nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.(X.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-11-03 - 2017-06-16
Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.(X.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:I. Fejezet

Általános rendelkezések


Az Önkormányzat megnevezése, székhelye, működési területe, bélyegzője


1. § (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Alacska Község Önkormányzat.

            Székhelye: 3779 Alacska, Dózsa u. 7.sz.


(2) Az Önkormányzat működési területére vonatkozó főbb adatokat az 1. melléklet tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat körbélyegzője közepén tartalmazza a Magyar Köztársaság címerét, körben az Önkormányzat elnevezését, székhelyét.Az Önkormányzat jelképei


2. § (1) Az Önkormányzat jelképei, mint a település múltjára utaló díszítő szimbólumok a helyi címer, a zászló és a pecsét.            


(2) A jelképek alapítását és használatának rendjét a Képviselő-testület önkormányzati rendeletben szabályozza.
Az Önkormányzat honlapja, hivatalos lapja


3. § (1) Az Önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.alacska.hu.


(2) Az Önkormányzat időszakosan megjelenő lapjának címe: Alacska Lapja.


Az Önkormányzat szervei


4.§ Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei a polgármester, az Ügyrendi Bizottság a Közös Önkormányzati Hivatal, a jegyző és az Önkormányzat társulásai látják el.
II. Fejezet

A Képviselő-testület működése


A Képviselő-testület szervezete


5. § (1) A Képviselő-testület tagjainak száma: 4 fő képviselő és 1 fő polgármester.

A Képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet 1. függeléke tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület átruházott hatásköreit a 2. melléklet tartalmazza.A Képviselő-testület munkaterve


6. § (1) A Képviselő-testület üléseit munkaterv szerint tartja.

A munkatervet éves időtartamra kell elkészíteni. Tervezetét – a polgármester iránymutatása alapján – a jegyző állítja össze, azt a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. Elfogadásáról a Képviselő-testület év szerinti első ülésen dönt.


(2) A munkaterv összeállítása előtt javaslatot kell kérni:

a) Képviselő-testületi tagoktól

b) a helyi intézmények vezetőitől

c) civil szervezetek vezetőitől.


(3) Összeállításakor figyelembe kell venni a lakossági fórumokon elhangzott javaslatokat is.


(4) Munkatervben kell meghatározni:

            a) az ülések tervezett időpontját

            b) az ülések napirendjét, a napirendi pontok előadóit

            c) az előterjesztés elkészítésének határidejét

            d) közmeghallgatás, falugyűlés időpontját.


(5) A jegyző gondoskodik arról, hogy a munkaterv ismert legyen a lakosság előtt is, helyben szokásos módon ki kell hirdetni.A Képviselő-testület ülései


7. § (1) A Képviselő-testület munkaterv alapján évente legalább 6 ülést tart. Ezen kívül szükség szerint ülést tarthat.


(2) A munkatervben nem szereplő ülés rendkívüli ülésnek minősül.

           


(3) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-ában foglaltakon kívül a polgármester a téma sürgősségére tekintettel rendkívüli ülést hívhat össze.


(4) A határozatképtelen ülést 8 napon belül változatlan napirenddel kell összehívni. A napirendi javaslathoz készült előterjesztéseket nem kell ismételten megküldeni.


(5) A zárt ülésen elhangzottakról tájékoztatást, felvilágosítást kívülállónak csak a polgármester adhat, nem sértve meg ezzel azokat az érdekeket illetve jogszabályi rendelkezéseket, amelyek a zárt ülés elrendelésének alapjául szolgáltak.


Előterjesztések


8. § (1) A testületi ülésre az előterjesztések szóban és írásban történhetnek.


(2) Az írásbeli előterjesztéseket az ülés előtt egy héttel kell leadni a polgármesternek, amely idő alól a polgármester felmentést adhat.


(3) Az előterjesztésnek – amennyiben indokolt- határozati javaslatot is kell tartalmaznia.

A határozati javaslat magába foglalja a döntésre vonatkozó javaslatot és a feladatokat, a végrehajtás határidejével és a

felelős személy megjelölésével.


A Képviselő-testületi ülések meghívója


9. § (1) A Képviselő-testületi ülésekre a meghívás írásban, meghívó útján, rendkívüli ülés esetében szóban, távbeszélőn is történhet.


