nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2017. (V.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-10 -tól
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2017. (V.9.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.) 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Mesztegnyő Községi Önkormányzat illetékességi területén történő

           a) házasságkötésre,

b) gyermekköszöntőre, jubileumi házasságkötésre, házasságkötés megerősítési szertartásra, polgári gyászszertartásra (a továbbiakban: családi esemény).II. Fejezet


A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai


2. § (1) Házasságkötést hivatali munkaidőben és hivatali munkaidőn kívüli időben Mesztegnyő Községi Önkormányzat 8716. Mesztegnyő, Szabadság tér 7. szám alatti házasságkötő termében lehet lebonyolítani.


(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek minősül minden olyan házasságkötés, amelynek helyszíne az (1) bekezdésen megjelölttől eltér.


(3) Házasságkötést lebonyolítani az Atv. 27. § (2) bekezdésében meghatározott munkaszüneti napok kivételével lehet.


(4) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötést munkaidőben, valamint az (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, hivatali munkaidőn túl pénteken és szombaton lehet lebonyolítani. Az erre irányuló kérelmet a szándék bejelentésekor az e rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon kell előterjeszteni.


(5) Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötéseket pénteken 14.00 óra és 20.00 óra, szombaton 09.00 óra és 20.00 óra között lehet lebonyolítani. Az erre irányuló kérelmet a szándék bejelentésekor az e rendelet 4. melléklete szerinti nyomtatványon kell előterjeszteni.


(6) A kérelem elbírálása előtt a jegyző az eljáró anyakönyvvezetővel egyeztet.3. § (1) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen házasságkötés tartását a jegyző akkor engedélyezheti, ha a házasságkötés méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok, az anyakönyvi alapiratok és okiratok megfelelő védelme biztosított.


(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett házasságkötésekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli házasságkötés nem veszélyeztetheti.III. Fejezet


A házasságkötés és a családi események díjai


1. Házasságkötés díja


4. § (1) Az önkormányzat munkaidőben térítésmentesen biztosítja a házasságkötés lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.


(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a felek a törvényi feltételek teljesülésén túl igazolják az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott díj befizetését.


(3) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott díjat kell megfizetni.


(4) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén a feleknek a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott díjat is meg kell fizetni.


(5) A (2)-(4) bekezdésben meghatározott díj befizetését az engedély-kérelem benyújtásával egyidejűleg, az önkormányzat házipénztárába befizetett számla bemutatásával kell igazolni. A kérelem elutasítása esetén a befizetett díjat az ügyfél részére 5 munkanapon belül vissza kell fizetni.


(6) A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára tekintettel, a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolítása díjmentes.


                                   

2. Családi események díja


5. § (1) Az önkormányzat munkaidőben térítésmentesen biztosítja a családi események lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.


(2) A hivatali helyiségen kívüli családi esemény – a polgári gyászszertartás kivételével – esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az 1. melléklet 3. pontjában meghatározott díjat kell megfizetni.


(3) A hivatali munkaidőn kívül történő családi esemény – a polgári gyászszertartás kivételével – esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az 1. melléklet 4. pontjában meghatározott díjat kell megfizetni.


(4) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli családi esemény – a polgári gyászszertartás kivételével – esetén a feleknek a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott díjat is meg kell fizetni.


(5) Polgári gyászszertartás esetén az ügyfélnek az 1. melléklet 5. pontjában meghatározott díjat kell megfizetni.


(6) A díjak megfizetése alól nem lehet mentességet adni.


(7) A (2)-(5) bekezdésben meghatározott többletszolgáltatásért fizetendő díjat az eseményt megelőző 5 munkanapon belül az önkormányzat házipénztárába kell megfizetni. A megfizetést legkésőbb az eseményt megelőző munkanapon a hivatali munkaidő végéig kell az anyakönyvvezetőnél igazolni.IV. Fejezet


Anyakönyvvezető részére fizetendő díj


6. § (1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint eseményenként a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy e rendelet 2. mellékletének 2. pontjában meghatározott díjazás illeti meg.


(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt – amennyiben a házasságkötésre munkaidőn kívül kerül sor – eseményenként e rendelet 2. mellékletének 1. pontjában meghatározott díjazás illeti meg.


(3) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjazás is megilleti.


(4) A hivatali munkaidőn kívüli családi eseményben – a polgári gyászszertartás kivételével –közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint eseményenként a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy e rendelet 2. mellékletének 4. pontjában meghatározott díjazás illeti meg.


(5) A hivatali helyiségen kívüli családi eseményben – a polgári gyászszertartás kivételével, és amennyiben a családi eseményre munkaidőn kívül kerül sor – közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként e rendelet 2. mellékletének 3. pontjában meghatározott díjazás illeti meg.


(6) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli családi eseményben – a polgári gyászszertartás kivételével – közreműködő anyakönyvvezetőt a (4) és (5) bekezdésben meghatározott díjazás is megilleti.


(7) A polgári gyászszertartást lebonyolító anyakönyvvezetőt eseményenként e rendelet 2. mellékletének 5. pontjában meghatározott díjazás illeti meg.V. Fejezet


Záró rendelkezések


7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény és családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 9/2014. (V.05.) önkormányzati rendelet.


(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.


(4) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(5) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Mesztegnyő, 2017. május 08.
                   Nagy László Péter                                                                   Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                             jegyző

Záradék:


A rendelet 2017. május 09. napján kihirdetésre került.Mesztegnyő, 2017. május 09.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
13.09 KB
2. melléklet
13.21 KB
3. melléklet
13.72 KB
4. melléklet
15.42 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!