nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-28 -tól
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Általános rendelkezések


1. § (1) Sárkeresztúr Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben lefektetett szabályok szerint, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) rendelkezéseivel összhangban határozza meg a természetes személyek, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére nyújtott önkormányzati támogatások eseteit, a támogatás felhasználását és az arra vonatkozó elszámolás szabályait, továbbá az államháztartáson kívüli forrás átvételének feltételeit.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek külön önkormányzati rendelet alapján juttatott támogatásokra, továbbá az egyéb segélyekre, adományokra, ösztöndíjakra, valamint közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.


2. Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai


2. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a költségvetésről szóló rendeletében meghatározott előirányzatai terhére céljelleggel működési, illetve felhalmozási támogatást nyújthat az 1. § (1) bekezdésében meghatározott, Sárkeresztúron székhellyel, telephellyel, vagy lakóhellyel rendelkező szerveknek, személyeknek.


(2) Támogatásban részesülhet:

a) akinek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában címzett támogatás került megállapításra, vagy

b) aki a képviselő-testület által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújtott be, vagy

c) aki az Önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be.


3. § (1) A jelen rendelet 1. melléklete szerinti támogatás iránti kérelmet a Polgármesterhez kell benyújtani. A kérelemhez csatolni szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján kiállított, a jelen rendelet 2. melléklete szerinti, összeférhetetlenségről és átláthatóságról szóló nyilatkozatot is.


(2) A támogatás iránti kérelmet a Polgármester döntéshozatalra a képviselő-testület elé terjeszti.


(3) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a jelen rendelet alapján támogatásban részesülő szervezet vagy személy (a továbbiakban: támogatott) nevét, a támogatás összegét, a támogatás célját és a kifizetés módját.


(4) A támogatás formája visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatás lehet.


(5) A támogatás kifizetése történhet utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában. A támogatás folyósítása egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történhet.


(6) A képviselő-testület dönthet úgy, hogy a támogatás kifizetését meghatározott saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétéhez köti. Ezesetben a támogatottnak a saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétét igazolnia kell, vagy meglétére vonatkozóan nyilatkoznia kell.


4. § (1) Visszatérítendő támogatás nyújtása esetén a támogatott a támogatás visszafizetésének biztosítéka érdekében garanciát köteles nyújtani.


(2) Az Önkormányzat a támogatottal a 3. mellékletben meghatározott szerződésszöveg értelemszerű alkalmazásával, írásban támogatási szerződést köt, melynek tartalmaznia kell a támogatás célját, összegét, a megvalósítás helyét, a támogatás felhasználásának időpontját, a teljesítés, illetve az elszámolás határidejét, módját. Az Önkormányzat a támogatási szerződést közvetlenül a támogatást elnyerő szervezettel, személlyel köti meg.


(3) A támogatási szerződést a képviselő-testület döntése alapján a Polgármester írja alá.


(4) A támogatás kifizetése előtt, a támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg a támogatottnak a támogatási szerződés mellékletét képező nyilatkozatot is ki kell töltenie és alá kell írnia.


(5) A támogatási szerződés módosításáról a Támogatott írásbeli kérelmére a képviselő-testület dönt.


5. § (1) Nem fizethető ki a támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha

a) a támogatott egy korábbi támogatási szerződéssel összefüggésben benyújtott, vagy benyújtandó lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, visszafizetési késedelemben van, 

b) a támogatott lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, a köztartozás megfizetéséig,

c) a Támogatott csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá került.


6. § A Támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre vonatkozóan az Önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettség terheli.


7. § (1) A támogatott a kapott támogatási összeget – ha a képviselő-testület a támogatási döntésben, valamint a támogatási szerződésben másként nem rendelkezik – kizárólag a támogatási szerződésben megjelölt célokra fordíthatja, és más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.


(2) A támogatott köteles a számára juttatott közpénzt hatékonyan, költségtakarékosan, közösségi célok megvalósításához felhasználni.


(3) A támogatási összegből kizárólag abban az esetben lehet személyi jellegű ráfordítást teljesíteni, amennyiben erről a támogatási szerződés a képviselő-testület döntése alapján kifejezetten rendelkezik.


(4) A támogatási összegből a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentációs célú kiadások nem teljesíthetők. 


(5) Működési célra nyújtott támogatásból 50.000 Ft összeget meghaladó értékű tárgyi eszköz nem szerezhető be, 50.000 Ft összeget meghaladó értékű tárgyi eszköz csak fejlesztésre nyújtott támogatásból szerezhető be.


(6) A támogatási szerződés és e rendelet támogatott által történő megszegése esetén a képviselő-testület a támogatottat legfeljebb 5 évre kizárhatja az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.


8. § (1) A támogatás összegének felhasználásáról a támogatottnak utófinanszírozás esetén a támogatás kifizetését, előfinanszírozás esetén a támogatási cél megvalósulását követő 60 napon belül, vagy, ha a támogatásról szóló döntésben a képviselő-testület ettől eltérő határidőt állapít meg, úgy a meghatározott elszámolási határidőre elszámolást kell benyújtania az Önkormányzat felé. A támogatás elszámolásának részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza.


(2) Amennyiben a támogatott részére önrész megléte is előírásra került, akkor a Támogatottnak a támogatással és az önerő összegével kell elszámolnia.


(3) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását. A kérelmet írásban kell benyújtani, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig. A határidő meghosszabbításáról a Képviselő-testület dönt.


9. § (1) A Támogatott által benyújtott elszámolást a szakmai megvalósítás szempontjából a Polgármester ellenőrzi, melynek során hiánypótlásra szólíthatja fel a támogatottat. 


(2) A Polgármester a szakmai megvalósítás szempontjából véleményezi az elszámolást, és igazolja a szakmai megfelelőséget.


(3) A Polgármester a szakmai megfelelőség igazolását követően az elszámolást a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője részére továbbítja a pénzügyi megfelelőség vizsgálata céljából.


(4) A gazdálkodási ügyintéző véleményezi az elszámolást, illetve igazolja a pénzügyi megfelelőséget. 


(5) A szakmai és pénzügyi megfelelőség igazolása esetén a Polgármester az elszámolást a döntés céljából a képviselő-testület elé terjeszti.


(6) Az elutasított, vagy részben elutasított elszámolásról hozott határozatnak tartalmaznia kell a támogatott felszólítását a támogatási összeg, illetve a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összeg visszafizetésére vonatkozó rendelkezést.


10. § A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet a beszámolás tárgyát képező évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.


3. Államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai


11. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő pluszkiadásokat, a pénzeszköz átvétel következményeit. Amennyiben a vizsgálat eredménye szerint a forrás átvétele nem eredményez az Önkormányzat vagyonában érdemi növekedést, vagy átvétel esetén a szükséges ráfordítások meghaladják az átvett értéket, úgy a döntéshozó az átvételt visszautasítja.


(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – egymillió forintos értékhatárig a polgármester, afölött a képviselő-testület dönt.


(3) Ingatlan átvételéről értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.


(4) A polgármester az államháztartáson kívüli forrás átvételről a döntést követő képviselő-testületi ülésen beszámol és egyidejűleg javaslatot tesz a költségvetési rendelet módosítására.


4. Záró rendelkezés


12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csutiné Turi Ibolya

polgármester

dr. Ambrózi Sándor

jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.Sárkeresztúr, 2018. április hó 27. nap                                                                                                     dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                               jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-3. melléklet
28.78 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!