nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017 (V.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-05 -tól
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017 (V.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 18.) rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésé-nek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) be-kezdése alapján a következőket rendeli el:


1.§ Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 18.) önkormányzati rendeletet ( továbbiakban: rendelet)  1. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 339.219 ezer forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 301.908 e Ft-ban, a költségvetési ki-adásokat pedig 339.219 ezer forintban állapítja meg. 

 (2) A 2016. évi költségvetés hiánya 37.311 ezer forint, melyből a folyó évi hiány  37.311 ezer forint.
  (3) A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi pénzma-radvány)  igénybevételével finanszírozza”


2.§ A rendelet 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:
        a)  önkormányzat általános működésének támogatása    165.176 e Ft,
        b) egyéb költségvetési támogatások    27.829 e Ft
        c) közhatalmi bevételek    47.016 e Ft
        e) működési bevételek    31.561 e Ft
        f) működési célú átvett pénzeszköz    10.641 e Ft
        g) felhalmozási bevételek    19.685 e Ft
        h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  felhalmozásra     26.051 e Ft 
        i) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  működésre   7.269 e Ft
        j) finanszírozási bevételek   0 e Ft


(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
           a) a kötelező feladatok bevételei:     339.219 e Ft,
           b) az önként vállalt feladatok bevételei:     0 e Ft,
           c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:    0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
         a) működési bevételek:    312.265  e Ft,
         b) felhalmozási bevételek:    26.954 e Ft.”


3.§ A rendelet 3. §  (1), (2) bekezdés  helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1)     Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:
    a) működési költségvetés    266.832 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:     125.180 e Ft
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     32.274 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások:     76.476 e Ft
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:     19.429 e Ft
        ae) egyéb működési célú kiadások:    13.473 e Ft
      b) felhalmozási költségvetés    26.954 e Ft
         ba) beruházások,       11.824 e Ft
         bb) felújítások   15.130 e Ft
      c ) kölcsönök    0 e Ft
     d)  tartalékok, pénzmaradvány    45.433 e Ft
                                                                         

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
       a) a kötelező feladatok kiadásai    329.219 e Ft,
       b) az önként vállalt feladatok kiadásai    0 e Ft,
       c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:    0 e Ft.”


4.§ A rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §    A költségvetési egyenleg
            a) működési cél szerint     bevétel:    312.265 e Ft
                               kiadás:     312.265 e Ft,
                               egyenlege: 0 Ft
           b) felhalmozási cél szerint bevétel:      26.954 e Ft 
                               kiadás:        26.954 e Ft, 
                              egyenlege: 0 Ft
           A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.”


5.§ A rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §     Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hi-vatal 2016. évi költségvetési főösszegét 63.540 ezer forintban állapítja meg. (17. melléklet)”


6.§ A rendelet 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §     A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás    50.629 e Ft
b) működési bevétel            212 eFt
c) működési célú támogatásértékű bevétel       9.951 e Ft
d) 2015. évi pénzmaradvány igénybevétele    2.058 e Ft
e) működési célú támogatás-népszavazás    690 e Ft”


7.§ A rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:
    
„12. §     A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási elő-irányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés                 63.540 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások: 43.688 e Ft 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok  12.122 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások: 7.730e Ft”


8.§ A rendelet 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §     Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 53.372 ezer forintban állapítja meg.”


9.§ A rendelet 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. §     A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségve-tési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás  49.249 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel    0 e Ft,
c) intézményi működési bevétel     2.190 e Ft
e) 2015. évi pénzmaradvány igénybevétele      1.933 e Ft”


10.§ A rendelet 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. §     A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:       53.372 e Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:     36.757 e Ft, 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     9.942 e Ft
      ac) dologi jellegű kiadások:     6.447 e Ft
b) felhalmozási költségvetés       226 eFt
     ba) számítógép vásárlás  226 eFt”
      


11. § A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
12. § A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
13. § A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
14. § A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
15. § A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
16. § A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
17. § A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
18. § A rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
19. § A rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
20.§ A rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
      21. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-10. melléklet
321.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!