nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-19 - 2019-12-06
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. Az Önkormányzat és a Képviselő-testület


1. § (1) Az Önkormányzat neve: Fertőhomok Község Önkormányzata.

(2) Az Önkormányzat székhelye: 9492 Fertőhomok, Akác u. 44.

(3) Az Önkormányzat illetékességi területe: Fertőhomok község közigazgatási területe.

(4) Az Önkormányzat által ellátott alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megnevezését az 1. melléklet tartalmazza.

2. § A Képviselő-testület tagjainak felsorolását az 1. függelék; a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága tagjainak felsorolását a 2. függelék tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület és szervei számára jogszabályban szabályozott feladat- és hatásköri, valamint szervezeti és működési előírásokat a jelen rendeletben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására – Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületével és Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületével közös önkormányzati hivatalt hoz létre.

(2) A közös önkormányzati hivatal elnevezése Hegykői Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), székhelye: 9437 Hegykő, Iskola utca 1.

(3) A Hivatal állandó jelleggel működő telephelye Fertőhomok Község Önkormányzata 9492 Fertőhomok, Akác u. 44. szám alatti hivatala, ahol a jegyző személyesen vagy megbízottja útján ügyfélfogadást biztosít.

5. § A Képviselő-testület és szervei által használt bélyegzők lenyomatát a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


2. A polgármester, az alpolgármester és a jegyző


6. § (1) A polgármester, tisztségét társadalmi megbízatásban látja el. A polgármester hivatali munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület – tagjai közül – társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. Az alpolgármester fogadóóráját a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A polgármestert, tartós akadályoztatása vagy tisztsége megszűnése esetén az alpolgármester; mindkettőjük tartós akadályoztatása vagy tisztsége megszűnése esetén az Ügyrendi Bizottság elnöke, az ő tartós akadályoztatása vagy tisztsége megszűnése esetén sorban a legidősebb képviselő-testületi tag helyettesíti.

7. § (1) A Képviselő-testület nem határoz meg olyan ügyet, amelyben a polgármester döntést hozhat, amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést.

(2) A polgármester a képviselő-testület hatáskörébe tartozó, a két ülés közötti időszakban felmerülő, az önkormányzati vagyon károsodásának megakadályozása érdekében indokolt és szükséges, halaszthatatlan intézkedést igénylő ügyekben - a Mötv. 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönthet.

(3) A Képviselő-testület, hatásköréből a polgármesterre ruházza át

a) a helyi szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendeletében meghatározott támogatás megállapításával, valamint felhasználása ellenőrzésével kapcsolatos hatáskörét, továbbá

b) az Önkormányzat (rész)tulajdonában lévő, de nem Fertőhomok község közigazgatási területén található ingatlant érintő közműépítés, valamint annak engedélyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadásának hatáskörét.

8. § (1) A jegyző, ülésén jelzi a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület szervének (bizottságának) ha a döntésük, működésük jogszabálysértő. A jegyző – a tudomásszerzést követően haladéktalanul - írásban jelzi a polgármesternek, ha a döntése, működése jogszabálysértő.

(2) A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a jegyző tartós akadályoztatása esetére – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat a Hivatal önkormányzati referense látja el.

9. § A 6. § (3) bekezdése és a 8. § (2) tekintetében tartósnak a harminc napot meghaladó távollét minősül.


3. A képviselő-testület feladatai a nemzetiségi önkormányzattal és nemzetiségi egyesülettel

történő együttműködés során


10. § (1) A Képviselő-testület térítésmentesen biztosítja a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Fertőhomok (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) részére, annak működéséhez a Fertőhomok, Akác u. 44. szám alatti önkormányzati épület Hivatal által is használt helyiségeinek térítésmentes használatát, és előzetes időpont egyeztetés alapján, időkorlát nélkül az Önkormányzat hivatali épületének üléstermét. továbbá a postai, kézbesítési, gépelési és sokszorosítási feladatok ellátását.

(2) A Képviselő-testület Hivatala útján biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges valamennyi előkészítési, iratkezelési, ügyviteli (adminisztrációs), postázási, sokszorosítási, nyilvántartási, továbbá számviteli és gazdálkodási feladatokat, amelyeket a Hivatal nemzetiségi referense lát el.

