nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-12-01 -tól
Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(III.26.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról


Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) bekezdése d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján  a következőket rendeli el:


I. Fejezet


Általános rendelkezések


 1. Az önkormányzat jelképei, pecsétjei, kitüntető címe


1.§ (1) Az önkormányzat jelképe: a címer.


(2) Az önkormányzat címere: "A címer egy csücsköstalpú (süvegezett) pajzs, középen boglárpajzzsal.

A jobboldali címermező felső kétharmada kék, alsó harmada zöld. A zöld mezőben arany szélmalom áll, az 1800-as években épült, még ma is meglévő Bakulya malom emlékére.

A baloldali címermező szintén kék és zöld színeket tartalmaz, benne egy arany búzakéve a település mezőgazdasági jellegét, az összetartozást, a szlovák - magyar lakosság békés együttélését jelképezve.

A címer alsó részén (süvegén) kék égbolt alatt zöld dombon (a valamikori Décse város helyén) egy arany gémeskút áll. A szájhagyomány szerint annak idején a település területén álló gémeskútból itatták az örmény kereskedők a lovaikat és itt tartottak pihenőt. Ezért is lett a település neve Örménykút.

A címerfedőn egy ötgyöngyös bárói korona áll, melyből egy kereszt és egy kehely emelkedik ki.

A korona az alapító földbirtokos család emlékét őrzi, a kereszt és a kehely a lakosság vallási hovatartozását hivatott szimbolizálni.

A középső boglárpajzs vörös-arany színű, hosszában rutázott. A korona az alapító, Harruckern bárói család emlékét őrzi.

A címertakarók jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst színűek.

A címert alulról egy arany szalag zárja, rajt fekete betűkkel a település nevével."


(3) Az önkormányzat pecsétje: "3 cm átmérőjű körben, középen a Magyar Köztársaság címere. A címer körül félkörben az Örménykút község Önkormányzata felirat olvasható"


(4) Az önkormányzat polgármesterének pecsétje: "4 cm átmérőjű körben, középen a Magyar Köztársaság címere. A címer körül félkörben az Örménykút Község Polgármestere felirat olvasható"


(5) Az önkormányzat hivatalának pecsétje: "3 cm átmérőjű körben, középen a Magyar Köztársaság címere. A címer körül félkörben a "Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal * Csabacsűd * felirat olvasható.”


(6) Az önkormányzat jegyzőjének pecsétje: "3 cm átmérőjű körben, közepén a Magyar Köztársaság címere. A címer körül félkörben a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője felirat olvasható"


(7) Az önkormányzat által adományozható helyi kitüntetések és elismerő címek: A kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet tartalmazza.


2. Az önkormányzat és szervei


2.§ (1) Az önkormányzat megnevezése: Örménykút Község Önkormányzata


(2) Az önkormányzat székhelye: 5556 Örménykút, Dózsa György utca 26.


(3) Az önkormányzati jogok gyakorlásával felruházott testület: Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)


(4) Az  önkormányzat illetékességi területe: Örménykút község közigazgatási területe


3,§ (1) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat-és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli.

                                                             

(2)        Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei, a polgármester, a képviselő-testület bizottsága, és a közös önkormányzati hivatal látják  el.II. Fejezet


Feladatok és hatáskörök


3. Az önkormányzat által  ellátott feladatok és hatáskörök4.§ (1) Az önkormányzati feladat és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg, melyeket e rendeletben vagy más önkormányzati rendeletben a polgármesterre, vagy állandó bizottságára ruházhat. Az átruházott hatásköröket e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(2) Az átruházott hatáskör gyakorlója – az e körben tett intézkedésekről, azok eredményéről a soron következő rendes ülésen – önkormányzati hatósági ügyben minden negyedévben –beszámol.


(3)1


 5.§ Az önkormányzat  költségtakarékos és hatékony gazdálkodás keretein belül gondoskodik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  (továbbiakban: Mötv.) által  előírt kötelezendően ellátandó feladatokról és közszolgáltatásokról.


6.§ (1) Az önkormányzat szabadon választhatja közfeladat ellátását, ha

 1. ellátása nem sérti a település érdekeit,
 2. nem tartozik más szerv kizárólagos hatáskörébe,
 3. megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladatok ellátását,
 4. a feladat ellátásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.


(2) A feladat vállalása előtt előkészítő eljárást kell lefolytatni, melynek keretében külső szakértő közreműködése is igénybe vehető.


(3) Az előkészítő eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik.


(4) A közfeladat önkéntes vállalását tartalmazó javaslatot költségvetési forrásokkal együtt

kell  a képviselő-testület elé terjeszteni.


(5)       Az önként vállalt feladat tekintetében az éves költségvetésben – a fedezet biztosításával kell állást foglalni.


(6) Az önkormányzat önként vállalt feladatait e rendelet 2. melléklete tartalmazza


7.§ A képviselő-testület a település –  egészségügyi, közművelődési,szolgáltatási, ingatlan karbantartási és felújítási zöldterület gondozási, valamint fejlesztési feladatainak ellátását a szakfeladatokra bontva biztosítja. A feladatok működtetéséről az egységes költségvetésében gondoskodik. A szakfeladaton ellátott tevékenységeket e rendelet 3. melléklete tartalmazza4. Az önkormányzat társulásban ellátott feladatai8.§ A Képviselő-testület a más településekkel megállapodva feladatai ellátására társulások létrehozásában vesz rész. A társulások  által ellátott feladatok felsorolását e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


9.§ A képviselő-testület feladatai ellátásához önállóan, vagy társulás keretében intézményt, vagy más szervezetet alapíthat, kinevezi azok vezetőit. Az intézményvezetők megbízása során az intézmény tevékenységi körére vonatkozó törvényi rendelkezések, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és annak végrehajtásáról rendelkező kormányrendeletekben meghatározott eljárási szabályok betartásával jár el. A képviselő-testület által alapított intézmény adatait e rendelet 5. melléklete tartalmazzaIII. Fejezet


A Képviselő-testület működése


5. A képviselő-testület


10.§  A képviselő-testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt 5 fő. 6. A települési képviselő


11.§ (1)2


(2)A képviselő főbb jogai:


a) kezdeményezheti, önkormányzat működését, költségtakarékos és hatékony gazdálkodását befolyásoló döntések felülvizsgálatát,

 1. sürgős,  azonnali  intézkedést igénylő közérdekű  ügyben  kezdeményezheti  a  közös önkormányzati hivatal,intézkedését, a  jegyző a tett intézkedésről tizenöt3 napon belül köteles választ adni,


 (3) A képviselő főbb kötelezettségei:


 1. olyan magatartás tanúsítása, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára,
 2. felkérés alapján részvétel a testületi ülések előkészítésében, valamint  különböző  vizsgálatokban,
 3. kapcsolattartás a település polgáraival, ill. különböző önszerveződő lakossági közösségekkel,
 4. személyes érintettség bejelentése,


7. A  képviselő-testület munkaterve


12.§ (1) A képviselő-testület működésének alapja  a  feladatai végrehajtásának, döntéshozatalának ütemezését tartalmazó  munkaterv.


(2) A munkaterv tervezetet minden év január 31-ig a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.


(3) A munkatervhez napirendi javaslatot tehetnek:


 1. a települési képviselők
 2. a jegyző
 3. a szlovák önkormányzat elnöke
 4. a költségvetési szervek vezetői
 5. a bizottság nem képviselő tagja


(4) A munkaterv tartalmazza:


 1. a képviselő-testület üléseinek tervezett időpontját, javasolt napirendi pontjait,
 2. a tervezett napirendi pont előterjesztőjének nevét,
 3. az előterjesztés előkészítésében résztvevők nevét.


(5) A munkaterv javaslat előterjesztésekor a polgármester tájékoztatást ad a tervezet összeállításánál figyelmen kívül hagyott javaslatokról, annak indokairól.8. A képviselő-testület ülése13.§ (1) A képviselő-testület alakuló ülést, rendes ülést, rendkívüli ülést, és közmeghallgatást egyéb lakossági fórumot tart.


