nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyaratád Község Polgármesterének 7/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-11-07 - 2021-03-31
Magyaratád Község Polgármesterének 7/2020. (XI. 6.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatásról

Magyaratád község polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


Magyaratád Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) vissza nem térítendő természetbeni juttatásként tűzifa támogatást (továbbiakban: támogatás) biztosít azon Magyaratádon bejelentett lakóhellyel rendelkező és lakóhelyén életvitelszerűen élő személyek részére, akik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek és az e rendeletben meghatározott egyéb jogosultsági feltételeknek megfelelnek.


2. §


(1) A támogatást az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány benyújtásával 2021. január 31. napjáig lehet igényelni. A határidő jogvesztő.

(2) A támogatás igénylésére és megállapítására vonatkozóan  a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5., 7. és 11. §-aiban foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(3) Támogatásban részesíthető az a kérelmező, akinek

  1. családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 95.000,-Ft/fő összeget.
  2. egyszemélyes háztartásban él és a havi jövedelme nem haladja meg a 95.000,-Ft összeget.

(4) A jogosultság megállapítása során előnyben kell részesíteni

  1. azon személyeket, akik

aa) aktív korúak ellátására, vagy

ab) időskorúak járadékára, vagy 

ac) települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő) jogosultak

  1. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat.

(5) Egy lakóingatlan esetében csak egy személy jogosult a támogatásra, függetlenül a lakásban élő személyek, családok és háztartások számától.


3.§


(1) A képviselő-testület a benyújtott kérelmekről legkésőbb 2021. február 15. napjáig dönt.

(2) A támogatás mértéke jogosultanként 1,5 erdei m3 tűzifa.

(3) A tűzifa házhoz szállításáról a jogosultnak kell gondoskodnia, aki a tűzifa átvételét a 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(4) A támogatással kapcsolatosan a jogosulttól ellenszolgáltatás nem kérhető. 


4. §


A támogatás kizárólagos forrása a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó jogcím alapján megállapított kiegészítő támogatás és az önkormányzat által a támogatás feltételeként önerőként biztosított saját forrás.


5. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. március 31. napján hatályát veszti.Magyaratád, 2020. november 5.
                                                       Takács János                                           Prisztács Éva

                                                        polgármester                                                  jegyzőA rendelet kihirdetve.

Magyaratád, 2020. november 6.


                                                       Prisztács Éva

                                                              jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet formanyomtatvány igénylőlap
17.36 KB
2. melléklet átéveteli elismervény
12.85 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!