nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2017 (XII.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2017-12-05 - 2018-04-16
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2017 (XII.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRŐL

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociálisan rászorult személyek részére természetbeni juttatás formájában, - a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 2017. évi belügyminiszteri pályázat alapján elnyert központi költségvetési kiegészítő támogatásból – tűzifát biztosít.


(2) E rendelet hatálya Gyöngyösoroszi közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő állampolgárokra terjed ki.


2.§ (1) A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek, akinek családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg:


   a) egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 % -át,


b) családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át


(2) Az elbírálás során előnyt élvez az az igénylő, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint:


a) aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára,  vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő) jogosult, valamint

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.


(3) A jogosultak részére háztartásonként legfeljebb 1 m3 tűzifa adható. A tűzifa támogatás kizárólag természetben állapítható meg.


(4) Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.


(5) Ugyanazon lakóingatlanon élők esetén csak egy jogcímen vehető igénybe támogatás, függetlenül az ott élő személyek és háztartások számától.


3.§ (1) Nem jogosult szociális célú tüzelőanyag támogatásra – függetlenül a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy vagy család, aki olyan ingatlanban lakik, amely tűzifával nem fűthető.


(2) Nem nyújtható támogatás az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él.


 (3) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra - a jogosultsági feltételek teljesülésétől függetlenül – az a személy vagy család, aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.


4.§ (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerint benyújtott kérelem alapján indul.


(2) A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat, valamint az előnyt jelentő feltételeket igazoló, ellátás megállapításáról szóló határozat másolatát, kivéve a jegyző által megállapított ellátásokat, amelyek hivatalból igazolhatóak.


(3) A kérelmeket 2017. december 14-én 16.00 óráig lehet folyamatosan benyújtani a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltségének ügyintézőjénél. A határidő elmulasztása jogvesztő.


(4) A kérelmeket Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális Bizottsága bírálja el a kérelmek benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően.


(5) A támogatásról a döntéshozó egyszerűsített határozatban dönt. Elutasító döntésről alakszerű határozatot kell hozni.


(6) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja. Az a jogosult, aki az átvételi elismervény aláírását megtagadja támogatásban nem részesíthető.


(7) A tűzifa házhoz szállításáról 2018. február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.


5.§ A támogatási keret felhasználását követően benyújtott kérelmek alapján az e rendelet szerinti szociális tűzifa támogatás nem állapítható meg. A kérelmeket – a rendeletben meghatározott feltételnek való megfelelőségtől és határidőtől függetlenül – el kell utasítani.


6.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. április 16. napján hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1., 2. számú melléklet
15.93 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!