(2) A meghívót olyan időpontban kell kiadni, hogy azt a képviselők és a meghívottak legalább 5 nappal az ülés előtt megkapják.

Rendkívüli ülés esetében ettől el lehet térni, a meghívó kiadása vagy a szóbeli, távbeszélőn történő meghívás akár az ülés előtti napon is történhet.


(3) A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, az ülés kezdési időpontját, a javasolt napirendi pontokat, az előterjesztők nevét.

A meghívóhoz mellékelni kell az előterjesztéseket, a határozat és rendelet tervezeteket.

A meghívót a polgármester írja alá.


(4) A Képviselő-testületi ülés időpontjáról a lakosságot a képviselők meghívásával egyidejűleg értesíteni kell.

A tájékoztatás módja, a meghívó kifüggesztése az Önkormányzat hirdetőtábláira.


(5) A Képviselő-testületi ülésre meg kell hívni a települési képviselőket.

Tanácskozási joggal meg kell hívni a jegyzőt, aljegyzőt a napirendi pontok előadóit, akiket a polgármester vagy a Képviselő-testület indokoltnak tart.

Zárt ülésen történő részvételt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény  46. § (3) bekezdése szabályozza. 


(6) A községben működő Meserét Alapítvány képviselőjét, tevékenységi körében tanácskozási jog illeti meg a képviselő-testület és bizottsága ülésein.


A Képviselő-testület ülésének vezetése


10. § (1) A polgármester tartós akadályoztatása, a tisztség betöltetlensége esetén az alpolgármester elnököl.

           

(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a korelnök látja el az elnöki teendőket. Ilyen esetben a Képviselő-testületi ülés összehívására, vezetésére ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mintha polgármester vagy az alpolgármester elnökölne.


(3) Tartós akadályoztatásnak minősül a szabadság kivételével a 15 nap időtartamot meghaladó távollét.


(4) Az ülés elnökének munkáját a jegyző akadályoztatása esetén az aljegyző segíti, aki köteles jelezni, ha a döntés meghozatala vagy a képviselő-testület működése során jogszabálysértést észlel.

Ha a jogszabálysértés később jut tudomására, a tudomásra jutástól számított 3 napon belül köteles jelezni azt a polgármesternek, aki erről a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


A Képviselő-testület tanácskozási rendje


11. § (1) Az ülés elnöke az ülés megnyitásakor megállapítja a határozatképességet.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melynek elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül határoz.

Majd javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő képviselő személyére, melynek elfogadásáról a Képviselő-testület szintén vita nélkül határoz.


(2) Az elnök a napirendi pontok felett külön-külön nyit vitát.

A vita lezárására a Képviselő-testület bármely tagja tehet javaslatot, a javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül határoz.


(3) A napirend előadója vagy megbízottja

a) ha nincs jelen, akkor a napirend nem tárgyalható,

          b) az írásbeli előterjesztést a vita megkezdése előtt 5 percben szóban kiegészítheti,

c) válaszol a Képviselő-testület tagjai, a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseire,  

  hozzászólásaira.


(4) A napirendet tárgyalók ismertetik véleményüket, módosító indítványaikat.

Az elnök felszólíthatja a hozzászólót, ha eltér a tárgyalt témától. Kétszeri eredménytelen felszólítás után a felszólalótól megvonhatja a szót. Akitől a szót megvonták, az ugyanabban az ügyben nem szólalhat fel újra.


(5) Amennyiben a Képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely lehetetlenné teszi a tanácskozást, az elnök az ülést határozott időre félbeszakítja.

A hallgatóság a nyilvános ülésen csak a részére kijelölt ülésen foglalhat helyet és a tanácskozást nem zavarhatja.


(6) Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök a vitát berekeszti.

Ezt követően összefoglalja a vita lényegét és a javaslatokat szavazásra bocsátja, megállapítja a szavazás eredményét, kimondja a határozatot.

Az elnök javaslatot tehet a napirendi pont tárgyalásának elnapolására, a napirendek összevont tárgyalására, amelyről a Képviselő-testület határoz.Határozat-hozatal, a szavazás módja


12. § (1) A képviselő-testület döntéseit nyílt szavazás során kézfelemeléssel hozza.

