nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (III.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-12 -tól
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (III.11.) önkormányzati rendelete
Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és ezzel egyidejűleg az „e)” pont jelölése „f)”-re módosul.


„e) iskolakezdési támogatás.”2. § A Rendelet a következő 8/A. §-al egészül ki:


8/A. §


(1) Iskolakezdési támogatásra jogosult a településen lakóhellyel rendelkező

a) általános iskolás,

b) nappali oktatás rendje szerint középfokú tanulmányokat folytató diák,

akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, gyermekét egyedül nevelő esetében a 400 %-át.

(2) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet e rendelet melléklete szerinti mtatványon minden év szeptember 1. és szeptember 30. napja között lehet benyújtani.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a köznevelési intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem típusának megfelelő igazolást.

(4) Az egyszeri és egyösszegű támogatás mértéke az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kerül meghatározásra.”


3. § A Rendelet melléklete kiegészül az 1. melléklettel.


4. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 9/2014. (XII. 01.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1. pontja a következő 1.4. alponttal egészül ki:


(A Képviselő-testület átruházott hatáskörei)

(1. Polgármesterre)


„1.4. Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8/A. §-ában szabályozott iskolakezdési támogatás.”


5. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.                  Iszák Tibor s.k.                                                                Szabó István s.k.

                                 Polgármester                                                                       Jegyző
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 11.


Szabó István  s.k.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
309.12 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!