nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (III.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-27 - 2017-04-01
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (III.24.) önkormányzati rendelete
A települési támogatásról szóló 3/2015. (II. 27.) számú rendelet módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2017.(III.24.) számú rendelete


A települési támogatásról szóló 3/2015. (II. 27.) számú rendelet módosításáról


Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A Rendelet 6. § (2) bekezdés f) pontjában a „rendszeres szociális segély havi” szövegrész helyébe az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész lép.


2. §

A Rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontjában a „179.200,- Ft” szövegrész helyébe „186.320,- Ft” szöveg lép.


3. §

A Rendelet 7. § (3) bekezdés b) pontjában a „148.883- Ft” szövegrész helyébe „154.840,- Ft” szöveg lép.


4. §

A Rendelet 12/B. § (4) bekezdésében a „szeptember 30. és február 28.” szövegrész helyébe az „október 15. és március 14.” szövegrész lép.


5. §

A Rendelet 12/B. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Pályázatot nyújthatnak be azok az állandó, bejelentett jászapáti lakóhellyel rendelkező hallgatók, akik felsőoktatási intézmény nappali tagozatán, államilag finanszírozott vagy költségtérítéses képzéseben – amennyiben az adott szakon államilag finanszírozott képzés nem indul –, felsőoktatási szakképzésen vagy első BSc/BA, illetve első MSc/MA diploma megszerzésére irányuló tanulmányokat folytatnak és az előző félévre vonatkozóan a tanulmányi osztály által igazoltan legalább 3,95-ös súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkeznek.”


6. §

A Rendelet

  1. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete
  2. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete,
  3. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete,
  4. 4. számú melléklete helyébe jelent rendelet 4. számú melléklete,
  5. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete

lép.1. számú melléklet

Hivatal tölti ki!

Elbírálási azonosító:…………………………………………………………………………………….

A támogatás javasolt összege:………………………………………………………………………….


KÉRELEM

Rendkívüli települési támogatásra


1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok


Neve:


Születési neve:


Anyja neve:


Születési hely, idő:


Lakóhelye:


Tartózkodási helye:


Állampolgársága:


Társadalombiztosítási Azonosító Jele:


Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgár esetén):


Telefonszám:

Fizetési számlát vezető pénzintézet neve, fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):2. A kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:…………….fő


Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Ssz.

Név

Születési hely, idő

Anyja neve

TAJ szám

Rokonsági fok

(házastárs, élettárs, gyermek stb.)

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.3. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A jövedelem típusa

Kérelmező

 Házastársa
(élettársa)

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások6. Egyéb jövedelem7. Összes jövedelem
A háztartásban egy főre jutó havi jövedelem:…………………….Ft/hó.


4. Kérem, hogy részemre

a) nyugdíjazás idején, az ellátatlanság idejére,
b) időszakos orvosi, szakértői, pszichológiai vizsgálatok költségeire (útiköltség),
c) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi kezelés időszakára, gyógykezelésre, ha a kérelmező nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal,
d) tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány esetén,
e) egyedülálló, ellátatlan személy részére,
f) szabadságvesztésből való szabadulás esetén, ha a szabaduláskor a kérelmező rendelkezésére álló összeg a rendszeres szociális segély havi összegét nem haladja meg,
g) nevelésbe vett gyermek családba való visszakerülésének elősegítésére,
h) egyéb, szociális helyzetet hátrányosan befolyásoló, dokumentumokkal igazolt élethelyzet esetére

i) rendkívüli eseményre, krízishelyzetre tekintettel

rendkívüli települési támogatást megállapítani szíveskedjenek.

(megfelelő aláhúzandó)


A kérelem rövid indoklása:
5. Nyilatkozatok


Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. (megfelelő aláhúzandó)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális törvény vonatkozó rendelkezésére tekintettel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizhetik.


Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.


Jászapáti, ………év……………..hó…….napkérelmező aláírása                                                                           a háztartás nagykorú tagjainak aláírása2. számú melléklet

Hivatal tölti ki!

A támogatás javasolt összege: ………………………………………………………………………………..


KÉRELEM

Temettetés költségeihez nyújtott települési támogatásra


1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok


Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési hely, idő:

Lakóhelye:

Tartózkodási helye:

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Állampolgársága:

Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgár esetén):

Telefonszám:


Fizetési számlát vezető pénzintézet neve, fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):


Rokonsági fok az elhunyttal:..................................................................................................................


2. A kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:…………….fő

Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:Név

Születési hely, idő

Anyja neve

TAJ szám

Rokonsági fok

(házastárs, élettárs, gyermek stb.)

3. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A jövedelem típusa


Házastársa (élettársa)

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások6. Egyéb jövedelem7. Összes jövedelem
A háztartásban egy főre jutó havi jövedelem:……………………….Ft/hó.


