nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016 (IV.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-28 -tól
Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016 (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint „a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról” szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről az alábbi rendeletet alkotja:


1. A rendelet hatálya1. § A rendelet hatálya Dunavecse Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre terjed ki.


2. A lakások és helyiségek kezelése2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott lakások és helyiségek kezelője a Polgármesteri Hivatal.

(2) A Polgármesteri Hivatal a kezelői feladatok tekintetében:

a) nyilvántartást vezet a bérbe adható lakásokról és helyiségekről,

b) elvégzi a bérleti jogviszonnyal, elidegenítéssel kapcsolatos előkészítési, ügyviteli teendőket, ellátja a lakás és helyiséggazdálkodással összefüggő pénzügyi, gazdálkodási feladatokat,

c) gondoskodik az ingatlanok karbantartásáról, tervszerű felújításáról,

d) ellenőrzi a rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését.


3. Az önkormányzati lakások bérbeadásának általános szabályai3. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati lakásokra, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó bérbeadói jogok és kötelezettségek gyakorlásával – e rendeletben foglalt kivételekkel - a polgármestert bízza meg. Ahol a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Lakástörvény) a felek megállapodására utal, ott a megállapodás tartalmát bérbeadói részről – a Lakástörvény és e rendelet keretei között - a polgármester határozza meg. 


4. § (1) Az önkormányzati lakások bérbe adása szolgálati jelleggel kérelemre, egyéb esetben pályázati eljárás útján történik.

(2) A határozott idejű bérleti szerződés lejárta után - amennyiben a bérlőnek lakbér, illetve közüzemi szolgáltatások díjtartozása nincs – a bérlővel pályázati eljárás lefolytatása nélkül újabb határozott idejű szerződés köthető.

(3) Különös méltánylást érdemlő esetben (pl. hajléktalanná válás veszélye, családon belüli erőszak) a polgármester soron kívül, pályázati eljárás lefolytatása nélkül engedélyezheti lakás bérbe adását. Ez esetben a bérleti szerződést maximum egy évre lehet megkötni.


5. § (1) A lakásbérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni.

(2) A bérbeadó évente legalább egy alkalommal ellenőrzi a lakás rendeltetésszerű használatát és a bérlőt terhelő kötelezettségek teljesítését. Az ellenőrzés munkanapokon 8-16 óra között végezhető. A bérlő a lakásba történő bejutást biztosítani, a helyszíni ellenőrzést tűrni köteles.

(3) Bérbeadó bérlőtársi jogviszony létesítéséhez, a lakás albérletbe, szívességi lakáshasználatba adásához nem járul hozzá.

(4) A bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén bérbeadó pénzbeli térítést nem fizet.

(5) A bérlő a lakásba a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával befogadhatja élettársát, élettársa gyermekét.

(6) A lakásban visszamaradó személy elhelyezésére bérbeadó nem vállal kötelezettséget.


4. Önkormányzati lakások bérbeadása szolgálati jelleggel6. § (1) Önkormányzati lakás szolgálati jelleggel kérelemre annak adható bérbe, aki az önkormányzattal, az önkormányzat intézményeivel, a településen működő oktatási, szociális, gyermekjóléti vagy egészségügyi intézménnyel, rendőrséggel vagy egyházzal munkavégzésre irányuló jogviszonyban (a továbbiakban: szolgálati jogviszony) áll, és tulajdonában, haszonélvezetében, vagy vele együtt költöző családtagjának tulajdonában, haszonélvezetében nincs hasznosítható, beköltözhető lakás vagy családi ház.

(2) Önkormányzati lakás szolgálati jelleggel legfeljebb a szolgálati jogviszony időtartamára adható bérbe.

(3) A szolgálati lakás iránti kérelmet a polgármesteri hivatalnál kell benyújtani. A kérelmeket a polgármester bírálja el.


5. Lakás bérbeadása pályázati eljárás útján7. § (1) Önkormányzati lakás bérlője pályázati eljárás útján az a nagykorú személy lehet, aki

a) életvitelszerűen a településen lakik,

b) akinek tulajdonában, haszonélvezetében, vagy vele együtt költöző családtagjának tulajdonában, haszonélvezetében nincs hasznosítható, beköltözhető lakás vagy családi ház.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeken túl annak adható bérbe lakás, aki vállalja, hogy 3 havi lakásbérleti díjat a szerződés megkötésekor óvadékként megfizet bérbeadó részére. Szociális bérleti díjjal történő bérbeadás esetén a pályázó kérelmére az óvadék mértéke csökkenthető vagy elengedhető.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeken túl szociális helyzet alapján szociális bérleti díjjal annak adható bérbe lakás, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át.


8. § Nem lehet önkormányzati tulajdonú lakás bérlője az a személy,

a) akinek az önkormányzat tulajdonában álló lakásra vonatkozó bérleti szerződését a bérbeadó 5 éven belül felmondással szüntette meg,

b) akinek az önkormányzat felé adótartozása, térítési díj tartozása, lakásbérleti szerződésből eredő tartozása áll fenn.


9. § (1) Lakás megüresedése esetén az önkormányzati lakás bérletére vonatkozó pályázati felhívást a polgármester írja ki. A pályázati felhívás kiírásánál biztosítani kell a nyilvánosságot, ennek érdekében a pályázati felhívást a település hirdetőtábláján és a település honlapján közzé kell tenni.

(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

a) a bérbeadásra meghirdetett lakás címét, komfortfokozatát, alapterületét, helyiségeit,

b) a bérleti jogviszony időtartamát

c) a lakás megtekinthetőségének lehetőségére vonatkozó tájékoztatást

b) a bérleti díj összegét

c) a pályázat benyújtásának módját, határidejét, az elbírálás határidejét.