(3) A Képviselő-testület, ülésére tanácskozási joggal meghívja a Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, és az őt érintő ügyben a Horvát Kulturális Egyesület „Kajkavci” (a továbbiakban: Egyesület) képviselőjét.

(4) A Nemzetiségi Önkormányzat és az Egyesület a településen élő horvát nemzetiséget érintő ügyekben véleményt nyilváníthat, javaslatot, vagy kezdeményezést terjeszthet elő.

(5) Az írásba foglalt vélemény kialakítására a Képviselő-testület legalább nyolc napos határidőt biztosít.

(6) A Nemzetiségi Önkormányzat vagy az Egyesület által előterjesztett javaslat, vagy kezdeményezés tárgyalását a Képviselő-testület soron következő ülésén köteles napirendjére tűzni, amennyiben az, az ülést megelőző legalább tizenöt nappal korábban az Önkormányzathoz megérkezett.


II. Fejezet


Részletes szabályok


1. A Képviselő-testület működése


11. § (1) A Képviselő-testület – ide nem értve a közmeghallgatást – évente legalább 6 ülést tart.

(2) A Képviselő-testület rendes üléseinek továbbá a közmeghallgatásnak az időpontját, helyszínét és tervezett napirendjét az évente összeállított munkaterv tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület rendes ülésének munkatervben tervezettől eltérő időpontjáról a polgármester legalább 15 nappal korábban értesíti a Képviselő-testület tagjait.

(4) Az ülést úgy kell írásban összehívni, hogy a meghívót – annak mellékleteivel együtt - legalább az ülést megelőző ötödik napon kézhez kapják a meghívottak.

(5) A Képviselő-testület tagja nyilatkozhat arról, hogy a meghívó mellékleteit nyomtatott, papíralapú formátum helyett az általa megadott elektronikus postafiókcímre, elektronikus levélben kapja kézhez.

(6) Indokolt esetben a Képviselő-testület – a munkatervben nem szereplő – rendkívüli ülést tart. A rendkívüli ülés összehívására a (4) bekezdésben leírtakat azzal kell alkalmazni, hogy ha a Képviselő-testület valamennyi tagja értesül az ülésről, attól – a sürgősségre tekintettel - el lehet térni.

(7) Az ülésre a napirenddel közvetlenül érintett és Fertőhomokon székhellyel rendelkező intézmények, társadalmi szervezetek és (köz)alapítványok képviselőit meg kell hívni, akik az ülésen – tevékenységi körükben - tanácskozási joggal vehetnek részt.

(8) Az ülés meghívóját – a kézbesítéssel egyidejűleg – az Önkormányzat épületének hirdetőtáblájára ki kell függeszteni, és az Önkormányzat internetes honlapján közzé kell tenni. Az internetes honlap címe: www.fertohomok.hu .

(9) A közmeghallgatásról hirdetmény és a község lakóházaiba eljuttatott meghívó útján a lakosságot is értesíteni kell.

12. § Amennyiben a Képviselő-testület a meghívóban szereplő időpontot követő húsz percen belül nem válik határozatképessé, az ülés elmarad.

13. § (1) A képviselő-testületi ülés meghívójában szereplő napirendi javaslatot a polgármester állítja össze az ülés időpontjának, helyszínének, napirendjének, és a napirendi pontok előadójának megjelölésével. A meghívóhoz – a gazdálkodási tárgyúak kivételével ide nem értve a tájékoztató, beszámoló jellegű napirendi pontokat - mellékelni kell a döntést igénylő napirendi pontokhoz tartozó előterjesztést.

(2) A Képviselő-testület tagjai az ülés tervezett időpontját megelőző tízedik napig tehetnek – az előadó és a meghívott személy(ek) megjelölésével - javaslatot írásban a napirendi pontokra. Az önkormányzati képviselő ugyanígy kezdeményezheti határozat meghozatalát. A javasolt napirendi ponto(ka)t, határozati javaslatokat a polgármester a meghívóban szerepelteti. Az önkormányzati képviselő rendelet megalkotását a Képviselő-testület ülésén kezdeményezheti; - ebben az esetben a rendelet megalkotását a soron következő munkaterv szerinti ülésen napirendre kell tűzni.

