nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-09-13 - 2018-04-20
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott származtatott jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 5., 11., és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény 45.§.(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


A rendelet célja

  1. §


(1) A rendelet célja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, elszállításával, ártalommentes elhelyezésével, kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátására és igénybevételére vonatkozó helyi szabályok megteremtése révén a város lakossága egészségének védelme, a város természeti és épített környezetének megóvása, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz által okozott terhelések minimalizálása.


(2) A rendelet céljának elérése érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű, a környezetet nem veszélyeztető elhelyezéséről a közegészségügyi és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével.


A rendelet hatálya

2. §


(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Jászapáti város közigazgatási területén minden közcsatornával el nem látott területen lévő, vagy közcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).


(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek begyűjtésére, valamint az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására.


(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre, szennyvíziszapok kezelésére, szállítására, ártalmatlanítására, a veszélyes hulladékokra, az űrgödrök tartalmára, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.


A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

3. §


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését az önkormányzat helyi közszolgáltatás útján látja el.


(2) Jászapáti város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét Káplár József Attila egyéni vállalkozó (5130 Jászapáti, Nyírfa u. 3.) jogosult és köteles ellátni Jászapáti Városi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján. A szerződés határozott időre szól, 2014. május 16. napjától 2016. május 15. napjáig.


(3) A Káplár József Attila egyéni vállalkozó által szállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kizárólag a Jászapáti, 070/1 helyrajzi szám alatti Jászapáti Szennyvíztisztító Telepen az erre kijelölt fogadótér leürítő csatlakozásán üríthető le.


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló közszolgáltatás ellátásának rendje

  1. §


 (1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Tv. szerinti előírásoknak megfelelő összegyűjtéséről.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását annak összegyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.


(3) Az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele és a rendeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni.


(4) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal igénybe venni. Az éves igénybevétel kötelezettsége a közszolgáltatóhoz bejelentett nem használt ingatlanra nem vonatkozik. Az évente 6 hónapnál kevesebbet használt és a közszolgáltatóhoz bejelentett ingatlan tulajdonosa szükség szerint, de legalább minden második évben köteles igénybe venni a közszolgáltatást.


(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a szolgáltatást igénybe vevőnek kell a szolgáltatónál megrendelnie.


(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között jön létre. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számított 24 órán belül elvégezni.


Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

5. §


(1) A közszolgáltatás tekintetében az önkormányzat feladata

a) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres átvételének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és ellenőrzése,


b) a közszolgáltatás ellátására közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződés megkötése.


A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

6. §


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű járművel, úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak. A gyűjtést, szállítást végző járművön fel kell tüntetni az üzemeltető nevét, címét.


(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni, a kárelhárítást, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó vállalkozó feladata, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.


(3) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem engedhető.


(4) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség által nyilvántartásba vett

a) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel,

b) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.


(6) A közszolgáltató jogosult rendkívüli műszaki vagy időjárási körülmények fennállása esetén a szolgáltatást az alábbi sorrend szerint korlátozni:

a) közműcsatorna hálózattal ellátott utcákban lévő vállalkozások,

b) közműcsatorna hálózattal ellátott utcákban lévő magántulajdonosok,

c) közműcsatorna hálózattal ellátott utcákban lévő intézmények,

d) közműcsatorna hálózattal el nem látott utcákban lévő vállalkozások,

e) közműcsatorna hálózattal el nem látott utcákban lévő magántulajdonosok,

f) közműcsatorna hálózattal el nem látott utcákban lévő intézmények.


(7) A közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a szennyvízhálózatba be nem kapcsolt felhasználóktól a közszolgáltatás ellátása során elszállított szennyvíz mennyiségéről, minőségéről (lakossági, egyéb kommunális), eredetéről (településrész, utca, intézmény, üzem megnevezése, címe).


Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

7. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemű csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet - a külön jogszabályban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint - gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni.


(2) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.


(3) Az ingatlantulajdonos köteles a 8.§ (1) bekezdés szerint gyűjtött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a jelen rendelet 3.§ (2) bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni.


(4) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. A jogviszony kezdődő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.


(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni. Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.


(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti. Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani.


(7) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni.


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával

kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

8. §


(1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.


(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező-, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek let- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.


(3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.


(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az (3) bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az önkormányzat által kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok szerint nem helyezhető el.


A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása

9. §


(1) Az egységnyi díjtétel a közszolgáltató által elszállításra átvett hulladék m3-ében kerül kifejezésre. A települési hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb, általános forgalmi adót nem tartalmazó egységnyi díja 3.300,- Ft/m3 + ÁFA.

 A díj mértékét a Képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy a Közszolgáltató által –díj kiszámítására vonatkozó előírások alapján –készített és minden év október 31. napjáig Jászapáti Városi Önkormányzathoz eljuttatott díjkalkulációjához képest díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a költségek ellentételezésére kapott költségvetési támogatást.


(2) A közszolgáltatási díj fizetendő összegét a közszolgáltató állapítja meg, az egységnyi díjtétel és az elszállított a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének a szorzata alapján. Az elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségét a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő (szintjelző) alapján kell meghatározni. A legkisebb számlázható mennyiség 1 m3, a közszolgáltató az 1 m3 alatti mért mennyiség esetében is az 1 m3-hez tartozó díjtételt számláz.


(3) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató számlát bocsát ki, mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére a teljesített közszolgáltatás alapján kibocsátott számla alapján magánszemélyek esetében a teljesítéssel egyidejűleg készpénzben; intézmények és vállalkozások esetén a teljesítéssel egyidejűleg készpénzben vagy utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.


(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál, a számlázással kapcsolatban pedig a díj beszedőjénél (a közszolgáltató megbízottjánál) írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Közszolgáltató vagy megbízottja válaszolni köteles.


(5) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.


Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

  1. §


(1) Az ingatlantulajdonosok nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak szerint a közszolgáltató gondoskodik.


(2) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelésével összefüggésben a mindenkori hatályos adatvédelmi rendelkezést betartani.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!