nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018 (II.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-04-16 -tól
Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018 (II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről


Bihardancsháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya

(1)   A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.


2. § [1][2][3]A költségvetés bevételei és kiadásai


(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:


A költségvetés bevételei és kiadásai149 195 E Ft

Költségvetési bevétellel

149 195 E Ft

Költségvetési kiadással

           0 E Ft

  95 255 E Ft

  53 940 E Ft

Költségvet.egyenleggel

ebből   működési

     felhalmozási


állapítja meg.
a)A felhalmozási célú bevételt                    53 940 ezer Ft-ban

               ebből   aa) 2017.évi pénzmaradvány                            3 901 ezer Ft-ban

                   ab)Felhalmozási célú átvett pénzesz              32 892 ezer Ft-ban

                   ac)Felhalmozási célú támogatás                     14 547ezer Ft-ban

                   ad)Egyéb felhalmozási bevétel                        2 600 ezer Ft-banb)A felhalmozási célú kiadást                                                53 940 ezer Ft-ban

             ebből  ba)Beruházási célra                                            7 330 ezer Ft-ban

                        bb)Felújítási célra                                             45 764 ezer Ft-ban                          

                          bc) Hitel visszafizetés, törlesztés                           846 ezer Ft-ban                         

               

c) Működési célú bevétel                                    95 255 ezer Ft-ban

              ebből   ca) Önkorm.működési támogatása                   29 030 ezer Ft-ban

                          cb) Működési célú átvett pe.                             45 635 ezer Ft-ban

                          cc )Közhatalmi bevétel                               1 268 ezer Ft  ban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                          cd) Pénzmaradvány                                             3 473 ezer Ft-ban             

                ce)Egyéb működési bevételek                         14 974 ezer Ft-ban

                cf) Államháztartáson belüli megelől.                    875 ezer Ft-ban

d)Működési célú kiadást                                       95 255 ezer Ft-ban

               ebből da) személyi juttatásokat                                   38 058 ezer Ft-ban

                        db)munkaadókat terhelő jár.                                5 771 ezer Ft-ban

                        dc)dologi kiadásokat                                           37 606 ezer Ft-ban

                        dd)önkorm. által folyósított támogatás                 9 013 ezer Ft-ban

                        de)pénzeszköz átadást, egyéb                               3 833 ezer Ft-ban

             df)áll. házt.megelől.visszafizetése                           974 ezer Ft-ban


állapítja meg(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a     költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2.2., 2.3.,2.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű   bemutatását önkormányzati szinten a 3.1. és a 3.2. melléklet részletezi.

 (5) A működési hiány belső finanszírozására és a szállítói tartozások kiegyenlítése  érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának                összegéből 7 068 ezer Ft-t  igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év  költségvetési maradványának igénybevételével történik.


3. § A költségvetés részletezése


 (1) Az önkormányzat a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető                                                                                                                         ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig kell megállapítani. az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.

    

(2)   Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető     ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 6. melléklet részletezi.     

(4)   Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

(5)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként szintén a 7. melléklet részletezi.

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadások önkormányzati cofogonkénti megoszlását az 1. tájékoztató tábla határozza meg.

(8)   Az Önkormányzat a kiadások között 7 901  ezer Ft tartalékot tervez, melyet általános tartalékként állapít meg.


4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai


 (1)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 (2)A könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

 (4)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

  (6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert    tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.


5. § Az előirányzatok módosítása

 (1)      Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivételével a Képviselő-testület dönt.


(2)A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100 ezer Ft összeghatárig  átruházza a polgármesterre Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.


(3) (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.

( 4) A költségvetési szerv a költségvetésre kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5)   A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


6. § A gazdálkodás szabályai


(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3)   Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4)   A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


        7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


(1)Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.


(2)       Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


8.  § Záró és vegyes rendelkezések

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni..

(2) A rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásról szóló rendelet kihirdetésével hatályát veszti.[1]

Módosította: 12/2018.(IX.13.) önkormányzati rendelete  Hatályos: 2018. szeptember 14.

[2]

Módosította: 15/2018.(XI.15.) önkormányzati rendelete  Hatályos: 2018. november 16.

[3]

Módosította: 4/2019.(IV.15.) önkormányzati rendelete  Hatályos: 2019. április 16.


Csatolmányok

Megnevezés méret
3_2018. önk. rendelet mellékletei
747.98 KB
12_2018 önk. rendelet mellékletei
561.93 KB
15_2018. önk. rendelet mellékletei
614.09 KB
4_2019 önk. rendelet mellékletei
771.55 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!