nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017 (XII.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-13 -tól
Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017 (XII.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Gersekarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. §


A Képviselő-testület és szervei számára jogszabályokba foglalt feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen rendeletben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.


2. §


(1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Gersekarát Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)


(2) Az Önkormányzat székhelye: 9813 Gersekarát, Béke utca 12.


(3) Az Önkormányzat hivatalos bélyegzője: kör alakú, melynek közepén Magyarország címere, körfelirata „Gersekarát Község Önkormányzata *Gersekarát*”


(4) Az önkormányzati jogok gyakorlására feljogosított szervezet: Gersekarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)


(5) Az Önkormányzat hivatala: Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal, székhelye: 9777 Rábahídvég, Bertha György utca 13. (a továbbiakban: Hivatal)

Állandó jelleggel, aljegyző vezetésével kirendeltség működik Gersekarát községben Rábahídvégi Közös Önkormányzati Hivatal Gersekaráti Kirendeltsége (9813 Gersekarát, Béke utca 12.) elnevezéssel.


(6) Az Önkormányzat jelképei: a címer és a zászló.


(7) Az Önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.II. Fejezet

A Képviselő-testület feladat és hatásköre


3. §


(1) Az Önkormányzat ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) meghatározott feladatokat, saját hatáskörében dönti el a feladatok ellátási módját.


(2) Az önkormányzat által ellátandó alaptevékenységek kormányzati funkcióit az 1. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat önként vállalja az alábbi feladatok ellátását: 

a) civil szervezetek támogatása, 

b) lakásépítés, lakásvásárlás, illetve engedélyhez kötött felújítás támogatása, 

c) vérszállítás támogatása,

d) személyszállítás,        

e) helyi elismerő címek, kitüntetések adományozása.


(4) További feladatok önkéntes vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni, amelyben tisztázni szükséges a feladat ellátásának anyagi, személyi és technikai feltételeit. Az előkészítő eljárást a Képviselő-testület döntésétől függően a polgármester vagy az e célra létrehozott ideiglenes bizottság folytathatja le.


(5) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.


(6) A polgármester és a jegyző az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről – eltérő rendelkezés hiányában – a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni köteles.


III. Fejezet

A Képviselő-testület működése


A Képviselő-testület ülése


4. §


(1) A Képviselő-testület munkáját rendes és rendkívüli ülés keretében végzi.


(2) A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 ülést tart.


(3) A Képviselő-testület rendes ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze az önkormányzat székhelyére. Amennyiben a tárgyalandó napirend vagy egyéb körülmény indokolja a Képviselő-testület ülése a székhelyén kívül máshol is összehívható.


(4) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze az ülést.


5. §


A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) a napirend előadóját,

b) akinek meghívását a polgármester és a testület indokoltnak tartja,

c) a községben székhellyel rendelkező, működő civil szervezetek képviselőit a tevékenységi körüket érintő napirend tárgyalásakor.6. §


(1) A Képviselő-testület rendes ülésének időpontjáról a polgármester, az ülés összehívását megelőzően egyeztet a Képviselő-testület tagjaival.


(2) A képviselő-testületi ülés meghívóját, illetve az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak olyan időpontban kell megküldeni, hogy azok azt az ülés előtt legalább három nappal megkapják.


(3) Indokolt esetben a Képviselő-testület – a munkatervben nem szereplő – rendkívüli ülést tart. A rendkívüli ülés összehívására a (2) bekezdésben leírtakat azzal kell alkalmazni, hogy ha a Képviselő-testület valamennyi tagja értesül az ülésről, az ott megfogalmazott határidőtől el lehet térni.


(4) Az ülés meghívóját – a kézbesítéssel egyidejűleg – az Önkormányzat épületének (9813 Gersekarát, Béke utca 12.) hirdetőtáblájára ki kell függeszteni.


7. §


A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – éves munkatervet készít, melyet a tárgyévet megelőző december hónapjában kell előterjeszteni. A munkaterv tervezetét a polgármester irányításával a jegyző készíti elő.

a) A munkaterv tartalmazza:

- gazdasági programból adódó éves feladatokat,

- a képviselő-testületi ülések havi ütemezését, jogszabály illetve SZMSZ által kötelezően előírt napirendi pontokat, ezek előadóját, az előkészítésért felelősöket,

- a költségvetés féléves és háromnegyed éves helyzetéről való tájékoztatást,

- a falugyűlés, közmeghallgatás időpontját.

b) A munkaterv tervezetének összeállításához a polgármester javaslatot kér:

- az alpolgármestertől,

- az önkormányzati képviselőktől,

- jegyzőtől, aljegyzőtől,

- civil szervezetek vezetőitől,

- intézmény vezetőktől.8. §


A közmeghallgatást igénylő napirendeket tárgyaló ülések időpontját, helyét legalább 5 nappal a közmeghallgatás előtt, a meghívó hirdetőtáblákon történő elhelyezésével nyilvánosságra kell hozni.


