nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 21/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 - 2018-06-04
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 21/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 21/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról


(Egységes szerkezetbe foglalva, és lezárva 2017. december 05.)Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. Általános rendelkezések


1. § Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete illetékességi területén jelen rendeletével az alábbi adókat vezeti be:

            a) építményadó,

            b) telekadó,

            c) magánszemély kommunális adója,

            d) helyi iparűzési adó.


  1. Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazásában:

1. üzleti célt szolgáló épület, telek: olyan épület, telek, amit a magánszemély, vállalkozó vagy vállalkozás bevétel,- nyereség,- jövedelemszerzés érdekében használja, vagy ezzel kapcsolatosan költséget számol el.

2.[1], [2]

3.[3], [4]

4.[5] életvitelszerű ottlakás: a természetes személy adózó az adóhatóság felé bejelentett lakóingatlanát használja otthonául, ebből az ingatlanból szervezi az életét, rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, ide ér haza, az életviteléhez szükséges tevékenységeket (pl. étkezés, főzés, mosás, stb.) itt folytatja, ezen lakóingatlan vonatkozásában éven át közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe. A lakóingatlan életvitelszerű használatának igazolása történhet: lakcímkártyával, közjegyzői okirattal, az adóévet megelőző év 12 havi közüzemi számlájával.

5.[6] háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.


  1. Építményadó


3. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.


3/A.§[7] Építményadó köteles a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. 11/F. § 4. pontjában meghatározott reklámhordozó.


4.§[8] (1) Az adó évi mértéke építmény esetén 500 forint/m2.

(2) Az adó évi mértéke reklámhordozó esetén 10.000 forint/m2.


5. § A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 13. és 13/A. §-ában foglaltakon túlmenően, mentes az adó alól:

            a) a magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló lakás,

b) az üzleti célt nem szolgáló, egyéb nem lakás céljára szolgáló épület közül a garázsnak, gépjárműtárolónak, pincének, présháznak, gazdasági épületnek minősülő vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész.  1. Telekadó


6. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.


7. § Az adó évi mértéke:

                        a) 1500 m2-ig 10 forint/m2,

                        b) 1501 - 3000 m2- -ig 2 forint/m2,

                        c) 3000 m2 feletti területrészre 0 forint/m2,


8. § A beépített belterületi földrészlet esetén a telekadóból 50% kedvezmény illeti meg Balatonszabadi településen állandó lakóhellyel, vagy telephellyel rendelkező adózót.


  1. Magánszemély kommunális adója


9. § Az adó évi mértéke adótárgyanként:

a) magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló lakás esetén: 28 500 forint,

b) magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló belterületi, zártkerti és külterületi egyéb nem lakás céljára szolgáló (gazdasági) épület – pince, présház – esetén: 8 000 forint,

c) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga esetén: 8 000 forint.


10.§[9] A 9. § a) pontjában meghatározott adóból adókedvezmény illeti meg azt a lakás tulajdonjogával, illetve vagyoni értékű jogával rendelkező adóalanyt, aki az ingatlanban életvitelszerűen ott lakik. Több lakással rendelkező adóalany esetében, az életvitelszerűen lakott ingatlanon kívüli lakások vonatkozásában adókedvezmény illeti meg továbbá azt a lakás tulajdonjogával rendelkező adóalanyt, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az adóév első napján érvényes öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének 2,5-szörösét, egyedül élő esetén az adóév első napján érvényes öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének 4-szeresét. Az adókedvezmény évi mértéke lakásonként 20 500 forint.


     

11. § Mentes az adó alól:

            a) a Htv. 24. §-ában meghatározott adóalany, az adótárgya tekintetében, az alábbi kivételekkel:

                        aa) a magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló lakás,

ab) a magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló belterületi, zártkerti és külterületi egyéb nem lakás céljára szolgáló épület közül a pincének, présháznak minősülő, vagy ilyenként feltüntetésre váró (gazdasági) épület, épületrész,

                        ac) a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.


  1. Helyi iparűzési adó


12. § (1)[10] Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1 %-a.


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 3 500 forint.


12/A.[11] § (1) Mentes az adó megfizetése alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, vagy vállalkozás akinek, vagy amelynek vállalkozás szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.


(2)-(9) [12]


  1. Záró rendelkezések


13. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


14. §    (1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a helyi adókról szóló 14/2015.(VIII.24.) önkormányzati rendelete.


(3) E rendelet hatályba lépését megelőző, korábban keletkezett adókötelezettségekre, az adókötelezettség keletkezésekor hatályos rendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni.

14/A.§ [13], [14] 


Balatonszabadi, 2015. november 27.
           dr. Töpler Eszter                                                  Király Kálmán

                 jegyző                                                           polgármester    
Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2017. május 2. napján a Polgármesteri Hivatal előtti külső hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel.                                                                                   dr. Töpler Eszter

                                                                                               jegyző

 1. melléklet a 21/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelethez[15], [16]
2. melléklet a 21/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelethez[17], [18]


[1]

Beiktatta a 19/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.01.01-től.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 7/2017.(V.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.05.03-tól.

[3]

Beiktatta a 19/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.01.01-től.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 7/2017.(V.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.05.03-tól.

[5]

Beiktatta a 18/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018.01.01-től.

[6]

Beiktatta a 18/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018.01.01-től.

[7]

Beiktatta a 26/2017.(XII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018.01.01-től.

[8]

Módosította a 26/2017.(XII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018.01.01-től.

[9]

Módosította a 18/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018.01.01-től.

[10]

Módosította a 19/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.01.01-től.

[11]

Beiktatta a 19/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.01.01-től.

[12]

Hatályon kívül helyezte a 7/2017.(V.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.05.03-tól.

[13]

Beiktatta a 19/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.01.01-től.

[14]

Hatályon kívül helyezte a 7/2017.(V.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.05.03-tól.

[15]

Beiktatta a 19/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.01.01-től.

[16]

Hatályon kívül helyezte a 7/2017.(V.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.05.03-tól.

[17]

Beiktatta a 19/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.01.01-től.

[18]

Hatályon kívül helyezte a 7/2017.(V.2.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.05.03-tól.


Csatolmányok

Megnevezés méret
21/2015.(XI.26.) a helyi adókról egységes
135 KB
21/2015.(XI.26.) a helyi adókról egységes
70.5 KB
21/2015.(XI.26.) a helyi adókról egységes 2018.01.01-től
74.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!