(2)4


(3)       A testület munkatervében rögzített ütemezéssel, általában havonta, de évente legalább 6 alkalommal,  illetve feladataira tekintettel szükség szerint ülésezik


(4) A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze. A polgármester távolléte, akadályoztatása esetén az alpolgármester gondoskodik a képviselő-testület ülésének összehívásáról, a polgármester távollétében vezeti az ülést. A polgármester és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, ill. akadályoztatásuk esetén a Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze, és vezeti az ülést.


(5) A polgármester rendkívüli ülést köteles összehívni a képviselők egynegyedének, vagy a bizottságának napirendet is tartalmazó indítványára, a kezdeményezést követő tizenöt2 napon belül.


(6) A képviselő-testület ülésének összehívását a megyei kormányhivatal vezetője, valamint  népi kezdeményezés is indítványozhatja.   Kisebbségi  csoportokat  érintő  ügyekben     az  érintett közösségek képviselői  is kezdeményezhetik a képviselő-testület összehívását.14.§ (1)5


(2)6


(3) A külön törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségéről zárt ülés tartása esetén a képviselő-testület a polgármester és a jegyző által  biztosított információk közzétételével, átadásával gondoskodik .


9. A meghívó


15.§ (1) A képviselő-testület rendes ülésének összehívása írásos meghívó kézbesítésével történik.


(2) A meghívónak tartalmazni kell:


 1. az ülés összehívóját,
 2. az ülés helyét és időpontját,
 3. a tervezett napirendeket, és azok előadót,
 4. a tervezett bejelentések írásos előterjesztését,
 5. a tervezett szóbeli előterjesztések témáit.


(3)  A meghívóhoz mellékelni kell:


 1. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést,
 2. az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló jelentést,
 3. a napirendi pontok írásos előterjesztését,
 4. a fontosabb bejelentések írásos előterjesztését.(4) A képviselő-testület üléseit a községháza polgármesteri irodájában tartja, de ha a tárgyalandó       napirendi pont vagy más körülmény, illetve az érdeklődés indokolja, a képviselő-testület ülése máshová is összehívható.


(5) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni tanácskozási és szavazati joggal a  képviselőket.


(6)  Tanácskozási joggal kell meghívni az ülésre

 1. a jegyzőt, aljegyzőt
 2. az országgyűlési képviselőt,
 3. a bizottság nem képviselő-tagjait,
 4. a költségvetési szervek vezetőit
 5. a szlovák önkormányzat elnökét,
 6. a napirendi pontok előadóit,

g)7 az önszerveződő közösségek képviselői közül azokat, akiket a polgármester, vagy a képviselő-testület indokoltnak tart, a tárgyalásra kerülő napirendekkel összefüggésben


(7) Az ülés meghívóját a meghívottaknak az ülést megelőző 3 nappal korábban meg kell küldeni.


(8) Sürgős esetben az ülés előtti napon is kiküldhető a meghívó, ill. el lehet tekintetni az írásbeliségtől, a sürgősség okát azonban mindenképpen közölni kell.


(9) Hirdetmény útján az ülés előtt legalább 3 nappal közzé kell tenni

 1. az ülések

aa) időpontját,

ab) helyét,

ac) napirendi pontjait, továbbá

b) az írásos előterjesztések megtekintésének lehetőségét.10. Az előterjesztés16.§ (1) Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett, a képviselő-testület vagy bizottsága által javasolt rendelettervezet, határozat-tervezet, beszámoló, tájékoztató,   bejelentéshez  kapcsolódó írásban kiadott előterjesztés, javaslat.


(2) Az előterjesztést készülhet írásban és lehet szóbeli is.  Kizárólag írásban nyújtható be előterjesztés

 1. rendeletalkotás,
 2. költségvetési szerv alapítása, átszervezése,megszűntetése,
 3. helyi népszavazás kiírása,
 4. pályázat kiírása

   tárgyában.


(3) A képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó előterjesztés főbb elemei:


 1. Az első részben kell meghatározni az előterjesztés címét, tárgyát, ismertetni kell az előzményeket, (korábbi testületi megállapítások, hozott határozatok eredménye stb.) a tárgykörre vonatkozó jogszabályokat, az előterjesztés előkészítésében és elkészítésében  résztvevők véleményét, és mindazokat a tényeket, adatokat, melyek lehetővé teszik a képviselők számára az értékelést, a döntést.


 1. az előterjesztés második része tartalmazza a határozati javaslatot.

(4) A határozati javaslat az írásos előterjesztésben, ill. a szóbeli előterjesztésben  vagy  a polgármester által a vita összefoglalása után megfogalmazott, szavazás előtt írásban rögzített javaslat  A határozati javaslat részei:


 1. a határozat szövege
 2. a végrehajtást igénylő döntésnél a végrehajtásért felelős személy neve, beosztása
 3. és a határozat végrehajtásának határideje, ami

                           ca) naptári napban meghatározott, vagy

         cb)„folyamatos”, ha a végrehajtás többszöri és pontos időponttal meg nem  

                 határozható cselekményt igényel, vagy

          cc) „azonnal”, ha a végrehajtás feltételei öt napon belül biztosíthatók, vagy

          cd)„értelem szerint”, ha a végrehajtás határideje a határozat szövegéből

                 egyértelműen megállapítható.


(5) Az előterjesztések elkészítéséért a feladattól függően a polgármester és a jegyző   felelős.


(6) A polgármester különleges  szakértelmet igénylő ügyben szakértőt is felkérhet az előterjesztés és a döntési javaslat összeállítására.. Az előterjesztést  törvényességi   szempontból ebben az esetben is vizsgálja a jegyző.


11. Sürgősségi tárgyalás


17.§. (1) Sürgősségi indítványnak minősül minden olyan indítvány, mely az ülés meghívójában  nem szerepel.


(2) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, egyszerű többséggel, soron kívül dönt az előterjesztés tárgyában.


(3) Sürgősségi indítványt nyújthat be a polgármester, az alpolgármester, a bizottság elnöke, a képviselők, a jegyző, a helyi kisebbségi önkormányzat.


(4) Sürgősségi indítvány  - a sürgősség tényének rövid  indokolásával – legkésőbb az ülést megelőző nap nyújtható be írásban a polgármesternél.


(5) A polgármester gondoskodik az indítvány kézbesítéséről,  ha  a  kézbesítésre valamilyen okból nincs lehetőség azt az ülés megkezdése előtt kell a képviselők részére átadni.


(6) Ha a testület a sürgősségi indítványt nem fogadja el, egyszerű többséggel határoz arról, hogy az indítványt mikor fogja tárgyalni.

     

12. Kérdés, interpelláció


18.§ (1) A képviselő a képviselő-testület ülésén – a napirendek lezárása után –

 1. a polgármesterhez,
 2. az alpolgármesterhez,
 3. az önkormányzati bizottságok elnökéhez,
 4. a jegyzőhöz,
 5. a költségvetési szervek vezetőihez

lehet kérdés, interpellációt szóban, vagy írásban feltenni.


(2) Kérdés, az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítési jellegű felvetés tudakolózás. A kérdésre a képviselő-testület ülésén köteles választ  adni a megkérdezett. A válasz  elfogadásáról nem dönt a képviselő-testület.


(3) Interpelláció, olyan felszólalás, melynek tárgya szoros kapcsolatban áll az önkormányzat hatáskörének ellátásával. Ha az interpellációt a képviselő-testület ülését  megelőzően legalább 5  nappal  korábban nyújtották be, úgy arra az ülésen válaszolni kell. Egyéb esetben legkésőbb öt napon belül  az interpellációra írásban érdemi választ kell adni.


(4) A képviselő-testület ülésén az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az  interpelláló nyilatkozik, majd a testület vita nélkül dönt arról, hogy elfogadja-e a választ.


