nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-01 -tól
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Az adókötelezettség, az adó alanya


1. §


Adóköteles az önkormányzat területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 35. § (1)- (2) bekezdése szerinti vállalkozási tevékenység.


Adókötelezettség keletkezése, megszűnése


2. §


Az adókötelezettség a Htv. 38. §-a szerint keletkezik, valamint szűnik meg.


Az adó alapja


3.§


Az adó alapját a Htv. 39-39/B. § állapítja meg.


Az adó mértéke


4.§


(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2  %-a.


(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 5000,- Ft/nap.


Vegyes és záró rendelkezések


5.§


(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


(2) E rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba.


(3) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 19/1998. (XII. 17.) önkormányzati rendelet.


                 Majoros János                                                                                  Tóth Ábel

                 polgármester                                                                                       jegyzőA rendelet kihirdetve: Mezőkeresztes, 2015. szeptember hó 25.


Tóth Ábel

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!