(3) A Képviselő-testület tagjai az ülésen – a napirend jóváhagyását megelőzően - halaszthatatlan esetben tehetnek új napirendi pontra vonatkozó, illetőleg a meghívóban egyébként szereplő napirendi pontot tartalmilag módosító javaslatot. A javaslatról a Képviselő-testület a napirend jóváhagyását megelőzően minősített többséggel dönt.

(4) A Képviselő-testület az ülés napirendjéről határozatban dönt.

(5) Már elfogadott, de az ülésen még nem tárgyalt napirendi pont elnapolásáról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

14. § A napirend elfogadását követően, a polgármester napirend előtt beszámol a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott határozatokról. A beszámoló tartalmazza a határozatok megjelölését és a végrehajtásról szóló rövid összefoglalót.

15. § (1) Az egyes napirendi pontok tárgyalása a napirendi pont előadójának előterjesztésével kezdődik.

(2) Képviselő-testületi döntés kizárólag írásbeli előterjesztés alapján hozható, ide nem értve a 13. § (1) bekezdés második mondatában említett esetet.

(3) A napirend tárgyalása során biztosítani kell, hogy a Képviselő-testület tagjai és a napirendhez tanácskozási joggal meghívottak, valamint a jegyző, ismertethesse az előterjesztéshez, illetőleg a napirendhez kapcsolódó véleményét, javaslatait. Az ülés vezetője ismételten csak akkor köteles szót adni, ha a hozzászólás a korábbiakhoz képest érdemben új véleményt vagy javaslatot tartalmaz.

16. § (1) A rendelettervezet jóváhagyásáról és a határozati javaslatról történő szavazást megelőzi a módosító javaslatról történő szavazás. Több módosító javaslatról ezek előterjesztésének időrendjében visszafelé haladva kell egyenként szavazni.

(2) Amennyiben egyik javaslat sem kapja meg a szükséges többségű igen szavazatot, az ülés vezetője újabb javaslatot tehet, és kérhet a Képviselő-testület tagjaitól, amelyekről az (1) bekezdésben leírt sorrendben kell szavazni.

(3) Ha nyilvánvaló, hogy az ülésen tárgyalt napirendi pontban nem születik döntés, a napirendi pontot az ülés vezetője elnapolhatja.

17. § Amennyiben a Képviselő-testület az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor zárt ülést tart, az erről szóló szóban tett nyilatkozatot jegyzőkönyvbe kell foglalni, az írásban tett nyilatkozatot a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

18. § (1) Az ülés vezetője köteles az ülés rendjét fenntartani. Ennek érdekében jogosult

a) a rendzavarótól megvonni a szót;

b) a rendzavarót rendre utasítani;

c) ismételt rendreutasítást követően a rendzavarót – a Képviselő-testület tagja kivételével - az ülésteremből kiküldeni.

(2) A Mötv-ben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a Képviselő-testület – az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján – legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja. Az Ügyrendi Bizottság javaslattételét a kötelezettségszegés kivizsgálása előzi meg, amely eljárást a Képviselő-testület bármely tagja kezdeményezésére le kell folytatni.

19. § (1) A Képviselő-testület üléséről a Mötv-ben leírtaknak megfelelő jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell

a) a meghívót,

b) a jelenléti ívet,

c) a 14. § (1) bekezdésében leírt beszámolót,

d) a tárgyalt napirendi pontokhoz kapcsolódó, a jegyzőkönyv szöveges részébe nem beilleszthető dokumentumokat (különösen: táblázatok, levél, beadvány, kérelem),

e) az ülésen megalkotott rendeletet,

f) az ülésen hozott határozat mellékletét,

g) személyi ügy tárgyalásakor az érintett, zárt ülés tartására vonatkozó nyilatkozatát a 17. §-ban leírtak szerint,

h) a titkos szavazásról felvett, 22. § (4) bekezdés szerinti jegyzőkönyvet,

i) a név szerinti szavazatok leadása sorrendjének sorsolásáról felvett 22. § (7) bekezdése szerinti jegyzőkönyvet.