(5) Ha a képviselő-testület nem fogadja el az interpellációra adott választ, annak vizsgálatára eseti bizottságot hozhat létre, melybe az interpelláló képviselőt is be kell vonni. A vizsgálat eredménye alapján az interpellációra a képviselő-testület soron következő ülésén kell válaszolni.

       

13. A tanácskozási rend

       

19.§  (1) A képviselő-testület ülését a polgármester vezeti.


(2) A polgármester az ülés megnyitását követően ismerteti az igazoltan és az előzetes bejelentés nélkül távolmaradó képviselők nevét, majd megállapítja a határozat-képességet és szavazásra bocsátja a napirendi javaslatokat. A tanácskozás során folyamatosan vizsgálni kell a határozatképességet.


(3) Amennyiben az ülés határozatképtelen,  a polgármester kitűzi az új ülés időpontját.


(4) A  polgármester bejelenti, ha a nyilvános ülést zárt ülés követi.


(5) A napirendi pontok tárgyalása előtt a polgármester írásban ad tájékoztatást a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és két ülés között tett polgármesteri intézkedésekről, tanácskozásokról.


(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről negyedévente írásban számol be a polgármester.


20.§ (1) A polgármester a meghívóban szereplő sorrendben minden előterjesztés felett vitát nyit, melynek során:


 1. Az előadó a vita megkezdése előtt az írásos előterjesztéshez maximum 5 perc időtartamú szóbeli kiegészítést tehet, amennyiben a kiegészítés új információkat tartalmaz.
 2. Az előadóhoz a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal résztvevő meghívottak a napirendi ponttal kapcsolatban kérdéseket tehetnek fel, melyre az előadó köteles válaszolni. Ha nem tud választ adni a kérdésre, arra 3 napon belül írásban kell válaszolni a polgármesternek, aki a választ a következő ülésen ismerteti.


(2) A hozzászólásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor. Ugyanazon napirend keretében az ismételt hozzászólás időtartama maximum 2 perc lehet. Az  idő túllépése miatt a polgármester megvonhatja a szót.


(3) Az önkormányzat bizottsága bármely előterjesztéshez ajánlást nyújthat be.


(4) Az előterjesztéshez bármely képviselő javaslatot, módosító javaslatot tehet.


(5) A vita lezárásáig javaslatát, módosító javaslatát bárki megváltoztathatja, vagy visszavonhatja.


(6) A polgármester a vitát akkor zárja le, ha a napirendhez további hozzászólás nincs vagy a testület a polgármester javaslatára – egyszerű szótöbbséggel – a vita folytatását szükségtelennek tartja.


(7) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának korlátozására a testület bármely tagja tehet  javaslatot.  E javaslatról a testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.


(8) A vita lezárása után, a testületi döntés meghozatala előtt a napirend előadója válaszol a hozzászólásokra.


(9) A  határozathozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.


21.§ A polgármester vagy bármely képviselő javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását, amennyiben a döntéshozatalhoz nem áll elegendő információ a testület rendelkezésére. Erről a képviselő-testület vita nélkül egyszerű többséggel határoz, egyidejűleg meghatározza a napirendi pont tárgyalásának időpontját.


14.A tanácskozás rendjének fenntartása


22.§ (1) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik , ennek során:

 1. figyelmezteti a hozzászólót, aki eltér a tárgytól,
 2. rendre utasítja azt a személyt, aki képviselő-testület tekintélyét sértő kifejezést használ


(2) Ha a képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, a polgármester a rend helyreállításáig az ülést félbeszakítja.


(3)  A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalhatják el. A jelenlévő állampolgárok a tanácskozás rendjét nem zavarhatják. A rendzavarót a polgármester rendre utasíthatja, ismétlődő rendzavarás esetén pedig az  érintettet a  terem elhagyására  is kötelezheti.


(4) A polgármester a rend fenntartása érdekében  tett   intézkedései ellen  felszólalni,    azokat  visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.


15. A döntéshozatal, szavazás rendje


23.§ (1) A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító, és  kiegészítő indítványokról dönt   a  testület – az elhangzás sorrendjében – majd pedig az eredeti határozati javaslatról.


(2)8 Döntéshozatal előtt a döntésben részt vevő köteles jelezni személyes érintettségét.   A személyes érintettségre vonatkozó  bejelentési kötelezettség elmulasztása során    meghozott döntést a testület hatályon kívül helyezi, a bekövetkezett károkért a mulasztással elmarasztalható döntéshozó kártérítési felelőséggel tartozik. A polgármester az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést a 38.§ (4) bekezdése alapján létrehozott ideiglenes bizottságnak adja át kivizsgálásra.


(3) A döntéshozatal előtt a polgármester minden esetben ellenőrzi a határozatképességet, melyet az Mötv. 47.§-ában foglaltak alapján állapít meg.


(4) Minősített többség, a megválasztott képviselők több mint felének igen szavazata szükséges:

 1. gazdasági programjának elfogadásához
 2. az általa kiírt pályázattal kapcsolatos  döntésekhez,
 3. a képviselő-testület megbízásának lejárta előtti feloszlatásához,
 4. polgármester elleni kereset benyújtásához,
 5. a képviselő-testület gazdasági programjának elfogadásához,
 6. kitüntetés, díszpolgári cím adományozásához,
 7. hitelfelvételhez,
 8. a település-szerkezeti és szabályozási terv elfogadásához,


(5)  A képviselő-testület döntéseit általában nyílt szavazással hozza, mely kézfelemeléssel történik.  Titkos szavazást tart, melyről jogszabály úgy rendelkezik, és titkos szavazás tarthat mindazokban az ügyekben, amelyeket zárt ülésen tárgyal, vagy a képviselő- testület tagjainak több mint fele kéri.  Név szerinti szavazást kell elrendelni, ha törvény előírja, vagy  a képviselők több mint fele kéri,  azzal, hogy ügyrendi kérdésben nem lehet név szerinti szavazást tartani.


 (6) A titkos szavazás lebonyolításához a testület  3 tagú szavazatszámláló bizottságot választ. A jegyző gondoskodik a szavazóhelyiség, az urna, a szavazólapok és a borítékok előkészítéséről, melyeket szavazás előtt átad a szavazatszámláló bizottság elnökének. A testületi ülés jegyzőkönyvéhez csatolni kell titkos szavazásról készült  külön jegyzőkönyvet, mely tartalmazza

 1. a szavazás helyét,
 2. a szavazás idejét,
 3. a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét, tisztségét, aláírását
 4. a szavazás tárgyát,
 5. a szavazás eredményét,
 6. a szavazás során előfordult jelentős eseményt.


 (7) A név szerinti szavazást esetén a jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét, akik „igennel” vagy „nemmel” szavaznak  A polgármester a szavazást követően kihirdeti az eredményt. A név szerinti  szavazásról készült külön névsort az elhangzott szavazatok rögzítésével jegyzőkönyvhöz kell csatolni.


(8 ) A testület a szavazati arányok rögzítésével alakszerű határozat nélkül dönt:

 1. ügyrendi kérdésről,
 2. munkaterv szerinti napirend elfogadásáról,
 3. képviselői kérdésre adott válasz elfogadásáról,
 4. feladat-meghatározást nem tartalmazó előterjesztések elfogadásáról,
 5. információs jelentés tudomásul vételéről,
 6. interpellációra adott válasz elfogadásáról,
 7. feladat-meghatározást nem tartalmazó kérdésre adott válaszról,
 8. név szerinti szavazás elrendeléséről


24.§  A képviselő-testület döntései:

 1. rendelet
 2. határozat


16. Rendeletalkotás


25.§ Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik:

 1. települési képviselők,
 2. önkormányzati bizottság elnöke,
 3. a polgármester,
 4. alpolgármester,
 5. a jegyző,
 6. kisebbségi önkormányzat,
 7. a település társadalmi, érdekképviseleti és más civil szervezetek vezetői,
 8. önkormányzati társulás tagjai.17. A rendelettervezet elkészítése


26.§ (1) A lakosság szélesebb  körét érintő rendeletek előkészítésénél a képviselő-testület elveket, szempontokat állapíthat meg.

