nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-27 -tól
Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete
Pácin Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Pácin Község  Önkormányzata

Képviselő-testülete

1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete


Pácin Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről


Pácin Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

238 020 E Ft Költségvetési bevétellel és kiadással

állapítja meg.


 (2)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet  1. melléklete alapján határozza meg.


(3) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak

    támogatását jogcímenként a képviselő-testület a 1.1. melléklet   alapján hagyja jóvá.


(4) A   költségvetési kiadások kormányzati funkciókénti előirányzatait  és az éves   

      létszám előirányzatot     költségvetési szervenként, feladatonként a  2.   mellékletek

      szerint       hagyja jóvá.


(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató

      jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 3/a. és 3/b.  melléklet

      szerint állapítja meg a képviselő-testület.


2. § (1)            Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.

(2)   Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6. melléklet részletezi.     

(4)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

  (7) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 10. melléklet szerint határozza meg.


  (7) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 10. melléklet szerint határozza meg.

3. § (1)   Az önkormányzat 2015. évi mérlegét a 11. melléklete tartalmazza.


(2) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves

        bontásban   a 12.  melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13.  melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét

      havi bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)   A Pácini Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az engedélyezett létszámot    16.  melléklet szerint határozza meg.

(6) A Pácini Bárókert Óvoda  bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az engedélyezett létszámot valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a   17.   melléklet szerint határozza meg.

(7)  A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8)   Az önkormányzat likviditási tervét a 19. melléklet tartalmazza.


4. §   Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évben   

         engedélyezett     létszámát  a Pácini Közös Önkormányzati Hivatal esetében 9,13

         főben, a Pácini       Bárókert Óvoda esetében 13 főben, a közfoglalkoztatottak

         létszám-előirányzatát    94  főben állapítja       meg.

5. § (1) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban  eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át –   a Pácini Közös Önkormányzati Hivatal esetében 4 465 eFt, a Pácini Bárókert Óvoda esetében 5 448 eFt  - , vagy a 150 millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(2)  A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.


6. § A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát

     minden esetben fenntartja magának.


7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015.

       január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az önkormányzat 2014. évi    

     költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 7.) önkormányzati  rendelete.
Gégény Zsuzsanna

Csonka István

polgármester

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
2015. évi költségvetés mellékletei
1.39 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!