakhatási támogatás iránti kérelmet a Polgármester (1)-(3)  bekezdés szerinti okból elutasítja, vagy a megállapított lakásfenntartási támogatást megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be lakhatási támogatás iránti kérelmet.


  12. §


  (1)        Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

   (2)       A lakhatási támogatás nem állapítható meg annak, akinek e rendelet hatályba lépését megelőzően normatív lakásfenntartási támogatás került megállapításra, a jogosultsága fennállásáig.  1. Rendkívüli települési támogatás


  13. §.


  1. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy részére e rendeletben meghatározott rendkívüli települési támogatás nyújtható


  Az (2) bekezdés szempontjából rendkívüli élethelyzetnek minősül különösen, ha
  1. elemi kár (tűzkár, vízkár, viharkár)
  2. kórházi kezelés, súlyos betegség
  3. alkalmilag jelentkező, a kérelmező jövedelmi viszonyaihoz képest jelentős mértékű gyógyító ellátáshoz szükséges költség fedezése
  4. szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,
  5. a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása
  6. gyermek családba való visszakerülésének elősegítése
  7. haláleset miatt a kérelmező anyagi segítségre szorul.
  (3)A rendkívüli települési támogatás jogosultságról a Bizottság, valamint az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében rendkívüli települési támogatás[4] címen elkülönített összeg 25%-ig a Polgármester dönt.
  1. Rendkívüli települési támogatásban  kell részesíteni azt a személyt
   1. akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át
   2. egyedül élő esetében az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.
  2. A rendkívüli települési támogatás alkalmanként, vagy havi rendszerességgel adható. Rendkívüli települési támogatás[5] adható maximális összege alkalmanként 10.000 Ft.
  3. A Bizottság, illetve a Polgármester döntése alapján a települési támogatás részben vagy egészben természetbeni ellátás formájában is nyújtható.
  4. A (6) bekezdés alkalmazásában természetbeni ellátás az Erzsébet-utalvány, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, tandíj, a közüzemi díjak, illetve gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás.

  1. Fejezet


  10. Köztemetés

     

  14. §.


  1. A Polgármesternek kell gondoskodni az elhunyt személyeknek közköltségen történő eltemettetéséről (továbbiakban: köztemetés a halálesetről való tudomásszerzést követő 22 munkanapon belül – ha Létavértes közigazgatási területén hunyt el és nincs vagy nem lelhető fel eltemettetésre köteles személy, illetve a temetésre köteles személy az eltemetésről nem gondoskodik.
  2. A köztemetés esetén mindenkor vizsgálni kell a temetés költségeinek megtéríthetőségét és az arra vonatkozó intézkedést a Szt. 48. §-ának (2)-(4) bekezdései szerint foganatosítani kell.
  3. Az eltemettetésre köteles személy a Szt. 48. §. (3) bekezdés b.) pontja szerinti a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól teljes mértéken mentesíthető, ha a temetésre köteles személy, illetve családja létfenntartását veszélyezteti annak visszafizetése.
  4. A támogatás megállapításáról a polgármester dönt.
  5. A köztemetésnél csak a kegyeleti igényeknek megfelelő, legolcsóbb temetkezési kellékek és szolgáltatások költségeit lehet figyelembe venni, amelynek összértékét az 3. számú melléklet tartalmazza.
  6. A köztemetés költsége nem foglalja magába az egészségügyi intézményben végzett halott kezelési tevékenység és a halott szállítás díját.
  7. A köztemetés igényléséről jegyzőkönyv kerül felvételre.

  IV.Fejezet


  Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


  11. Étkeztetés


  15. §.


  1. Az önkormányzat a Szt. 62. §. (1) bekezdésben meghatározott jogosultak részére napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít.
  2. Szociálisan rászorult az a személy aki:

  - állapotánál fogva gondozására szorult

  - tartósan beteg.

  1. Az önkormányzat a Szt. 120. §-a alapján a Nagylétai Református Egyházközséggel kötött ellátási szerződés alapján biztosítja.
  2. Az étkezetés igénybe vehető helyben fogyasztással, az igénylő által biztosított étel elvitelével valamint az étel házhoz szállításával, mely gondozó alkalmazásával biztosított.

  12.Házi segítségnyújtás


  16.§.


  1. Házi segítségnyújtás keretében azokról a szociálisan rászorult személyekről kell gondoskodni, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodik senki
  2. Az önkormányzat a házi segítség nyújtást a Szt. 120. §-a alapján a Nagylétai Református Egyházközséggel kötött ellátási szerződés alapján a Nagylétai Református Egyházközség Szociális szolgáltató Központja látja el.

  13.Családsegítés


  17. §.


  1. A családsegítés vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzés céljából nyújtott szolgáltatás.
  2. Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatit társulás keretében látja el a Létavértes-Kokad Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül.
  3. A Családsegítő- ás Gyermekjóléti Szolgálat az egyén és család számára nyújtott szolgáltatás térítésmentes.

  14. Támogató Szolgáltatás


  18.§.