(2) A rendelettervezetet a jegyző a közös önkormányzati hivatal tárgy szerint illetékes köztisztviselőjének bevonásával készíti elő. Megbízható az előkészítéssel önkormányzati bizottság, ideiglenes bizottság,  és   külső szakértő is.  Szakértő bevonására a jegyző tesz javaslatot. A közös önkormányzati hivatal akkor is köteles részt venni az előkészítésben,  ha  a tervezetet bizottság, ideiglenes bizottság, vagy szakértő készíti elő.


(3) Az önkormányzati rendeletek előkészítése során lehetőség szerint hatásvizsgálatból kell kiindulni. Ennek elsődleges forrásai:


 1. a szabályozandó  tárgy szerint érintett szervek, szakemberek véleménye,
 2. a lakossági fórumokon elhangzott vélemények.


(4) A rendelettervezethez módosító javaslatot írásban lehet benyújtani a tárgyalást megelőző munkanapon 12 óráig. Módosító javaslatot nyújthat be:

 1. polgármester
 2. a képviselő-testület bizottsága
 3. a képviselő
 4. a jegyző
 5.  költségvetési szerv vezetője


(5) A lakosság széles rétegeinek jogait, kötelezettségeit érintő önkormányzati rendeletek

tervezeteit, legalább 10 napig közszemlére kell bocsátani, melyről a lakosságot a helyben szokásos módon értesíteni kell.


(6) képviselő-testület dönthet a rendelettervezet kétfordulós tárgyalásáról is.


18. A rendelettervezet elfogadása


27.§ (1) A jegyző, illetve más előterjesztő  az előkészítést és véleményezést követően a rendelet- tervezetet indokolással együtt a képviselő-testület elé terjeszti. Egyidejűleg tájékoztatja a testületet  az  előkészítés és véleményezés során felvetett,  de  a  tervezetben  nem szereplő kisebbségi javaslatokról is, utalva a mellőzés indokára.


(2)9A rendelet kihirdetéséről a rendelet egy példányának a könyvtárban történő kihelyezésével a jegyző gondoskodik.


(3) A  jegyző  gondoskodik arról,  hogy  a kihirdetett rendelet egy példánya a községházán és a község honlapján a lakosság számára  elérhető legyen, valamint arról, hogy az érintett  szervek és  személyek  tudomást szerezzenek az őket érintő rendeletekről.


19. A rendeletek jelölése, és nyilvántartása


 28.§ (1) A rendelet megjelölése magában foglalja a jogalkotó megnevezését, az önkormányzati rendeletek évenként 1-től kezdődő folyamatos sorszámát, valamint fel kell tüntetni az évszámot, ezt követően zárójelben a kihirdetés hónapját  (római számmal) és a kihirdetés napját  (arab számmal), és az önkormányzati rendelet  címét az alábbiak szerint:

Örménykút Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  

sorszám/év (hó.nap) önkormányzati rendelete – ………………-ról/ről


(2) Az önkormányzati rendeletek nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. A rendelet nyilvántartás formái:

 1. rendelet nyilvántartás sorszám szerint, a rendelet tárgyának megjelölésével,
 2. rendeletek sorszám szerint  növekvő sorrendben,
 3. a rendeletek betűrendes nyilvántartása


(3) A módosított önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalásáról a jegyző gondosodik. A jegyző a hatályos önkormányzati rendeletek jegyzékét naprakész állapotban vezeti


(4) Az önkormányzati rendeletek végrehajtására kötelezettek – a polgármester vagy a jegyző indítványára – tájékoztatást adnak a végrehajtást helyzetéről és a végrehajtás fontosabb tapasztalatairól a képviselő-testületnek. A képviselő-testület előtti beszámolásnak része a szakterületet érintő rendelet végrehajtásnak  helyzetéről szóló jelentés.


20. A határozat


29.§ (1) A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntésének szó szerinti megfogalmazását, a végrehajtás határidejét, és a végrehajtásért felelős személy megnevezését.


(2) A képviselő-testület határozatait naptári év elejétől folyamatos, növekvő arab sorszámmal kell jelölni, A határozat sorszáma mellett fel kell tüntetni az évszámot, ezt követően zárójelbe a határozathozatal hónapját római számmal és a napját arab számmal az alábbiak szerint:


              sorszám/év.(hó.nap.) KT. határozat

           

(3) A határozatok nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. A nyilvántartás tartalmazza:

 1. a határozat számát,
 2. a határozat tárgyát,
 3. a határozathozatal időpontját,
 4. a végrehajtás határidejét
 5. a végrehajtásért felelős nevét
 6. a végrehajtás jelentésének időpontját.


(4) A határozatokról készített jegyzőkönyvi kivonatot a jegyzőkönyv elkészítését követő 3 napon belül a jegyző átadja a végrehajtásért felelős személynek.


(5) A határozatok  végrehajtásáról  szóló  írásos előterjesztést  a jegyző készíti el, és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

(6) A képviselő-testület hatósági határozataira az Mötv.-ben foglalt eltérésekkel A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

21. A jegyzőkönyv


30.§ (1)10


(2) Az képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv egy példányát a jegyző kezeli,  másik példányát megküldi a Megyei Kormányhivatal vezetőjének. A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv mindkét példányához  csatolni  kell

 1. a meghívót,
 2. a jelenléti ívet,
 3. az írásos előterjesztéseket,
 4. az elfogadott rendeleteket.

A jegyzőkönyveket mellékleteivel együtt évente be kell köttetni.


(3) A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni, és az a jegyző köteles külön kezelni.


(4) A választópolgárok – a zárt ülés jegyzőkönyveinek kivételével-  betekinthetnek a képviselő-testület  ülésére készült előterjesztésekbe, és az ülésről készült jegyzőkönyvekbe.


(5)11


22. Helyi népszavazás, népi kezdeményezés


31.§ (1) Népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthető minden olyan ügy, melynek eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.


(2) Népi kezdeményezés tárgyalás nélkül csak akkor utasítható el, ha olyan ügyre vonatkozik, amelynek elbírálására  a helyi képviselő-testületnek nincs  hatásköre, vagy illetékessége.


(3) A képviselő-testület önálló rendeletben szabályozza a helyi népszavazás és népi kezdeményezés rendjét.


32.§ (1) A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart.


(2) A közmeghallgatással tartandó ülés összehívására a rendes ülés lefolytatására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az alábbi eltéréssel:

 1. a közmeghallgatás időpontjáról és helyéről a képviselő-testület külön határoz,
 2. a közmeghallgatáson megjelent állampolgárok közérdekű kérdéseket, javaslatokat tehetnek,
 3. a közmeghallgatáson elhangzott és helyben meg nem válaszolt kérdésekre 15 napon belül írásban kell választ adni,
 4. A közérdekű javaslatokat a képviselő-testület soron következő ülésén megvitatja, és döntéséről a javaslatot tevő állampolgárt írásban, a lakosságot pedig  hirdetmény útján .tájékoztatja,


23. Lakossági fórumok


33.§ (1) A képviselő-testület az e rendeletben szabályozott közmeghallgatáson túl  falugyűlést,   lakossági fórumot tarthat  a lakosságot érintő fontosabb döntésekbe történő bevonása, illetve közvetlen tájékoztatása érdekében.


(2) A falugyűlés, lakossági fórum tárgyáról, helyéről és időpontjáról  hirdetményben  kell tájékoztatni a lakosságot.