10. § A pályázatokat az e rendelet 2. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani a polgármesteri hivatalnál. A pályázatokat az adatlapon szereplő körülmények értékelésével méltányossági jogkörében eljárva a Képviselő-testület bírálja el.


11. § A pályázat nyertesével a bérleti szerződést bérbeadó határozott időre, maximum 3 évre köti meg.


6. A lakbér, a külön szolgáltatás díja és a lakáshasználati díj12. § Az önkormányzati lakások havi bérleti díját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


13. § A lakáshasználati díj mértéke a jogcím nélküli használat kezdetétől számított harmadik hónaptól a lakásra megállapított lakbér kétszerese.


7. A helyiségbérlet szabályai


14. § (1) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása pályázat alapján történik. A pályázati felhívást a képviselő-testület nevében a polgármester írja ki, és gondoskodik a pályázat közzétételéről.

(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

a) a bérbeadásra meghirdetett helyiség fekvési helyét, alapterületét

b) a szerződés megkötéséhez szükséges legalacsonyabb bérleti díj megjelölését

c) a pályázat benyújtásának módját, határidejét, az elbírálás határidejét.

(3) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek (üzlethelyiségek) bérbevételére érkező pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. A pályázatok elbírálásánál elsőbbséget élvez az a pályázó, aki a legmagasabb bérleti díj megfizetését vállalja.

(4) A bérlő a szerződés megkötésekor 2 havi bérleti díjnak megfelelő összeget köteles óvadékként megfizetni bérbeadó részére.

(5) Bérbeadó a helyiség bérleti jogának átruházásához, elcseréléséhez, albérletbe adásához nem járul hozzá.


8. Lakások és helyiségek elidegenítésére vonatkozó közös szabályok15. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésre történő kijelöléséről a képviselő-testület dönt.

(2) Az értékesítésre kijelölt lakások, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségek helyi forgalmi értékét ingatlanforgalmi szakértői szakvéleménnyel kell megállapítani.


16. § (1) Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre érkező vételi ajánlatokat a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A vételi ajánlatokat a képviselő-testület bírálja el.


17. § Az önkormányzat a Lakástörvény 62. § (1) és (2) bekezdésében említett bevételeit a Lakástörvény 62. § (3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel.


9. Lakás értékesítése elővásárlásra jogosultnak18. § (1) Az elővásárlásra jogosult részére a lakás eladásra történő kijelölését követő 15 napon belül, írásban ajánlatot kell tenni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a rendeletben meghatározott értékesítési és fizetési feltételeket. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlat kézhezvételétől számított 30 nap.

(2) Amennyiben a lakást az elővásárlásra jogosult vásárolja meg, a vételár a helyi forgalmi értékkel megegyező.


19. § (1) Ha az elővásárlásra jogosult vevő a vételárat a szerződés megkötésekor egy összegben fizeti meg, a vételárból 20 % kedvezmény illeti meg.

(2) Ha a lakást az elővásárlásra jogosult vásárolja meg, kérelmére 15 évre részletfizetési kedvezményt kell adni. Az első részlet a megállapított vételár 20%-a, melyet egy összegben a szerződés megkötésekor kell megfizetni. A fennmaradó részt a szerződéskötéskor érvényes jegybanki alapkamattal terhelten egyenlő részletekben köteles a vevő megfizetni.

(3) Ha a vevő az előírtnál rövidebb törlesztési időt vállal, a vételárból 10 % kedvezmény illeti meg.

(4) Ha a vevő törlesztési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a részletfizetési kedvezmény megszűnik és a teljes vételárhátralék – a Ptk. szerinti mindenkori késedelmi kamat mellett – esedékessé válik.

(5) Ha a vevő a vételárat a szerződés aláírásakor egy összegben nem fizeti meg, az ingatlan nyilvántartásba az önkormányzat javára a vételár hátralék és járuléka erejéig jelzálogjogot, valamint a vételár teljes megfizetésének időtartamára elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni.


10. Lakás értékesítése pályázat útján20. § (1) Ha a lakást nem az elővásárlásra jogosult személy vásárolja meg, a lakás értékesítésére pályázati felhívást kell kiírni és a legmagasabb vételi ajánlatot tevőnek kell a lakást értékesíteni. A legkisebb ajánlható vételár a helyi forgalmi értékkel egyezik meg.

(2) A vételárat – ha a képviselő-testület másként nem rendelkezik – egy összegben a szerződés megkötésekor kell megfizetni.


11. Nem lakás célú helyiség értékesítése21. § (1) Az elővásárlási joggal érintett helyiség vételára a helyi forgalmi érték.

(2) Az elővásárlásra jogosult vevő a vételárat – ha a képviselő-testület másképp nem rendelkezik - a szerződés megkötésekor egy összegben köteles megfizetni.


22. § (1) Ha a helyiséget nem az elővásárlásra jogosult személy vásárolja meg, a helyiséget pályázat útján kell meghirdetni és a legmagasabb vételi ajánlatot tevőnek kell értékesíteni.

(2) A vételárat – ha a képviselő-testület másként nem rendelkezik – egy összegben a szerződés megkötésekor kell megfizetni.


12. Záró rendelkezések


23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2006. (III. 29.) önkormányzati rendelet.


          Vörös Sándor                                                                          Nagy Erzsébet

          polgármester                                                                              jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet a 7/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
29.5 KB
2. melléklet a 7/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelethez
45.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!