A nyílt szavazás névszerinti is lehet.


(2) Névszerinti szavazás „igennel” vagy „nemmel” és „tartózkodással” történhet. A képviselők a polgármester felkérésére személyesen, élő szóval közlik a szavazatot.

A jegyző a szavazatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét a névsorral együtt kihirdetésre, átadja a polgármesternek.


(3) A képviselő-testület titkos szavazás tart –Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdésében foglalt esetekben – ha a jelenlévő képviselők több mint a fele így dönt.

A titkos szavazás írásban történik, amelyhez a technikai feltételeket a jegyzőnek kell biztosítania.


(4) Titkos szavazásnál az Ügyrendi Bizottság jár el.

A Bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja a szavazás eredményét, erről a Képviselő-testületnek jelentést tesz.

A titkos szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a szavazás eredményét, a bizottság minden tagjának aláírását.


(5) Szavazat egyenlőség esetén 10 perc tanácskozási szünet után megismételhető a szavazás.

Újabb szavazategyenlőség esetén a következő testületi ülésen a szavazást meg kell ismételni.


(6) Minősített többség szükséges Magyarország helyi önkormányzatokról szóló törvényben szabályozott eseteken kívül, az önkormányzati tulajdonban lévő vagyon értékesítése, megterhelése esetén.Személyes érintettség


13. § (1) A személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásának kivizsgálására – annak ismerté válását követően azonnal- a képviselő-testület vizsgálat lefolytatását rendeli el. A vizsgálat lefolytatása az Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik.


(2) A Bizottság eljárása során biztosítja az érintett képviselő személyes meghallgatását bizonyítékai előterjesztését.


(3) A Bizottság eljárásának lefolytatása után a vizsgálat eredményét a képviselő-testület soron következő ülésén előterjeszti.

Ha a képviselő személyes érintettségének bejelentését elmulasztotta, tiszteletdíját egy hónapig 50 %-kal csökkentett mértékben kell folyósítani.


Kérdés, interpelláció


14. § (1) Kérdés: az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési, döntési, előkészítés jellegű felvetés vagy tudakozódás.

 A Képviselő-testület a kérdésre adott válasz felett nem szavaz.


(2) Az interpelláció olyan felszólalás, melynek tárgya szoros kapcsolatban kell, hogy álljon az önkormányzat hatáskörének ellátásával, illetőleg annak valamely – az önkormányzat irányítása alá tartozó – szervezet hatáskörébe kell tartoznia.


(3) A képviselők kérdéseiket, interpellációjukat írásban vagy szóban terjeszthetik elő a napirendek megtárgyalását követően.


(4) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozata után a Képviselő-testület határoz.


(5) Ha az interpellációra adott válaszra 30 napon belül kerül sor, e határidőn belül az írásos válasz másolatát minden képviselőnek meg kell küldeni.  Elfogadásáról a következő ülésen kell dönteni  


(6) Ha Képviselő-testület az interpellációt nem fogadja el, dönt a szükséges intézkedésről.Jegyzőkönyv


15. § (1) A Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző mellett a jegyzőkönyv hitelesítő képviselő is aláírja.


(2) A jegyzőkönyv – a zárt ülés kivételével – a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Alacskai Kirendeltségén, ügyfélfogadási időben tekinthető meg.Határozatok


16. § (1)  Határozat meghozatalára irányuló képviselői kezdeményezést indokolással, írásban,    előzetesen a Polgármesternél kell benyújtani, amelyet a képviselő-testület soron következő ülésén meg kell tárgyalni.


(2) A határozatokról kivonatot kell készíteni és évente, sorrendben le kell fűzni külön dossziéban, melyért a jegyző a felelős.Rendeletek


17. § (1) Az önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:

            a) polgármester

            b) képviselő

            c) jegyző.


(2) A kezdeményezést indokolással, írásban,     előzetesen a Polgármesternél kell      benyújtani, a rendeletalkotás szükségességéről a képviselő-testület soron következő ülésén dönt.  


(3) A rendelet végleges szövegét a helyben szokásos módon ki kell hirdetni, vagyis ki kell függeszteni a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Alacskai Kirendeltségének előterében lévő hirdető táblára. Ez által a rendelet kihirdetetté válik.