(3) A falugyűlésről, lakossági  fórumról  jegyzőkönyvet kell  készíteni. Az ott felvetett kérdésekre a helyszínen, vagy legkésőbb 15 napon belül kell válaszolni az érdekelteknek. A képviselő-testület hatáskörébe tartozó, döntést igénylő kérdést a testület  soron következő ülésén tárgyalja, és a döntésről a polgármester 8 napon belül tájékozatja a lakosságot.IV. Fejezet


Az önkormányzat szervei, társulásai, az alpolgármester és a jegyző24. A polgármester

     

 34.§   (1)12 A polgármester a tisztségét főállású polgármesterként látja el.


(2) A polgármester köteles minden héten hétfőn 8-12 óráig ügyfélfogadást tartani.


(3) A polgármester a képviselő-testület működésével összefüggő feladatai körében:

 1. segíti a települési képviselők munkáját,
 2. szervezi a településfejlesztést, és a közszolgáltatásokat,
 3. biztosítja a  demokratikus helyi hatalomgyakorlást a közakarat érvényesülését,
 4. a véleménye szerint önkormányzati érdeket sértő képviselő-testületi döntés ismételt tárgyalását kezdeményezheti
 5. a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, valamint   ügyfélfogadási rendjének meghatározására.


 (4)13 A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek, illetve az alpolgármester akadályoztatása esetén az Ügyrendi Bizottság elnökének.25. Az alpolgármester


35.§ (1)14


(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatát.    


(3) A társadalmi megbízású alpolgármester hivatali munkarendje heti 1 óra, melyet szerdai napokon 1430-órától 1530-óráig fogadó óra keretében tölt a közös önkormányzati hivatalban.
26. A jegyző, aljegyző


36.§ (1)15 Örménykút Község Önkormányzata polgármesterének Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának polgármesterével, az Mötv. 83.§ b) pontjában foglaltak szerint meghozott döntését követően,  Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának polgármestere a jogszabályban megállapított képesítési  követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki, határozatlan időre.

                                                                             

(2)16


(3) A jegyzőt az aljegyző helyettesíti.27. A közös önkormányzati hivatal37.§ (1) Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való  előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületével közös önkormányzati hivatalt hoz létre: Csabacsűdi Közös önkormányzati hivatal  elnevezéssel. 


(2) A Csabacsűdi Közös önkormányzati hivatal Alapító Okiratának

 1. kelte: . 2012. november 20.
 2. száma: Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  296/2012. (XI.20.) számú határozatával illetve Örménykút Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a 161/2012. (XI.20.) számú határozatával fogadta el


(3) A közös önkormányzati hivatal előirányzatai feletti rendelkezési jogára tekintettel önállóan gazdálkodó, pénzügyi és gazdasági szervezeti egységgel rendelkező közhatalmi költségvetési szerv, az önkormányzat  gazdálkodásának   végrehajtó szerve, egyidejűleg önkormányzati igazgatási szervezet.  A költségvetés határozza  meg   a közös önkormányzati hivatal működéséhez szükséges  előirányzatokat,  működési fenntartási költségeket.


(4) A közös önkormányzati hivatal pénzügyi és gazdasági szervezeti egysége ellátja  az önkormányzat önállóan működő, pénzügyi és gazdasági szervezeti egységgel nem rendelkező közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerve vonatkozásában is a különböző gazdálkodással összefüggő feladatokat. A közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerve vonatkozásában a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét  megállapodásban   rögzítik, melyet  a képviselő-testület  hagy jóvá.


(5) A közös önkormányzati hivatal a képviselő-testület által jóváhagyott megállapodásban   rögzített módon ellátja az Örménykúti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokat.


 (6) A közös önkormányzati hivatal alapvető feladatait és hatáskörét, az ügyfélfogadás rendjét, a hivatal munkarendjét, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkaköröket, valamint a képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket  az ügyrend tartalmazza, melynek elfogadásáról a képviselő-testület határozatban dönt.28. A képviselő-testület bizottságai38.§. (1) A képviselő-testület meghatározott önkormányzati feladatok  ellátására  állandó,   vagy ideiglenes bizottságot választ.


(2) A képviselő-testület 3 tagú  Ügyrendi Bizottságot választ. A bizottság elnökét, és tagjainak több mint felét a települési képviselők közül kell választani.


(3)17  A Ügyrendi Bizottság látja el a polgármester és a települési  képviselők    vagyonnyilatkozatával kapcsolatos ügyviteli és ellenőrzési feladatokat, valamint az Mötv-ben szabályozott összeférhetelenség vizsgálatával kapcsolatos ügyviteli és ellenőrzési feladatokat.

  

(4) A képviselő-testület indokolt esetben, meghatározott feladat ellátására ideiglenes bizottságot hozhat létre.  Az ideiglenes bizottság megbízatása a feladatának  elvégzéséig,   ill.  az  erről szóló jelentésének képviselő-testület által történő elfogadásáig tart.


39.§. (1) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. A bizottság ülése nyilvános, azokban az esetekben tart zárt ülést, amelyekben  azt  az  Mötv. kötelezővé teszi, vagy megengedi. Döntéseiről a bizottság elnöke adhat tájékoztatást.


(2)18


(3)19


(4)20 A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elhangzott felszólalások rövid ismertetését, a hozott döntéseket, külön indítványra a kisebbségi véleményt is  tartalmazza.


(5) A bizottság döntéseit határozatba kell foglalni. A bizottság határozatképességére és a határozathozatalra a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A bizottsági határozatok jelölésére  a testületi határozatok jelölésére vonatkozó szabályokat, az illetékes bizottság  nevének  rövidítésével  kell alkalmazni az alábbiak szerint:


         sorszám /év(hó. nap) Ü. Biz. határozat

     

(6) A bizottság tevékenységéről évente beszámol a képviselő-testületnek.29. Az önkormányzat társulásai


40. § (1)21 Örménykút Község Önkormányzata a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásához  csatlakozik.


(2) Az önkormányzatot a Társulási Tanács ülésén a polgármester képviseli. A polgármestert akadályoztatása esetén a Társulási Tanács ülésein teljes jogkörrel az alpolgármester képviseli.


(3) A Örménykút Község Önkormányzata Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatával  megállapodást köt köznevelési feladatot ellátó költségvetési szerv közös alapításáról, fenntartásáról és fejlesztéséről.


(4)22 Örménykút Község Önkormányzata együttműködési megállapodást köt az Örménykúti Szlovák Önkormányzattal. A megállapodás e rendelet 6. melléklete.


41.§ (1) Az önkormányzat által más önkormányzatokkal, ill. Társulással közösen létrehozott költségvetési szerv költségvetésének, zárszámadásának elfogadásához, módosításához a társult önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többségű szavazata szükséges.


(2) A költségvetési szerv költségvetése a felügyeletet ellátó székhely önkormányzat költségvetési  rendeletében szerepel.


(3) A költségvetési szerv gazdálkodásáról évente két alkalommal a felügyeletet ellátó önkormányzat  polgármestere beszámol a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek.


V. Fejezet


Az önkormányzat költségvetése, vagyona


30. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos szabályok


42.§.  (1) 23A költségvetés tervezésekor a  Kormány  által  rendelkezésre  bocsátott  irányelvek

            artalmának  figyelembevételével  számba kell venni

 1. az önkormányzat által ellátandó feladatokat,
 2. az önkormányzat várható bevételeit.

 (2) Az  önkormányzat  részére  kötelezően  előírt,   és a   szabadon  vállalt feladatok tervezését alapos elemzésnek  és helyzetfelmérésnek  kell megelőzni:

 1. pontosan rögzíteni kell  a  bevételi forrásokat és kiadási szükségleteket melyek gazdaságos és célszerű, jogszabályi keretek közt mozgó megoldást kell, hogy tartalmazzanak,
 2. a  jelentkező igényeket és célkitűzéseket egyeztetni kell,
 3. meg kell határozni a szükségletek kielégítésének  sorrendjét,
 4. a várható döntések hatásait előzetesen fel kell mérni,
 5. figyelembe kell venni a tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalásokat,
 6. számolni kell a várható jogszabályi változásokkal, és a várható inflációs hatásokkal,
 7. forráshiány jelentkezése esetén javaslatokat kell megfogalmazni a költségvetés kiadási oldalának csökkentésére, ill. bevételi oldalának növelésére.


