nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-23 - 2017-02-22
Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete
a Nova Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete

a Nova Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló

3/2016. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nova Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1)-(2) bekezdésében, 23. § (2)-(3) bekezdésében, 34. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

Nova Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:1. § (1) Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Nova Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi 448.012 e Ft bevételi előirányzatának részletezését a következők szerint hagyja jóvá:


a) működési célú bevételek

269.017 e Ft,


aa) költségvetési bevételek

189.841 e Ft,aaa)

önkormányzatok működési támogatásai

6.904 e Ft,aab)

egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

19.817 e Ft,aac)

közhatalmi bevételek

139.580 e Ft,aad)

egyéb működési bevételek

23.240 e Ft,aae)

működési célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről)

300 e Ft,


ab) finanszírozási bevételek

79.176 e Ft,aba)

előző év költségvetési maradványának igénybevétele

79.176 e Ft,

b) felhalmozási célú bevételek

178.995 e Ft,


ba) költségvetési bevételek

43.121 e Ft,baa)

egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

33.094 e Ft,bab)

felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről)

30 e Ft,bac)

felhalmozási célú állami támogatás

9.997 e Ft,


bb) finanszírozási bevételek

135.874 e Ft,bba)

előző év költségvetési maradványának igénybevétele

135.874 e Ft.


(2) A költségvetési rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi 448.012 e Ft kiadási előirányzatának részletezését a következők szerint hagyja jóvá:


a) működési célú kiadások

149.371 e Ft,


aa) költségvetési kiadások

149.294 e Ft,aaa)

személyi juttatások

24.901 e Ft,aab)

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7.298 e Ft,aac)

dologi kiadások

104.371 e Ft,aad)

ellátottak pénzbeli juttatásai

2.818 e Ft,aae)

egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2.814 e Ft,aaf)

egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6.455 e Ft,aag)

visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

475 e Ft,
aah)

előző évi elszámolásból származó kiadások

162 e Ft,


ab) finanszírozási kiadások

77 e Ft,aba)

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

77 e Ft,

b) felhalmozási célú kiadások

298.641 e Ft,


ba) költségvetési kiadások

298.641 e Ft,baa)

beruházások

91.220 e Ft,bab)

felújítások

           155.311 e Ft,bac)

egyéb felhalmozási kiadások (támogatások nyújtása államháztartáson kívülre)

52.110 e Ft,


bb) finanszírozási kiadások

0 e Ft.


2. § (1) A költségvetési rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési létszámkeretét – a (2) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve - 7 főben állapítja meg, ebből:


           a) 1 fő főállású polgármester,

           b) 5 fő közalkalmazott,

           c) 1 fő részmunkaidős munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló.”


(2) A költségvetési rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) A képviselő-testület a 2016. évben a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak részére a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71.§ (1) bekezdés bb) pontjában megjelölt, 8.000 Ft/hó/fő értékű béren kívüli juttatást állapít meg, a részmunkaidőben foglalkoztatott munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló részére arányos értékű béren kívüli juttatást állapít meg.”3. §  A költségvetési rendelet 10. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(8) Az önkormányzat bankszámláit 2016. december 1. napjától a Zala Takarékszövetkezet vezeti.”4. § A költségvetési rendelet 1.-9. melléklete helyébe ezen rendelet 1.-9. melléklete lép.5. §    (1) Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezései azonban 2016. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.


(2) A költségvetési rendelet ezen rendelet 3. §-ával módosított rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A költségvetési rendelet ezen rendelet 4. §-ával módosított rendelkezéseit 2016. december 1. napjától kell alkalmazni.


(4) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.
                        Lendvai Jenőné s.k.                                                        Tóthné Péter Judit s.k.

                        polgármester                                                                          jegyzőKihirdetés: 2017. február 22.            
Pallér Edina s.k.

aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet
49.5 KB
2. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet
34.5 KB
3. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet
31.5 KB
4. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet
31 KB
5. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet
24 KB
6. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet
27.5 KB
7. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet
26 KB
8. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet
60.5 KB
9. melléklet Nova Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (II.22.) önkormányzati rendelet
32 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!