9. §


(1) A Képviselő-testület ülését a polgármester, távollétében az alpolgármester vezeti. Együttes akadályoztatásuk vagy érintettségük esetén a Képviselő-testület ülését a korelnök vezeti.


(2) Az ülésen megjelent állampolgárok az ülésteremben részükre kijelölt helyet foglalhatják el.


(3) A Képviselő-testület tagjai – az ülés megkezdése előtt jelenléti ívet írnak alá.


(4) Határozatképtelenség esetén a képviselő-testületi ülést 5 napon belül ismételten össze kell hívni. Az összehívás írásban, új meghívó kiküldésével történik.


Napirend előtti témák és a napirend


10. §


(1) A Képviselő-testület két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót a testület a napirend előtti témák között tudomásul veszi, valamint dönt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolók, illetőleg az átruházott hatáskörben hozott intézkedések elfogadásáról.


(2) A képviselő-testületi ülés meghívójában szereplő napirendi javaslatot a polgármester állítja össze, a napirendi pont előadójának megjelölésével.


(3) A Képviselő-testület tagjai az ülésen - a napirend jóváhagyását megelőzően - halaszthatatlan esetben tehetnek új napirendi pontra vonatkozó, illetőleg a meghívóban egyébként szereplő napirendi pontot tartalmilag módosító javaslatot. A javaslatról a Képviselő-testület a napirend jóváhagyását megelőzően minősített többséggel dönt. Ez esetben a napirend előadója a javaslatot tevő képviselő-testületi tag lesz.


(4) A Képviselő-testület az ülés napirendjéről egyszerű szótöbbséggel határoz.


(5) Már elfogadott, de az ülésen még nem tárgyalt napirendi pont elnapolásáról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.


(6) Az önkormányzati képviselő a Képviselő-testület ülésén határozat meghozatalát szóban, rendelet megalkotását írásban kezdeményezheti. A rendelet-tervezetet a Képviselő-testület következő ülésén napirendre kell tűzni.


A napirendek vitája, döntéshozatal, határozatok nyilvántartása


11. §


(1) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett külön-külön nyit vitát, amelynek során:

a) az előterjesztő a napirendhez a vita előtt szóbeli kiegészítést tehet,

b) az előterjesztőhöz a Képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket intézhetnek, amelyekre az előterjesztő köteles választ adni.


(2) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor, de a polgármester soron kívül felszólalást is engedélyezhet. A felszólalás időtartama legfeljebb öt perc. Ha ugyanaz a személy, ugyanazon napirenddel kapcsolatban ismételten hozzászólásra jelentkezik, a polgármester a második és a további hozzászólásokat két percre korlátozhatja. Az idő túllépése miatt az ülés vezetője megvonhatja a szót a felszólalótól.


(3) A Képviselő-testület tagjai a vita lezárásáig bármely előterjesztéshez módosító indítványt nyújthatnak be a Képviselő-testülethez.


(4) Az előterjesztő – figyelemmel a vitában elhangzottakra – az előterjesztésben szereplő javaslatot, illetve a módosító javaslatot benyújtó javaslatát a vita bezárásáig megváltoztathatja, vagy azt a szavazás megkezdéséig visszavonhatja.


12. §


(1) A polgármester a vitát akkor zárja le, ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, vagy a Képviselő-testület – egyszerű szótöbbséggel – a polgármester javaslatára a vita folytatását szükségtelennek tartja.


(2) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának a korlátozására a testület bármely tagja javaslatot tehet. A javaslatról a testület vita nélkül határoz.


(3) A vita bármelyik szakaszában, illetve annak lezárása után, a jegyző a törvénysértést jelzi a Képviselő-testületnek.


(4) Bármelyik képviselő, illetve a napirendi pont előadója a szavazás megkezdéséig javasolhatja a téma napirendről történő levételét. A javaslatról a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel dönt.