(3) A képviselő-testület a költségvetését önkormányzati rendeletben határozza meg. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartási törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg. A költségvetés tárgyalása egy24 fordulóban történik.


 (4)25  A javasolt költségvetési rendelettervezet tartalmazza az államháztartás működési  rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 24.§-ában rögzített szerkezetben, az Mötv. 111.§-ban  meghatározott részletességgel a bevételi forrásokat és a  működési fenntartási előirányzatokat, költségvetési szervenként, költségvetési szerven belül kiemelt előirányzatonként részletezve”


(5) A költségvetési rendelet-tervezetet a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a képviselő testület elé.


31. A beszámolók  és a gazdálkodásról szóló tájékoztató


43.§ (1) A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési beszámoló összeállításakor a képviselő-

testület által jóváhagyott eredeti költségvetési rendelet, és a módosított rendeletet kell alapul venni.


(2) A féléves gazdálkodásról szóló költségvetési  beszámolót az előirányzatok könyvelését követően az elkészített főkönyvi kivonat alapján, június 30-i fordulónappal kell összeállítani. A beszámoló elkészítésekor figyelembe kell venni a jogszabályi előírásokon túl a képviselő-testület információs igényét, valamint a költségvetési tervvel való összehasonlíthatóság igényét.      


44.§ (1) A  háromnegyedéves  gazdálkodásról szóló tájékoztatás kötelező tartalmi elemei:

 1. a költségvetési előirányzatok időarányos alakulása
 2. a hiány, ill. többlet összege alakulásának bemutatása,
 3. a tartalék felhasználásának bemutatása,
 4. a költségvetés teljesítésének alakulása.


(2) A jelentős előirányzat eltéréseket indokolni kell.


45.§ (1) Az éves beszámolót a tárgyévet követő április 30-ig kell elkészíteni. A zárszámadással egyidejűleg az éves ellenőrzési jelentést kell a képviselő-testület elé beterjeszteni.


(2) A beszámolónak tartalmazni kell:

 1. a költségvetésben jóváhagyott alaptevékenység körébe tartozó feladatok szakmai teljesítését
 2. a pénzügyi teljesítés, és a feladatmegvalósulás összhangjára utaló megállapításokat,
 3. az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérését, annak indokolását.


(3) A zárszámadási rendelet-tervezet elkészítésére a költségvetési rendelet tervezet elkészítésére  vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.32. Az önkormányzati gazdálkodás főbb szabályai


46.§.   A polgármester, a képviselő-testület alakuló ülését követő 6 hónapon belül, a testület megbízatásának időtartamára, a településfejlesztés, a helyi közszolgáltatások szervezésének főbb céljait feladatait tartalmazó gazdasági programot terjeszt a képviselő-testület elé. A gazdasági program tartalmaznia kell az Mötv.91.§-ának (6) bekezdésében foglaltakat.


47.§. (1)          Az önkormányzat által alapított és fenntartott gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, melynek gazdasági feladatait megállapodás alapján a közös önkormányzati hivatal gazdasági szervezete látja el az önkormányzat egységes költségvetésében jóváhagyott bér-és létszám-előirányzattal  önállóan gazdálkodik. A dologi kiadásokra biztosított pénzeszközöket, a képviselő-testület által jóváhagyott megállapodásban foglaltak szerint használhatják fel.  


(2)  A költségvetési szerv vezetője, illetve megbízott munkatársak a kisebb összegű a költségvetési szerv  alapvető működéséhez szükséges kifizetéseket a pénztár-és pénzkezelési szabályzatban  meghatározottak szerint a házipénztárban kezelt ellátmányból teljesítik.


33. Az önkormányzat vagyona


48.§ (1) Az önkormányzat tulajdonára és gazdálkodására vonatkozó alapvető  rendelkezéseket  külön rendelet határozza meg, melyben a testület megállapítja

 1. a forgalomképtelen vagyontárgyak körét,
 2. a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyait,  valamint
 3. azokat a feltételeket, melyekre figyelemmel kell lenni a vagyontárgyakról való   

    rendelkezés során.


(2) Az önkormányzat – vagyonának növelése érdekében  - részt vehet  gazdasági  vállalkozásban. A részvétel formájáról és módjáról külön rendeletet tartalmaz előírásokat.


(3) Örménykút Község Önkormányzata vagyonkezelői jogot ad át a tulajdonában lévő vízi közmű részét képező vagyonelemekre. 


(4) A polgármester az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról köteles tájékoztatni a lakosságot.


34. Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése


49.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.


(2) A képviselő-testület gazdálkodásának belső ellenőrzéséről szerződés  alapján gondoskodik.  Az éves ellenőrzési tervet az előző év december 31-ig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. Az éves ellenőrzési jelentést a zárszámadással egyidejűleg kell a képviselő-testület elé beterjeszteni.VI. Fejezet


 Záró rendelkezések


35. Hatálybalépés, hatályon kívül helyezés50.§. (1) E rendelet 2013.április 1-jén lép hatályba. 

     

(2) E rendelet hatálybalépésével a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2012. ( VIII.18.) önkormányzati rendelet és a módosítására kiadott 11/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


36. Mellékletek, függelékek


51.§ (1) E rendelet mellékletei:


 1. melléklet                                         Polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke

                2. melléklet                          Önként vállalt feladatok felsorolása

                3. melléklet                         A szakfeladatokon ellátott feladatok

                4. melléklet                          Társulások által ellátott feladatok

                5. melléklet                               Képviselő-testület által társulásban alapított költségvetési

                                                            szervek


 (2)  E rendelet függelékei:


1. függelék                                          A képviselő-testület tagjainak névsora

2. függelék                                          A képviselő-testület tárgyévi munkaterve

3. függelék                                          Az Ügyrendi Bizottság tagjainak névsora

4. függelék                                           Az  önkormányzat szakfeladatrendje

1. melléklet 3/2013.(III.26.) önkormányzati rendelethez26
A képviselő-testület által  a polgármesterre átruházott feladat és hatáskörök jegyzéke


A polgármester:


 1. dönt Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott krízis támogatások és temetési segélyek tárgyában,


 1. dönt Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelemről szóló önkormányzati rendeletében meghatározott krízis támogatások tárgyában, 1. dönt Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testületének vagyonáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezéseiben megkapott felhatalmazásai alapján,


 1. dönt az Önkormányzat beszerzései vonatkozásában: nettó 500.000,-Ft; értékhatárig.


 1. karitatív szervezetek, szociális  feladatokat ellátó alapítványok, civil szervezetek  támogatása esetén : nettó 30.000,- Ft összeghatárig.2. melléklet 3/2013.(III.26.) önkormányzati rendelethez27

Az önkormányzat önként vállalt feladatai 1. gyermekorvosi ellátás működtetése


 1. falugondnoki szolgálat működtetése


 1. Mázsaház üzemeltetése


 1. Állati hulladékkezelő telep üzemeltetése3. melléklet  3/2013.(III.26.) önkormányzati rendelethezA szakfeladatokon ellátott feladatok1. közművelődés

Művelődési Ház, Örménykút Dózsa György utca 26. 


2.  könyvtár

     Községi Könyvtár, Örménykút Dózsa György utca 26.

     (a Békéscsabai Megyei Tudásház és Könyvtárral együttműködve)                              


3.  háziorvosi szolgálat                                             

    Háziorvosi  Rendelő, Örménykút, Tessedik Sámuel utca 21.     


4.  falugondnoki szolgálat                                        

Örménykút Község Önkormányzatának Falugondnoki Szolgálata, Örménykút, Dózsa György utca 26.


