nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-26 -tól
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendezéssel, és településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel, és településképpel

összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairólNova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben,

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:1.§ (1) A rendelet hatálya Nova Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) településfejlesztési koncepciója, integrált településfejlesztési stratégiája és településrendezési eszközei, településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete (a továbbiakban együtt: településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok) elkészítése, módosítása során a (3) bekezdés szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.


(2) Nova Község Önkormányzata településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumainak elkészítése és módosítása során a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő tájékoztatás és véleményeztetés a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.


(3) A partnerségi egyeztetésben a Nova községben

a) lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,

b) székhellyel vagy telephellyel rendelkező, vagy területileg érintett érdekképviseleti szervezetek, civil szervezetek,

     c) székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

     d) működő vallási közösségek

(a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt.


2.§ (1) A partnerek tájékoztatása, a partnerségi véleményezésre bocsátás

a) a 8948 Nova Petőfi utca 2. szám alatti közterületen és az önkormányzat hivatalának Novai Kirendeltsége épületében (8948 Nova Kossuth utca 35.) elhelyezett hirdetőtáblán (a továbbiakban: hirdetőfelület),

     b) a Novai Hírmondó című helyi lapban,

     c) az önkormányzat www.nova.hu  honlapján, és

     d) lakossági fórumon

történik a Korm. rendeletben meghatározottak figyelembe vételével.


(2) Amennyiben a hirdetőfelületen, a helyi lapban történő elhelyezést a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a tájékoztatóban megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és hol van lehetőség a dokumentumokba történő betekintésre.


3.§ (1) A partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül tehetnek észrevételt, javaslatot, nyilváníthatnak véleményt a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumokra vonatkozóan papír alapon vagy elektronikusan.


(2) Írásban történő észrevétel, javaslat, vélemény közlése esetén a partnernek meg kell jelölnie az egyeztetési eljárás tárgyát, a partner nevét/képviselőjét, címét/székhelyét, illetőleg ha van ilyen e-mail címét, telefonszámát, valamint az észrevétel, javaslat, vélemény indokolását. Ezen adatok megadása szükséges az érintett részéről abban az esetben is, ha a lakossági fórumon észrevételét, javaslatát, véleményét kéri jegyzőkönyvbe foglalni.


(3) Az észrevételt, javaslatot, véleményt a partnerek a közzétett tájékoztató alapján a tájékoztató megjelenésének napjától a tájékoztatóban meghatározott határidőig tehetik meg

a) papíralapon annak Nova község polgármestere címére (8948 Nova Kossuth utca 35.) történő megküldéssel, ügyfélfogadási időben történő benyújtással,

b) elektronikus levélben történő megküldésével a tájékoztatóban meghatározott e-mail címre.


(4) Amennyiben lakossági fórum kerül megtartásra, annak helye és ideje, valamint az elkészült tájékoztató, illetve tervezet a hirdetőfelületen, a helyi lapban, valamint a www.nova.hu honlapon, kerül megjelenítésre a lakossági fórum előtt legalább 8 nappal.


(5) A lakossági fórum megtartásáról jegyzőkönyv készül az adott településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentum egyeztetési eljárása ügyiratának részeként, melyben írásban rögzítésre kerülnek a szóban megtett észrevételek, javaslatok, vélemények.


(6) A partnerségi egyeztetésben a partneri véleménynyilvánítás határidejét a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumokra és az egyeztetési eljárás módjára vonatkozó Korm. rendeletben meghatározott határidőknek megfelelően kell megállapítani.


(7) Amennyiben az adott dokumentumok és egyeztetési eljárás jellege szerint lakossági fórum tartandó, az (1), (3) és (6) bekezdésekben meghatározott határidő legalább a lakossági fórumot követő 8. nap.4.§ A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket az önkormányzat hivatala érkezteti, az adott településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentum egyeztetési eljárása ügyiratának részeként iktatja, és átadja a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítésével megbízottnak, aki ezeket szakmailag megvizsgálja, és az elfogadható észrevételeket, javaslatokat, véleményeket beépíti, míg az elfogadásra általa szakmailag nem javasolt észrevételeket, javaslatokat, véleményeket szakmai indokolással látja el.5.§ (1) Az elkészített és közzétett dokumentumtervezetre érkezett valamennyi érdemi észrevételt, javaslatot, véleményt, valamint a megbízott szakmai állásfoglalását Nova község főépítésze értékeli, összegzi. Eltérő észrevételek, javaslatok, vélemények esetén Nova község polgármestere azok tisztázása érdekében egyeztetést kezdeményezhet, melyről jegyzőkönyv készül.


(2) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket – egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is –, valamint a megbízott és a főépítész szakmai indokolását, és értékelését Nova község polgármestere ismerteti Nova Község Önkormányzata Képviselő-testületével (a továbbiakban: Képviselő-testület), amely észrevételek, javaslatok, vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. El nem fogadás esetén a döntést a Képviselő-testületnek indokolnia kell.


(3) Az el nem fogadott észrevételek, javaslatok, vélemények indokolását Nova község polgármestere írásban megküldi a véleményező partnernek, amely szintén az adott településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentum egyeztetési eljárása ügyiratának részét képezi.


(4) Amennyiben az állami főépítészi eljárásban a partnerek részéről nem érkezik észrevétel, javaslat, vélemény, Nova község főépítészének közreműködésével ennek tényét – partnerségi egyeztetést lezáró döntésként – Nova község polgármestere írásban rögzíti. Ez esetben a Képviselő-testülettel történő egyeztetésre és elfogadásra nincs szükség.


           

6.§ Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok – a hatályba lépésüket követően – feltöltésre kerülnek és megtekinthetők a www.nova.hu honlapon.7.§ Az adott egyeztetési eljárás során keletkező, ahhoz kapcsolódó minden dokumentum, irat az adott településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentum egyeztetési eljárása ügyiratának részét képezi, amelyet az önkormányzat hivatala kezel, őriz.8.§ (1) A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyeknél is alkalmazni kell.


(3) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.
                        Lendvai Jenőné s.k.                                                         Tóthné Péter Judit s.k.

                         polgármester                                                                     jegyző
Záradék:

Kihirdetés napja: 2017. május 25.                                                                       Pallér Edina s.k.

                                                                       aljegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!