A tanácskozás rendjének fenntartása


13. §


(1) A levezető elnök gondoskodik  a  tanácskozás  rendjének  a fenntartásáról, ennek során:

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt napirendi ponttól, valamint a tanácskozáshoz nem illő, sértő kifejezéseket használ, aki a Képviselő-testület tagjához méltatlan magatartást tanúsít,

b) rendreutasítja azt a személyt, aki a tanácskozás rendjét megzavarja,

c) ismétlődő rendzavarás esetén a terem elhagyására kötelezi a rendbontót,

d) tartós rendzavarás, állandó lárma, vagy a tanácskozást lehetetlenné tevő egyéb körülmény esetén a levezető elnök az ülést felfüggesztheti, vagy az ülést berekesztve a még meg nem tárgyalt napirendi pontokat a soron következő ülésre elnapolja, vagy rendkívüli ülést hív össze.


(2) A levezető elnöknek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet.


Nyílt szavazás

 

14. §


(1) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.


(2) Az ülés elnöke a vita lezárása után az elhangzás sorrendjében először a módosító indítványokat, majd az eredeti javaslatot teszi fel szavazásra. Először az „igen” szerinti válaszra kér szavazást, majd a „nem” szavazatokra.


(3) Az ülés elnöke megállapítja és kihirdeti a javaslat mellett, majd az ellene szavazók, illetve a tartózkodók számát.


(4) Szavazategyenlőség esetén a szavazást ugyanazon az ülésen meg kell ismételni.


(5) Ismételt szavazategyenlőség esetén a Képviselő-testület a következő ülésen határoz.


Név szerinti szavazás


15. §


(1) Név szerinti szavazást a  Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel, Mötv.-ben meghatározott ügyek kivételével bármely ügyben elrendelhet.  


(2) Név szerinti szavazás esetén a polgármester felolvassa a képviselő-testületi tagok névsorát, a képviselő válaszát „igen”-nel vagy „nem”-mel adja meg.


(3) A név szerinti szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet hitelesítve a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.


(4) A  szavazás eredményét a levezető elnök állapítja meg, illetőleg – a szavazatok téves összeszámlálása miatti panasz esetén – elrendeli a szavazás megismétlését.


Titkos szavazás

 

16. §


(1) Titkos szavazásra bármely képviselő tehet javaslatot. Titkos szavazás tartásáról a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.


(2) A titkos szavazás lefolytatása az Ügyrendi Bizottság feladata.


(3) A  szavazás borítékba zárt szavazólapon és urna igénybevételével történik.


(4) A szavazólapon fel kell tüntetni a döntési javaslatot. A képviselők úgy szavaznak, hogy „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozatot jelölnek meg, két egymást metsző vonallal.


(5) A titkos szavazás eredményét az Ügyrendi Bizottság állapítja meg. Összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát és a szavazás eredményét. A szavazásról jegyzőkönyvet készít, amit a bizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A titkos szavazásról felvett jegyzőkönyv az ülés jegyzőkönyvének melléklete.


(6) A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- a szavazás helyét, napját, kezdetét és végét,

- a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét és tisztségét,

- a szavazás eredményét.


(7) A bizottság elnöke a jegyzőkönyv alapján kihirdeti a szavazás eredményét.


(8) A határozathozatal formájától függetlenül a szavazás végeredményét a polgármester állapítja meg és ismerteti a döntést.


17. §


(1) Az egyedi és normatív határozatok, valamint a rendeletek megjelölésére külön jogszabályok rendelkezései az irányadóak.


(2) A Képviselő-testület határozatait évenként folyamatos sorszámmal és évszámmal, valamint a kihirdetés dátumával (hónap, nap) kell ellátni a következők szerint:

...../...... (... ...)  számú képviselő-testületi határozat


18. §

 

(1) Önkormányzati rendelet megalkotását kezdeményezheti:

a) a Képviselő-testület tagja;

b) a polgármester, az alpolgármester; a jegyző;

c) a település társadalmi, érdekképviseleti és más civil szervezetek vezetői;

d) önkormányzati társulás tagjai;

e) választópolgárok.


(2) A rendelet-tervezet Képviselő-testület elé  terjesztése és elfogadása:

a jegyző (illetve más előterjesztő) az előkészítést és véleményezést követően a rendelet-tervezetet szóbeli vagy írásos indokolással együtt a Képviselő-testület elé terjeszti. Egyidejűleg tájékoztatja a testületet az előkészítés és véleményezés során felvetett, de a tervezetben nem szereplő kisebbségi javaslatokról is, utalva a mellőzés indokaira.