4. Kérem, hogy részemre temettetés költségeihez nyújtott települési támogatást megállapítani szíveskedjenek.

Nyilatkozom, hogy,

      a temettetés helyben koporsós temetés         ----     hamvasztásos temetés.


(megfelelő aláhúzandó)5. Nyilatkozatok


Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. (megfelelő aláhúzandó)


Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális törvény vonatkozó rendelkezésére tekintettel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizhetik.


Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.Jászapáti, ………év……………..hó…….nap

           kérelmező aláírása                                                                   a háztartás nagykorú tagjainak aláírása
3. számú melléklet

Hivatal tölti ki!

Elbírálási azonosító: …………………………………………………………………………………………..

A támogatás javasolt összege: ………………………………………………………………………………..


KÉRELEM

gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatásra


1. A kérelmező személyre vonatkozó adatokNeve:


Születési neve:


Anyja neve:


Születési hely, idő:


Lakóhelye:


Tartózkodási helye:


Állampolgársága:


Társadalombiztosítási Azonosító Jele:


Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgár esetén):


Telefonszám:


Fizetési számlát vezető pénzintézet neve, fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):


2. A kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:………….fő


Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:


Név

Születési hely, idő

Anyja neve

TAJ szám

Rokonsági fok

(házastárs, élettárs, gyermek stb.)
3. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastársa (élettársa)

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások6. Egyéb jövedelem7. Összes jövedelem
A háztartásban egy főre jutó havi jövedelem:……………………….Ft/hó.


4. Kérem, hogy részemre gyógyszerköltség támogatást megállapítani szíveskedjenek.

Nyilatkozom, hogy,

      közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal          rendelkezem,     ----     nem rendelkezem.

(megfelelő aláhúzandó)


5. Nyilatkozatok

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. (megfelelő aláhúzandó)


Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális törvény vonatkozó rendelkezésére tekintettel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizhetik.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.


Jászapáti, ………év……………..hó…….nap

      

      


kérelmező aláírása                                                                          a háztartás nagykorú tagjainak aláírása4. számú melléklet

Hivatal tölti ki!

Elbírálási azonosító:……………………………………………………………………………………………


KÉRELEM
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra


1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok


Neve:......................................................................................................................................................


Születési neve:........................................................................................................................................


Anyja neve:............................................................................................................................................


Születési hely, idő:..................................................................................................................................


Lakóhelye:..............................................................................................................................................


Tartózkodási helye:................................................................................................................................


Társadalombiztosítási Azonosító Jele:...................................................................................................


Állampolgársága:...................................................................................................................................


Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgár esetén):...............................................................


Telefonszám:..........................................................................................................................................


Fizetési számlát vezető pénzintézet neve, fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):


2. A kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:…………főKérelmező háztartásában élők személyi adatai


Név

Születési hely, idő

Anyja neve

TAJ szám

Rokonsági fok

(házastárs, élettárs, gyermek stb.)
3. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

 A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastársa (élettársa)

 A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem
A háztartásban egy főre jutó havi jövedelem:                                 Ft/hó.


4. Lakásviszonyok

A támogatással érintett lakás nagysága:………….m2

A lakásban tartózkodás jogcíme:............................................................................................................


5. Nyilatkozatok

A támogatás megállapítását az ingatlan fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások közül a villanyáram-, a víz – és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, bérleti díjhoz, tüzelőanyag költségéhez kérem.

(megfelelő aláhúzandó)


Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. (megfelelő aláhúzandó)


Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális törvény vonatkozó rendelkezésére tekintettel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizhetik.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.


Jászapáti, ………év……………..hó…….nap                        ____________________                               ____________________________

                               kérelmező aláírása                             a háztartás nagykorú tagjainak aláírása5. számú melléklet


KÉRELEM

A 65. életévüket betöltő személyek hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatás igényléséhez


1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok

Neve:.......................................................................................................................................................

Születési neve:..........................................................................................................................................

Anyja neve:..............................................................................................................................................

Születési hely, idő:....................................................................................................................................

Lakóhelye:...............................................................................................................................................

Tartózkodási helye:...................................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:........................................................................................................

Állampolgársága:......................................................................................................................................

Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgár esetén):.......................................................................

Telefonszám:............................................................................................................................................


2. A kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:…………. fő

Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:


Név

Születési hely, idő

Anyja neve

TAJ szám

Rokonsági fok

(házastárs, élettárs, gyermek stb.)


3. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastársa

(élettársa)

A kérelmezővel közös

háztartásban élő további

személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások6. Egyéb jövedelem7. Összes jövedelemA háztartásban egy főre jutó havi jövedelem:……….…………..Ft/hó.


4. Nyilatkozatok

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. (megfelelő aláhúzandó)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális törvény vonatkozó rendelkezésére tekintettel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizhetik.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.


Jászapáti,………….év…………...hó……...nap

            ____________________                                 ____________________________

                kérelmező aláírása                                       a háztartás nagykorú tagjainak aláírása


A kérelemhez csatolni szükséges:
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!