5.  mezőőri szolgálat                                     

Örménykút Község Önkormányzatának Mezőőri Szolgálata, Örménykút, Dózsa György utca 26.4. melléklet 3/2013.(III.26.) önkormányzati rendelethezAz önkormányzat társulásban ellátott feladatai


1. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás keretében ellátott önkormányzati feladatok:


a) szociális és gyermekjóléti feladatok:


1..házi segítségnyújtás,

2. családsegítés,

3. gyermekjóléti szolgáltatás,

4. védőnői szolgáltatás.


b) Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi felnőtt és gyermekorvosi sürgősségi ügyelet ellátása.2. A Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás keretében látja el az önkormányzat a működési területén keletkező kommunális szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos feladatait.

5. melléklet 3/2013.(III.26.) önkormányzati rendelethezA képviselő-testület által társulásban alapított költségvetési szervA költségvetési szervet alapította és fenntartásában megállapodás alapján együttműködik Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata és Örménykút Község Önkormányzata


 1. A költségvetési szerv neve: Hársliget  Óvoda, Csabacsűd – Örménykút


A  költségvetési szerv székhelye: Csabacsűd, Petőfi u. 57/2


A  költségvetési szerv Telephelye: Örménykút, Tessedik Sámuel utca. 30. 1. A költségvetési szerv neve: Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal


 A  költségvetési szerv székhelye: Csabacsűd, Szabadság u. 41.


A  költségvetési szerv Kirendeltsége: Örménykút, Dózsa György utca 26.6. melléklet 3/2013.(III.26.) önkormányzati rendelethez28

Örménykút Község Önkormányzat       Örménykúti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

     Képviselő-testülete                                                     Képviselő-testülete

                                                          EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
 A nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX.törvény 80.§-ában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján a helyi Szlovák Önkormányzat gazdálkodására vonatkozóan Örménykút Község  Önkormányzat Képviselő-testülete (képviseli: Szakács Jánosné polgármester) és az Örménykúti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (képviseli: Adamikné Zuberecz Etelka elnök) együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik.


A megállapodás szabályainak kialakítása a

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,

- a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet , valamint,

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet foglaltak figyelembe vételével történt.


A megállapodás részletesen tartalmazza a települési és a helyi szlovák önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat:

-     működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására,


A megállapodás kiterjed az államháztartáson kívülről származó pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására is.1.) A működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása


Örménykút Község Önkormányzata biztosítja


1.1. a helyi nemzetiségi önkormányzat részére igény szerint, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a

helyiséghez,  helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése;

1.2. Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatala ( továbbiakban: önkormányzati hivatal) útján az önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételeket, a testületi ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítését, postázását, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítését, postázását; a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátását;

1.3. a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának, az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségeket a önkormányzati hivatal gazdasági vezetője által megbízott köztisztviselője útján teljesíti,

1.4. gazdasági szervezete útján a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátását, melyhez kapcsolódóan a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos feladatok Áht.-ben, valamint a végrehajtásáról szóló korm. rendeletben rögzített határidőben történő ellátásával és együttműködési kötelezettségek teljesítésével a gazdasági felelősét bízza meg,

1.5. a jegyző vagy az aljegyző a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.


2.)A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje


 1. a helyi szlovák önkormányzat költségvetési határozat-tervezetének elkészítése


A gazdasági vezető tájékoztatja a helyi szlovák önkormányzat elnökét a helyi szlovák önkormányzat költségvetése  elkészítésére vonatkozó határidőről.

A költségvetési törvény kihirdetését követően a költségvetésre vonatkozó részletes információk megismerése után a gazdasági vezető folytatja az egyeztetést az elnökkel, ennek keretében az elnök rendelkezésre bocsájtja a helyi szlovák önkormányzatra vonatkozó adatokat, az egyeztetést a költségvetési törvény kihirdetését követő 15 napon belül le kell folytatni.


A jogszabályi kötelezettség figyelembevételével a helyi szlovák önkormányzat kérésére a jegyző készíti el a szlovák önkormányzat költségvetési határozat – tervezetét. A szlovák önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja és határozatában a költségvetési törvény kihirdetésétől számított 45 napon belül elfogadja tárgyévre vonatkozó költségvetését.


A költségvetési határozatnak tartalmaznia kell a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, egymástól elkülönítetten az Áht. 23.§-ában és 24.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint.

3.)A költségvetési előirányzatok módosításának rendje


Ha a szlovák önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, a szlovák önkormányzat módosítja a költségvetésről szóló határozatát.


4.)Költségvetési információ szolgáltatás rendje


4.1. Információ szolgáltatás a költségvetésről


A helyi önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a költségvetési határozat elfogadásától képviselő-testület elé terjesztéséről számított 30 napon belül az államháztartás információs és mérlegrendszerének megfelelően a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságán keresztül tájékoztatja a Kormányt.

A helyi szlovák önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt úgy szolgáltat az önkormányzat hivatalának, hogy a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.


4.2. Beszámolási kötelezettség a költségvetésről


A helyi szlovák önkormányzat költségvetési beszámolóját a jegyző útján önkormányzati hivatal készíti el.


A beszámoló elkészítése során az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 31-32.§-ában foglaltak szerint kell eljárni.


Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  169.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint az időközi jelentéseket az önkormányzati hivatal közreműködésével teljesítik az nemzetiségi önkormányzat.

A helyi szlovák önkormányzat zárszámadási határozatát úgy fogadja el, hogy a beszámolási kötelezettségnek határidőben eleget tudjon tenni, ehhez a jegyző elkészíti a zárszámadási határozat-tervezet az Áht. 91.§-ának (1)-(2) bekezdéseiben foglalt tartalommal, és  amelyet az elnök a költségvetési évet követő április 30. napjáig a  helyi szlovák önkormányzat  képviselő-testülete elé terjeszt.


A helyi szlovák önkormányzat felülvizsgált éves  beszámolóját a beszámoló elkészítését követően a jogszabályban rögzített határidőn belül kell benyújtani a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságához.


 1. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje


5.1. A költségvetés végrehajtása


A helyi szlovák önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

 1. Kötelezettségvállalás rendje


A helyi szlovák önkormányzat nevében a helyi szlovák önkormányzat feladatainak ellátása végrehajtása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa írásban meghatalmazott szlovák önkormányzati képviselő jogosult.

A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítéséhez szükséges fedezetet. Kötelezettségvállalás csak írásban és kötelezettség ellenjegyzése után történhet.


 1. Utalványozás


A helyi szlovák önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az általa írásban meghatalmazott képviselő jogosult.

Utalványozni csak érvényesítés után lehet.

Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor.


 1. Ellenjegyzés


A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzésére a gazdasági vezető, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. Az ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint a jogszerűségének ellenőrzésére irányul.

A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést ugyanazon személy nem végezheti.


 1. Teljesítés-igazolás


A helyi szlovák önkormányzat nevében a helyi szlovák önkormányzat feladatainak ellátása végrehajtása során teljesítési igazolására kizárólag az elnök, vagy az általa írásban meghatalmazott szlovák önkormányzati képviselő jogosult.


 1. Érvényesítés


Az érvényesítés a önkormányzati hivatal ezzel megbízott pénzügyi- számviteli szakképesítésű dolgozója végzi.


A nemzetiségi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, teljesítés-igazolási a felelősök kijelölését a megállapodás melléklete tartalmazza.5.2. A szlovák önkormányzat pénzgazdálkodása


A szlovák önkormányzat gazdálkodásával, pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmat a önkormányzati hivatal látja el.

A szlovák önkormányzat a – a szlovák önkormányzat forrásai terhére – a önkormányzati hivatal pénztárban és pénzkezelés szabályzatában foglaltak betartásával legalább 30.000.-Ft és legfeljebb 100.000,-Ft pénzkészlet keretei között az elnök készpénzfelvételére jogosult.

Újabb készpénzfelvételre felhasználást és elszámolást követően kerülhet sor. A felhasználást minden esetben számlával kell igazolni.