(3) A rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyző szerkeszti meg.


(4) A Képviselő-testület rendeleteit évenként folyamatos sorszámmal és évszámmal, valamint a kihirdetés dátumával (hónap, nap) kell ellátni a következő minta szerint:

Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../..... (... ...)  önkormányzati rendelete, a rendelet tárgyának  megjelölésével.


(5) Az önkormányzati rendeletek kihirdetése az Önkormányzat épületének hirdetőtábláján (9813 Gersekarát, Béke utca 12.) kifüggesztéssel történik.


19. §


(1) A Képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghívót, az előterjesztéseket,  az elfogadott rendeleteket, határozati javaslatokat, a tárgyalt írásbeli anyagokat és a jelenléti ívet. A képviselő kérelmére az írásban benyújtott hozzászólását mellékelni kell a jegyzőkönyvhöz.


(2) A Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv az Mötv-ben meghatározottakon túl tartalmazza:

a)  az ülésen jelenlévő képviselők közül megválasztott jegyzőkönyv-hitelesítő aláírását.


Képviselő személyes érintettsége


20. §


(1) A képviselő köteles a napirendi pont tárgyalása kezdetén – közeli hozzátartozójára is kiterjedően – bejelenteni személyes érintettségét.


(2) A személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásának kivizsgálására - annak ismertté válását követően azonnal - a Képviselő-testület vizsgálat lefolytatását rendeli el. A vizsgálat lefolytatása az Ügyrendi  Bizottság hatáskörébe tartozik.


(3) A bizottság eljárása során biztosítja az érintett képviselő személyes meghallgatását, bizonyítékai előterjesztését.


(4) A bizottság eljárásának lefolytatása után a vizsgálat eredményét a Képviselő-testület soron következő ülésén előterjeszti. Amennyiben a Képviselő-testület megállapítja, hogy a képviselő a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, a képviselő tiszteletdíját, illetve természetbeni juttatását legfeljebb 25 %-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti.


(5) A személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén bármely önkormányzati képviselő – a döntéshozataltól számított 2 hónapon belül – a szavazás megismétlését kezdeményezheti. Az indítványról a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.


Képviselő kötelezettségszegése

 

21. §


Az önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját az Mötv-ben előírt kötelezettségeinek megszegése esetén a Képviselő-testület legfeljebb 25 %-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti.


IV. Fejezet

A Képviselő-testület Bizottsága


22. §


(1) A Képviselő-testület tagjai sorából, 2 tagból és elnökből álló háromfős Ügyrendi Bizottságot választ.


(2) Az Ügyrendi Bizottság feladatai:

a) Ellátja a Képviselő-testület működésével kapcsolatos ügyrendi feladatokat, közreműködik a titkos szavazás lebonyolításában.

b) Előterjeszti a polgármester tiszteletdíjára és jutalmazására vonatkozó javaslatot.

c) Döntésre előkészíti a képviselők, és a nem képviselő bizottsági tagok összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyeit. Kezdeményezést követően az elnök 5 napon belül összehívja a Bizottságot. A Bizottság 10 napon belül dönt, ezt követően döntését a Képviselő-testület elé terjeszti.

d) Biztosítja a polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvánosságát, megtekinthetőségét. A vagyonnyilatkozatokba való betekintés biztosítása legalább havi két alkalommal az elnökhöz benyújtott írásbeli kérelem alapján, melynek időpontjáról az elnök dönt és értesíti a kérelmezőt.

e) Lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos, továbbá a személyes érintettség bejelentésének elmulasztása miatt kezdeményezett  eljárást. Az eljárás eredményéről tájékoztatja a soron következő ülésen a Képviselő-testületet.


23. §


(1) A Képviselő-testület – meghatározott szakmai feladat ellátására, illetve időtartamra – ideiglenes bizottságot alakíthat.


(2) A Képviselő-testület az ideiglenes bizottság létszámáról, összetételéről, feladatköréről a bizottság megalakításakor dönt, e döntés módosítását szükség esetén bármelyik képviselő írásban indítványozhatja.


(3) Az ideiglenes bizottság a Képviselő-testület által meghatározott feladat elvégzését, illetve mandátuma lejártát követően megszűnik.


V. Fejezet

A polgármester


24. §


(1) A polgármester tisztségét főállásban látja el.


(2) A polgármester illetményére az alakuló ülésen az Ügyrendi Bizottság tesz javaslatot.