(4) A rendeletekről nyilvántartást kell vezetni, amelyért a jegyző a felelős.Társadalmi egyeztetés


18. § (1) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzat rendelet-tervezetét és indokolását (a továbbiakban: tervezet).

 A társadalmi egyeztetésre bocsátásért, a beérkezett vélemények feldolgozásáért a jegyző a felelős.

 Az elkészített összefoglalót az önkormányzati rendelet-tervezettel együtt kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.


 (2) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani

                a) a költségvetésről és annak módosításáról

                b) a helyi adóról és annak módosításáról

                c) a költségvetés végrehajtásáról,

                d) az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról és annak módosításáról

                e) a köztisztviselői jogviszonyban állók munkavégzéséről és juttatásairól  és annak

                    módosításáról

                f)az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól és annak

                   módosításáról

                szóló tervezetet valamint

                g) azon tervezet melynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, vagy

                    amelynek egyeztetésre bocsátásából kifolyólag az önkormányzatot súlyos anyagi

                    hátrány érné.


(3) A társadalmi egyeztetés az önkormányzat honlapján erre a célra kialakított oldalon megadott e-mail címen keresztül biztosított véleményezés (a továbbiakban: általános egyeztetés) útján, postai úton vagy szükség esetén közmeghallgatás keretében történik.

 Közmeghallgatás tartásáról a rendelet tárgyától függően a Képviselő-testület határozhat.


 (4) Az (3) bekezdésben meghatározott elérhetőségeken keresztül bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett tervezetről.

 A névtelenül érkezett véleményeket figyelembe venni nem lehet.


(5) A tervezetet úgy kell közzétenni, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megvitatásához és a vélemények kifejtéséhez, továbbá a beérkezett vélemények, javaslatok mérlegelésére. A véleményezésre minimum 7 napot kell biztosítani úgy, hogy a véleményezés határideje nem akadályozhatja a képviselő-testületi ülések előkészítését. Az általános egyeztetésre történő  megjelentetésre a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Alacskai Kirendeltségének hirdetőtábláján, valamint a község honlapján fel kell hívni a lakosság figyelmét.


(6) A jegyző mérlegeli a beérkezett véleményeket, és azokról összefoglalót készít. A jogszabály előkészítése során nem áll fenn az egyedi válaszadási kötelezettség.

A beérkezett vélemények, a véleményező nevének és e-mail címének, lakcímének kezelése a véleményezett rendelet hatályba lépésétől számított 1 évig történik.Közmeghallgatás, falugyűlés


19. § (1) A közmeghallgatás időpontjának kihirdetése plakátok útján történik.

 A közmeghallgatás falugyűlés keretében is meghirdethető.


(2) A Képviselő-testület évente egyszer falugyűlést tart, melynek konkrét időpontját munkatervben kell meghatározni.

 A falugyűlésen ismertetni kell a pénzügyi gazdálkodás helyzetét.

 A falugyűlésen az előadó a polgármester, levezető valamelyik képviselő.Helyi népszavazás


20. §  (1) A helyi népszavazást a polgármesternél a törvénybe meghatározottakon túl kezdeményezheti a választópolgárok legalább 10 százaléka.


(2) A  Képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást ha azt a választó polgárok legalább 25 százaléka kezdeményezte.III. Fejezet

A Képviselő-testület bizottságai, tisztségviselői és hivatala


Az Ügyrendi Bizottság


21. § (1) A Képviselő-testület 3 tagú Ügyrendi Bizottságot hoz létre.

A Bizottság tagjainak felsorolását az 1. melléklet 2. függeléke tartalmazza.


(2) A Bizottság feladata:

            a) az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének megállapítására irányuló

                kezdeményezések kivizsgálása

            b) a polgármester, az önkormányzati képviselők és hozzátartozóik

                vagyonnyilatkozatának nyilvántartása, ellenőrzése,

            c) a polgármester tiszteletdíjának emelésére, jutalmazására vonatkozó javaslat

                előkészítése

            d) a titkos szavazások lebonyolítása

            e) a személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásának

                kivizsgálása.


(3) A Képviselő-testület tagjai és hozzátartozói vagyonnyilatkozat nyilvántartásáról kezeléséről és ellenőrzéséről szóló részletes szabályokat a 3. melléklet tartalmazza.