(3) A jegyzőkönyvhöz csatolt mellékleteket egytől kezdődő, folyamatos sorszámozással kell ellátni.

20. § A Képviselő-testület a fontosabb döntések előkészítésébe falugyűlésen vonja be a lakosságot és a társadalmi szervezeteket. A Képviselő-testület ilyen ügyekben szintén a falugyűlésen biztosítja a lakosság és a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását. A Képviselő-testület falugyűlés tartásáról minősített többséggel dönt.


2. A Képviselő-testület döntései


21. § A Képviselő-testület határozatának és rendeletének tervezetét – utóbbi esetében figyelemmel a 23. § (3) bekezdésében leírtakra - a napirendi pont előadója készíti el és terjeszti elő.

22. § (1) A Képviselő-testület döntéseit (határozat, rendelet) kézfelemeléssel, nyílt szavazással hozza.

(2) A Képviselő-testület a Mötv-ben előírt esetekben titkos szavazást tart, a Mötv. 46. § (2) bekezdésében foglalt ügyekben titkos szavazást tarthat. A titkos szavazás elrendeléséről a Képviselő-testület bármely tagjának javaslatára a Képviselő-testület minősített többséggel dönt. A Képviselő-testület egyéb esetekben nem tart titkos szavazást.

(3) A titkos szavazáson érvényesen szavazni az Önkormányzat bélyegzőjével hitelesített szavazólapon, az „igen”, a „nem” vagy a „tartózkodom” szavak valamelyikével lehet. A szavazás lebonyolítása során biztosítani kell, hogy a Képviselő-testület tagjai, szavazatukat titkosan adhassák le.

(4) A szavazatokat az Ügyrendi Bizottság számolja össze és az eredményt szavazással állapítja meg. A titkos szavazás lebonyolításáról és az Ügyrendi Bizottság eredmény megállapításáról jegyzőkönyvet kell felvenni.

(5) A Képviselő-testület – a Mötv-ben leírtakra figyelemmel – bármely ügyben elrendelhet név szerinti szavazást.

(6) Név szerinti szavazás esetén a Képviselő-testület tagjai az „igen”, a „nem” vagy a „tartózkodom” szavak kimondásával szavaznak.

(7) Név szerinti szavazás esetén a Képviselő-testületi tagok szavazatai leadásának sorrendjét előzetesen ki kell sorsolni. A sorsolást az Ügyrendi Bizottság bonyolítja le. A sorsolás eredményét az Ügyrendi Bizottság szavazással állapítja meg. A sorsolás lebonyolításáról és annak eredményének megállapításáról jegyzőkönyvet kell felvenni.

(8) Az ülés jegyzőkönyvében a Képviselő-testület tagjának neve mellé egyenként fel kell tüntetni, miként szavazott.

23. § (1) A Képviselő-testület határozata tartalmazza a döntést szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtásért felelős személy megnevezését és a végrehajtás határidejét.

(2) A zárt ülésen hozott határozatot a közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok tekintetében a zárt ülés befejezését követően haladéktalanul – nyilvános ülésen - ki kell hirdetni.

(3) A határozatokat naptári évenként 1-el kezdődő folyamatos számozással, a döntéshozás idejének (év, hónap, nap) megjelölésével kell ellátni a következő módon: „határozat sorszáma/döntéshozatal éve (hónapja, napja) képviselő-testületi határozat”.

(4) A Képviselő-testület normatív határozatát a 20. § (4) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával közzé kell tenni.

24. § (1) A rendeletalkotást megelőzően a Képviselő-testület lehetőséget biztosít a rendelettel közvetlenül érintett társadalmi csoportok szervezetei véleményének megismerésére.

(2) Az önkormányzati rendelet előkészítője által készített előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet a rendelet írásos előterjesztésében tájékoztatni kell.

(3) Az önkormányzati rendelet jogszabályszerkesztését a jegyző végzi.