  1. A támogató szolgáltatás olyan gondozási forma, amely biztosítja a fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő ellátását, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítségét, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtást.
  2. A feladatot a Vértesi Református Egyházközség fenntartásában működő Református Egyház Szeretetháza látja el.  15.Nappali ellátások


  19.§.


  1. A nappali ellátást a Szt 65/F. §-ban meghatározott személye számára nyújtott szolgáltatás.
  2. A feladatot a Nagylétai Református Egyházközség és az önkormányzat között az Szt. 120. §-a alapján létrejött ellátási szerződés alapján a Nagylétai Református Egyházközség  Szociális  Szolgáltató Központja látja el.  16.Ápolást, gondozást nyújtó intézmény


  20 §.


  A feladatot a Nagylétai Református Egyházközség fenntartásában működő Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja látja el.

  20/A §.[6]

  Külön eljárás keretében biztosítandó ellátás esetei, megszüntetésének esetei, módjai

  20/A (1) Az intézményvezető köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani annak, akinek rendkívüli esemény következtében létfenntartása, életfeltételének biztosítása más módon nem lehetséges és azonnali intézkedés szükséges.

  20/A (2) Külön eljárás keretében biztosítható ellátás esetei:

  1. Ha az igénybevevő önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna
  2. A háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás biztosítása szükséges
  3. Szociális helyzete, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás állt be, mely gyorsított ellátást igényel.
  4. Kapcsolata a vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott és a kapcsolat hiánya az igénylő életét, testi épségét veszélyezteti.    V. Fejezet


  17. Szociálpolitikai Kerekasztal


  21.§.


  1. A Képviselőtestület a települési önkormányzat szociális szolgáltatási stratégiájának, operatív tervezésének és az operatív tervekből származtatott fejlesztési projektjei, a fejlesztési irányok különféle szintekre történő lebontása révén a szociális szolgáltatások, illetve az azokat körülvevő szűkebb és tágabb környezet különféle viszonylataiban folyamatosan működőképességének fenntartása érdekében – törvényben meghatározott módon és feltétellel - szolgáltatástervezési koncepciót fogad el.
  2. A szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre (továbbiakban kerekasztal)
  3. A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagja:
   1. Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központ képviselője

  Szolgálat képvisel

  1. [7]Létavértesi Család és Gyermekjóléti Szolgálat képviselője

  Szolgálat képviselője

  1. Védőnői Szolgálat képviselője
  2. Vértesi Református Szeretetház képviselője
  3. Képviselőtestület Egészségügyi és Szociális Bizottságának képviselője
  4. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselője
  5. Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője
  1. A szervezetek képviselőit a szervezetek 5 évre delegálják.
  2. A szervezetek vezetői a delegálás évében december 15-ig értesítik a polgármestert a delegált személy nevéről és elérhetőségéről.
  3. A tagok saját soraikból – többségi szavazattal - elnököt választanak.
  4. A kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. Összehívásáról az elnök gondoskodik.
  5. A kerekasztal feladat- és hatásköre a település szociális szolgáltatásait, stratégiáját érintően véleményalkotásra és javaslattételre terjed ki.
  6. A kerekasztal működésével kapcsolatban felmerülő technikai és adminisztratív feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

  V. Fejezet

  18. Záró és hatályba léptető rendelkezések

  22. §.


  1. A rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba.
  2. Hatályát veszti a 6/2013. (IV.30.) Ör. számú rendelet, valamint az azt módosító 22/2013. (XII.17.) Ör. számú rendelet, a 6/2014. (III.25.) Ör. számú és a 8/2014. (IV.29.) Ör. számú rendelet.
  3. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőjén történő kifüggesztés útján gondoskodik.
  [1]

  Módosította a 6/2015.(III.31.)Ör. számú rendelete. Hatályos 2015. április 1-től.

  [2]

  Módosította a 6/2015.(III.31.)Ör. számú rendelete. Hatályos 2015. április 1-től.

  [3]

  Módosította a 19/2015.(IX.29.)Ör. számú rendelete. Hatályos 2015.10.01-től

  [4]

  Módosította a 19/2015.(IX.29.)Ör. számú rendelete. Hatályos 2015.10.01-től

  [5]

  Módosította a 19/2015.(IX.29.)Ör. számú rendelete. Hatályos 2015.10.01-től

  [6]

  Beiktatta a 19/2015.(IX.29.)Ör. számú rendelete. Hatályos 2015.10.01-től

  [7]

  Módosította a 22/2015.(XII.22.)Ör. számú rendelete. Hatályos 2016.01.01-től


  Csatolmányok

  Megnevezés méret
  Kérelem Települési Támogatás
  17.11 KB
  Vagyonnyilatkozat
  13.67 KB
  Kérelem rendkívüli települési támogatásra
  16.13 KB
  Tájékoztató
  17.77 KB
  3.számú köztemetés
  10.13 KB
  Indoklás
  11.84 KB
  Hatásvizsgálat
  13.98 KB


  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
  Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!