nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017.(V.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-05 -tól
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017.(V.4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról és a 2016. évi költségvetési maradvány megállapításáról


Mélykút Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


7/2017.(V.4.) önkormányzati rendelete


az Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról és a 2016. évi költségvetési maradvány megállapításárólMélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk  (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya Mélykút Város Önkormányzat képviselő-testületére, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.


2. A zárszámadás bevételei és kiadásai


  1. §


(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


1 219 359 738 Ft

költségvetési bevétellel

1 137 706 528 Ft  

költségvetési kiadással

81 653 210 Ft 


költségvetési egyenleggel


339 903 069 Ft

12 237 134 Ft

327 665 945 Ft


finanszírozási bevétellel

finanszírozási kiadással

finanszírozási egyenleggel


1 559 262 807 Ft

összes bevétellel

1 149 943 652 Ft

összes kiadással

409 319 155 Ft

összesített egyenleggel

            hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) A működési bevételek és kiadások valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegeit kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban önkormányzati, valamint intézményenkénti bontásban a rendelet 2.-2. f. mellékletei tartalmazzák.


3. §


(1) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.


(2) Mélykút Város Önkormányzatot megillető 2016. évi támogatások összegét a 4. melléklet szerint fogadja el.


(3) Az önkormányzat beruházási kiadásait a rendelet 5. melléklet, a felújítási kiadásait a rendelet 6. melléklet szerint fogadja el.


(4) A költségvetési szervek 2016. évi bevételeit és kiadásait, valamint az éves statisztikai átlag létszámot a rendelet 7. , 7/a.-7. e. mellékletei tartalmazzák.


(5) A költségvetési szervek 2016. évi bevételeit és kiadásait feladatonként a rendelet 8.,8/a- 8/e. mellékletei tartalmazzák.


(6) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását államháztartáson kívülre a rendelet 9. melléklete, a céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását államháztartáson belülre a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


4. §


(1) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a rendelet 12. melléklete tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§- szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket 2016. évben nem kötött.


(4) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a rendelet 13. melléklete tartalmazza.


(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 14. melléklet tartalmazza.


5. §


(1) A pénzeszközök változásának levezetését a rendelet 15. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 16. melléklet tartalmazza. 


(3) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását forgalomképesség szerint összevontan a 17. melléklet tartalmazza. A „0”-ra leírt eszközök kimutatását a 17/a. melléklet, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek kimutatását a 17/b. melléklet, a függő követeléseket és kötelezettségeket, a biztos (jövőbeni) követelések nincsenek.


(4) Mélykút Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettség és a részesedés alakulását a 18. melléklet tartalmazza.


(5) A Képviselő testület a költségvetési maradványát 409 319 155 Ft összegben hagyja jóvá a 19. mellékletben részletezettek szerint.3. Záró rendelkezések


6. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Mélykút 2017. április 25.              Kovács Tamás                                                                   Vargáné dr. Egyed Ilona

               polgármester                                                                                   jegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Mélykút, 2017. május 4.                                                                                             Vargáné dr. Egyed Ilona

                                                                                                         jegyző

                                                           
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-19. melléklet
1.08 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!