(4) Az önkormányzati rendeletet az Önkormányzat épületének hirdetőtábláján nyolc napra ki kell függeszteni. A rendelet a kilencedik napon van kihirdetve. A kifüggesztés időtartamába a kifüggesztés napja nem számít bele. A kifüggesztés és a levétel napját, továbbá a kihirdetés napját a jegyző feljegyzi a rendelet irattári példányára. A rendeletet legkésőbb az ülést követő ötödik munkanapon kell kifüggeszteni.

(5) A rendelet megjelölése a következő: „Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének” a rendelet sorszáma/a rendelet kihirdetésének éve (hónapja, napja) „önkormányzati rendelete”, majd a rendelet címe.


3. A Képviselő-testület bizottságai


25. § (1) A Képviselő-testület, tagjaiból állandó bizottságként háromfős Ügyrendi Bizottságot hoz létre.

(2) Az Ügyrendi Bizottság feladata

a) a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata, javaslattétel annak módosítására;

b) a Képviselő-testület tagjai vagyonnyilatkozatának nyilvántartása, ellenőrzése és a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatása;

c) az önkormányzati képviselők összeférhetetlenségének kivizsgálása;

d) az önkormányzati képviselők méltatlanságának kivizsgálása;

e) titkos szavazás esetén a szavazás és a szavazatszámlálás lebonyolítása;

f) javaslattétel a Mötv-ben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő tiszteletdíjának, természetbeni juttatásának csökkentésére, megvonására.

(3) A költségvetési rendelettervezetet a polgármester - a Képviselő-testületi benyújtás előtt - az Ügyrendi Bizottság elé terjeszti, amely azt véleményezi. Az Ügyrendi Bizottság elnöke a bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén a költségvetési rendelet tárgyalásakor ismerteti.

(4) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó nyilatkozatát az Ügyrendi Bizottságnak adja át.

26. § A Képviselő-testület valamely konkrét feladat ellátása érdekében ideiglenes bizottságot hozhat létre. Az ideiglenes bizottság hatásköréről és összetételéről a bizottságot létrehozó határozatban kell dönteni.

27. § A bizottságok működésére a Képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy ahol a rendelet polgármestert említ, ott a bizottság elnökét-; ahol a Képviselő-testület tagját említi, ott a bizottság tagját kell érteni.


4. Az Önkormányzat társulásai


28. § (1) Az Önkormányzat az alábbi, jogi személyiséggel rendelkező társulásoknak tagja:

a) Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás (székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1.),

b) Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1.),

c) Fertőd Mikro-Térségi Szociális Intézményi Társulás (székhely: 9431 Fertőd, Madách sétány 1.),

d) Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba helyezése Önkormányzati Társulás (székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1.).

(2) A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás a következő feladat- és hatáskörök ellátásáról gondoskodhat:

a) óvodai nevelés,

b) szociális ellátás,

c) egészségügyi ellátás,

d) család-, gyermek és ifjúságvédelem,

e) közművelődési tevékenység,

f) gazdaság- és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom,

g) belső ellenőrzés,

h) területfejlesztés, továbbá

i) a társszervekkel, hatóságokkal való koordinált együttműködés szervezése.

(3) A Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás feladata

a) a társulás alapító okiratában szereplő tevékenységek ellátása,

b) a térség hulladékgazdálkodási tevékenységének javítását előmozdító együttműködés,

c) a települések hulladékkezelésének javítása,

d) a tóérségéi hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetése.

(4) A Fertőd Mikro-Térségi Szociális Intézményi Társulás által – Fertőhomok Község Önkormányzata vonatkozásában – ellátott feladatok:

a) házi segítségnyújtás,

b) családsegítés,

c) gyermekjóléti szolgáltatás.

(5) A Hegykő és Fertőszentmiklós Vízbázis Biztonságba Helyezése Önkormányzati Társulás feladata a társult települések ivóvízellátásával kapcsolatos feladatok közös végrehajtásának biztosítása.


III. Fejezet


Záró rendelkezések


29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

30. § Hatályát veszti a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 5/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
47.24 KB
2. melléklet
25.77 KB
3. melléklet
37.79 KB
4. melléklet
36.48 KB
1. függelék
37.81 KB
2. függelék
58.06 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!