(4) Az Ügyrendi Bizottság ülését szükség szerint, az elnök hívja össze és vezeti azt.

Akadályoztatása esetén a korelnök látja el az elnöki teendőket.


(5) Döntéseit nyílt szavazás során, kézfelemeléssel hozza.

 A Bizottság akkor határozatképes, ha a tagjainak több mint a fele jelen van.

 A javaslat elfogadásához a jelenlévő tagok több mint a felének igen szavazata szükséges.


Polgármester


22. § (1) A polgármester megbízatását társadalmi megbízatásként látja el.

 A polgármester ügyfélfogadási rendjét a 4. melléklet tartalmazza.


(2) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42.§-ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, minden halaszthatatlan, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyben.


Alpolgármester


23. § (1) A Képviselő-testület  tagjai sorából egy alpolgármestert választ.


(2) Az alpolgármester feladatait társadalmi megbízatásban látja el.A települési képviselő


24. § (1) A települési képviselő jogait és kötelezettségeit a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és e rendelet szabályozza.


(2) A képviselő-testület egy hónapig  100 %-os mértékben megvonja a tiszteletdíját annak a képviselőnek aki

           

            a) a képviselő-testület üléséről kettő egymást követő alkalommal előzetes bejelentés nélkül távol marad,

            b) a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés j) pontjában

                foglaltakat nem teljesíti,

            c)  a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés k) pontjában

                foglaltakat nem teljesíti.


(3)  A (2) bekezdés a) pontja vonatkozásában igazolt távollétnek tekintendő az, ha a képviselő távolmaradását a képviselő-testületi ülés megkezdését 24 órával megelőzően szóban vagy írásban a polgármesternek bejelenti.


(4) A (2) bekezdés a)-b)-c) pontjában meghatározott kötelezettségek ismételt megszegése esetén a (2) bekezdésben meghatározott megvonást ismét meg kell állapítani.


Közös Önkormányzati Hivatal, jegyző, aljegyző


25. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal elnevezése: Berentei Közös Önkormányzati Hivatal

 A működésével kapcsolatos szabályokat a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.


(2) A jegyző és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályozatásának esetére, - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82.§ (3) bekezdésére tekintettel- a jegyzői feladatok ellátásának módja:

Képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő hivatali köztisztviselő helyettesíti a jegyzőt.

Amennyiben a hivatalban nem dolgozik képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő köztisztviselő a polgármesterek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetőjénél kezdeményezik helyettesítő jegyző kinevezését.IV. Fejezet

Az Önkormányzat gazdálkodása


Az Önkormányzat költségvetése, vagyona


26. § (1) A költségvetés tárgyalása két fordulóban történik.

Első fordulóban a költségvetési irányelvek meghatározására, költségvetési javaslat kidolgozására kerül sor.

Második fordulóban a költségvetési rendelet tervezetet tárgyalja a testület.


(2) Az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló szabályokat a Képviselő-testület önkormányzati rendeletben szabályozza.V. Fejezet

Záró rendelkezésekHatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések


27. § (1) Ez a rendelet  2014. november 3-án lép hatályba.


(2) Hatályát veszti az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet.

Mellékletek, függelékek


28. § (1) A szabályzat mellékletei:


            a)   1. melléklet: az önkormányzat működésére vonatkozó főbb adatok

            aa) 1. függeléke: a Képviselő-testület tagjainak névsora, lakcíme

            ab) 2. függeléke: az Ügyrendi Bizottság tagjairól


            b)  2. melléklet: a Képviselő-testület átruházott hatásköreiről


c)   3. melléklet: a képviselő-testület tagjai és hozzátartozói vagyonnyilatkoza nyilvántartásának,

kezelésének és ellenőrzésének szabályairól


            d)   4.melléklet: a polgármester ügyfélfogadási rendjéről
.………………………………………….               …………………………………………….

                   Ujlaki Béla                                                                 Fortuna János

                 Polgármester                                                                      Jegyző
Kihirdetés napja: 2014. október 28.

                                                                                …………………………………………….

                                                                                         Bogdánné Lengyel Marianna

                                                                                                          Aljegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
3.38 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!