nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2017. (X.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-14 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2017. (X.13.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (III. 03.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (III. 03.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban R.) a következőképpen módosítja:


A R. 9. melléklet I. része az alábbiak szerint módosul:

Szociális alapszolgáltatás célja, feladata


A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírásaA falugondnoki szolgáltatás célja:

A falugondnoki szolgálat célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések esélyegyenlőségének növelése, ezen jellegzetességekből adódó hátrányok csökkentése, így különösen:


A falugondnoki szolgáltatás konkrét célja

a falugondnoki szolgálat a helyi szükségletek alapján


A falugondnoki szolgáltatás feladata:

Tornyiszentmiklós település intézmény- és a lakosságot érintő alapvető szolgáltatások hiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése, ennek érdekében falugondnoki szolgálat, mint az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzájutás.


A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre:

A településen életvitelszerűen tartózkodó lakosság, amely szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válik a falugondnoki szolgáltatás igénybevételére, valamint az óvodás és iskoláskorú gyermekek.A falugondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes.A falugondnoki szolgálat további kiemelt céljai:


A falugondnoki szolgálat e célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat látja el:

A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás szállítás, megkeresés és közösségi fejlesztés szolgáltatási elemet biztosít.


A falugondnoki szolgálat alapfeladatai közé tartozik különösen:

  1. közreműködés

b)  egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása:

c)  óvodás és iskoláskorú gyermekek szállítása.


A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó egyéb szolgáltatási feladatok különösen:

Ezen túlmenően, a település sajátos igényeihez és szükségleteihez igazodó szolgáltatásokat is végez.

Közvetett szolgáltatásnak minősülnek és a szolgáltatásnyújtás legfeljebb 50%-át tehetik ki az alábbi feladatok:

a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe,

b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.


A falugondnok rendszeresen nyújt személyes segítséget a rászorulóknak problémáik meghallgatásával és megbeszélésével. A falugondnok tevékenységének ellátásába bevonja a településen lévő családokat is. A jogszabályi előírásokhoz kapcsolódóan Tornyiszentmiklós község viszonylatában a falugondnoki szolgáltatás bevezetése, megfelelő színvonalon való működése, az alábbiakban vázolt szociális igények megvalósítását teszik lehetővé, a leírt konkrét formában.


Létrejövő kapacitások

A falugondnoki szolgálat 1 fő közalkalmazott útján ellátja a településen jelentkező feladatokat, a többi, a településen működő szociális szolgáltatásokkal egymást kölcsönösen kiegészítve.
Záró rendelkezések


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Végh László

dr. Novák Anett

polgármester

jegyzőKihirdetve 2017. október 13.                                               dr. Novák Anett

                                                      jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!