A pénztáros csak olyan számlát fogadhat el, melyen a kifizetés engedélyezését, a felhasználás célját az elnök, vagy az általa írásban meghatalmazott személy a számlára rávezeti és aláírja.

Amennyiben a szlovák önkormányzatnak nagyobb pénzösszegre van szüksége, azt a felhasználási cél megjelölésével az elnök vagy az általa írásban megbízott önkormányzati képviselőnek a felvételt megelőző 3 nappal korábban kell jelenteni a pénztárosnak.

A pénztárkészlet folyószámláról történő feltöltésére, és a pénztárban lévő többlet készpénz folyószámlára történő befizetésére az elnök jogosult.


5.3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás


A önkormányzati hivatal a szlovák önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.


Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért a helyi szlovák önkormányzat tekintetében a helyi szlovák önkormányzat képviselő-testületének elnöke és a jegyző együttesen felelős.


Együttműködő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a megállapodásban említett jogszabályok határidői, határnapjai változnak, úgy azt értelemszerűen külön írásbeliség nélkül is alkalmazni kell.


Az együttműködési megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.

A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosításának szükségességét a települési és a szlovák önkormányzatnak jelzi, a települési és szlovák önkormányzat képviselő-testülete a megállapodást szükség esetén módosítja.


Jelen Együttműködési Megállapodás elfogadásával hatályát veszti Örménykút Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete és az Örménykúti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat  Képviselő-testülete között korábban megkötött megállapodás.Örménykút,  2014. november 18.


Szakács Jánosné                                                        Adamikné Zuberecz Etelka

 polgármester                                                                              elnökmelléklet az Együttműködési Megállapodáshoz


A helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, teljesítés-igazolási a felelősökKötelezettség-vállalásra jogosultak:           Adamikné Zuberecz Etelka elnök

                                                                       Molnár Györgyné elnökhelyettes                          Utalványozásra jogosult:                             Adamikné Zuberecz Etelka elnök

                                                                       Molnár Györgyné elnökhelyettesTeljesítés-igazolásra jogosultak:                 Adamikné Zuberecz Etelka elnök

                                                                       Molnár Györgyné elnökhelyettesEllenjegyzésre jogosult:                               Szilágyiné Jancsó EditÉrvényesítésre jogosultak:              Szilágyiné Jancsó Edit

                                                                       Gottlieb Györgyné

                                                                       Bencsik Gábor


1. függelék 3/2013.(III.26.) önkormányzati rendelethez
A képviselő-testület tagjainak névsora

Polgármester:


Szakács Jánosné
Alpolgármester


Molnár János
Képviselők:


Adamikné Zuberecz Etelka

Demcsák Pál

Precskó Sándor


2. függelék  3/2013.(III.26.) önkormányzati rendelethezA képviselő-testület 2015. évi

munkaterve
2015. február2015. március2015. április2015. június2015. szeptember
2015. november
A képviselő - testület szükség szerint együttes testületi üléseket tart a fentieken felül Csabacsűd Nagyközség Önkormányzatával a Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút és a Csabacsűdi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyköreiben.


3. függelék  3/2013.(III.26.) önkormányzati rendelethez


Az Ügyrendi Bizottság tagjainak névsora
Elnöke:


Adamikné Zuberecz Etelka
Tagjai:


Demcsák Pál

Precskó Sándor

4. függelék 3/2013.(III.26.) önkormányzati rendelethez


Örménykút Község Önkormányzatának, mint a Magyar Államkincstárnál nyilvántartott Törzskönyvi alanynak a 2010. január 1. napjától alkalmazandó szakfeladatainak listája:


Sorszám

Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése

1./

360000

Víztermelés,-kezelés,-ellátás

2./

381103

Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása3./

421100

Út, autópálya építése

4./

522110

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

5./

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

6./

562913

Iskolai intézményi étkeztetés

7./

562917

Munkahelyi étkeztetés

8./

562920

Egyéb vendéglátás

9./

611020

Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése

10./

682001

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

11./

682002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

12./

750000

Állat-egészségügyi ellátás

13./

813000

Zöldterület kezelés

14,/

841112

Önkormányzati jogalkotás

15./

841114

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek16./

841115

Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek17./

841117

Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek18./

841118

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

19./

841126

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége20./

841127

Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége21./

841133

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

22./

841402

Közvilágítás

23./

841403

Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

24./

841901

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai25./

842541

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

26./

851011

Óvodai nevelés, ellátás

27./

852011

Általános iskolai tanulóknappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

28./

852021

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)29./

862101

Háziorvosi alapellátás

30./

862301

Fogorvosi alapellátás

31./

869041

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

32./

869042

Ifjúság-egészségügyi gondozás

33./

881011

Idősek nappali ellátása

34./

882111

Rendszeres szociális segély

35./

882112

Időskorúak járadéka

36./

882113

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

37./

882114

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

38./

882115

Ápolási díj alanyi jogon

39./

882117

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

40./

882118

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

41./

882119

Óvodáztatási támogatás

42./

882121

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

43./

882122

Átmeneti segély

44./

882123

Temetési segély

45./

882124

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

46./

882125

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

47./

882129

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

48./

882202

Közgyógyellátás

49./

882203

Köztemetés

50./

889928

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

51./

889942

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

52./

890301

Civil szervezetek működési támogatása

53./

890302

Civil szervezetek program és egyéb támogatása

54./

890441

Közcélú foglalkoztatás

55./

890442

Közhasznú foglalkoztatás

56./

890443

Közmunka

57./

910123

Könyvtári szolgáltatások

58./

910502

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

59./

931102

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

60./

931301

Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

61./

960302

Köztemető-fenntartás és működtetés

62./


Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása

63./


Finanszírozási műveletek elszámolása
                                                                                             


1 Hatályon kívül helyezte  a 11/2013.(IX.29.) önkormányzati rendelet 9. §-a

2 Hatályon kívül helyezte  a 11/2013.(IX.29.) önkormányzati rendelet 9. §-a

3Módosította a 11/2013.(IX.29.) önkormányzati rendelet 8. § a)pontja

4 Hatályon kívül helyezte  a 11/2013.(IX.29.) önkormányzati rendelet 9. §-a

5 Hatályon kívül helyezte  a 11/2013.(IX.29.) önkormányzati rendelet 9. §-a

6 Hatályon kívül helyezte  a 11/2013.(IX.29.) önkormányzati rendelet 9. §-a

7Módosította a 11/2013.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a

8Módosította a 11/2013.(IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a

9Módosította a 11/2013.(IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a

10Hatályon kívül helyezte  a 11/2013.(IX.29.) önkormányzati rendelet 9. §-a

11Hatályon kívül helyezte  a 11/2013.(IX.29.) önkormányzati rendelet 9. §-a

12Módosította a 13/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a

13Beépítette  a 11/2013.(IX.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a

14Hatályon kívül helyezte  a 11/2013.(IX.29.) önkormányzati rendelet 9. §-a

15Módosította  a 11/2013.(IX.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a

16Hatályon kívül helyezte  a 11/2013.(IX.29.) önkormányzati rendelet 9. §-a

17Módosította a 13/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a

18 Hatályon kívül helyezte  a 11/2013.(IX.29.) önkormányzati rendelet 9. §-a

19Hatályon kívül helyezte  a 11/2013.(IX.29.) önkormányzati rendelet 9. §-a

20 Utolsó mondatát hatályon kívül helyezte    a 11/2013.(IX.29.) önkormányzati rendelet 9. §-a

21 Utolsó mondatát hatályon kívül helyezte    a 11/2013.(IX.29.) önkormányzati rendelet 9. §-a

22Beépítette  a 11/2013.(IX.29.) önkormányzati rendelet 6. §-a

23Módosította a 13/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a

24Módosította a 13/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a

25Módosította a 13/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelet 5. §-a

26Módosította a 13/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelet 6. §-a

27Módosította a 13/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelet 6. §-a

28Módosította a 13/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelet 7. §-a

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!