(3) A polgármester a Hivatalban minden hónap 4. csütörtök 8 órától 10 óráig fogadóórát tart.


(4) Az alpolgármester feladatait társadalmi megbízatásban látja el.A jegyző

 

25. §


(1) A jegyző jogállására az Mötv. 81. § (1) bekezdését kell alkalmazni.


(2) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén - legfeljebb hat hónap időtartamra – a  szociális igazgatási ügyintéző, felsőfokú végzettségű köztisztviselő látja el a jegyzői feladatokat.A közös önkormányzati hivatal

 

26. §


A Képviselő-testület az Mötv. 84. §-ában foglalt feladatok ellátására Rábahídvég, Püspökmolnári, Sárfimizdó és Telekes önkormányzataival megállapodás alapján Közös Önkormányzati Hivatalt hoz létre.


VI. Fejezet

A társulások


27. §


(1) Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerűbb és gazdaságosabb megoldása érdekében az alábbi társulásokban vesz részt:

1. Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás (Vasvár)

2. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (Szombathely) 


(2) A Képviselő-testület Sárfimizdó Község Önkormányzatával, Telekes Község Önkormányzatával, Halastó Község Önkormányzatával közösen intézményfenntartó társulást  működtet. A közösen fenntartott intézmény neve:  Telekesi Óvoda


A közösen fenntartott intézmény fenntartója: Telekesi Óvoda Intézményfenntartó Társulás


VII. Fejezet

Közmeghallgatás


28. §


A Képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal közmeghallgatást tart az alábbi szabályok figyelembevételével:

a) a közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi szervezetek, egyesületek képviselői közérdekű ügyben, helyi önkormányzati ügyben a Képviselő-testülethez, az egyes települési képviselőkhöz, a polgármesterhez, az alpolgármesterhez vagy a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek,

b) a közmeghallgatásra általában az önkormányzat székhelyén, de indokolt esetben az önkormányzat által létrehozott intézmény székhelyén is sor kerülhet,

c) a közmeghallgatás helyéről, idejéről, a tárgykörökről a hirdetőtáblán elhelyezett hirdetménnyel kell a lakosságot a rendezvény előtt legalább öt nappal tájékoztatni.


Falugyűlés


29. §


(1) A Képviselő-testület a lakosság, társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatása, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonása érdekében falugyűlést hív össze.


(2) A falugyűlésen elhangzottakról feljegyzést kell készíteni.


VIII. Fejezet

Záró rendelkezések


30. §


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Gersekarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete.


Gersekarát, 2017. november 8.Pászthory Istvánné

polgármester

Kissné Mátyás Éva

jegyző


Záradék:


A rendelet kihirdetése 2017. december 12. napján megtörtént.
   Kissné Mátyás Éva

jegyző  1. számú melléklet


GERSEKARÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KORMÁNYZATI FUNKCIÓI011130            Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

          tevékenysége


013320            Köztemető-fenntartás és –működtetés


013350            Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok


041231            Rövid időtartamú közfoglalkoztatás


041232            Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás


041233            Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás


041237            Közfoglalkoztatási mintaprogram


045120            Út, autópálya építés


045150            Egyéb szárazföldi személyszállítás


045160            Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása


052020            Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése


064010            Közvilágítás


066020            Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások


074031            Család és nővédelmi egészségügyi gondozás


081030            Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése


082042            Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása


082044            Könyvtári szolgáltatások


082091            Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése


096015            Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben


104037            Intézményen kívüli gyermekétkeztetés


106010            Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése


107051            Szociális étkeztetés


  1. számú melléklet


A Képviselő-testület a következő hatásköröket ruházza át a polgármesterre:1) Közérdekű foglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása.

2) Elrendeli az általa megállapított és jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetését.

3) Dönt a szociális rendelet szerint hatáskörébe utalt segélyezési és egyéb szociális ellátási ügyekben.

4) Nyilatkozik a nem önkormányzati rendelettel alapított elővásárlási jogokkal  kapcsolatban.

5) Tulajdonosi nyilatkozatot tesz az önkormányzati vagyon megterhelésével nem járó ügyekben.

6) Dönt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben meghatározott közútkezelői feladatok ügyében.
A képviselő-testület a következő hatásköröket ruházza át a társulási tanácsra:


1) Telekesi Óvoda vezetőjének kinevezése, megbízása és megbízásának visszavonása.

2) Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás III. fejezetében foglalt általános- és szakmai hatáskörökkel kapcsolatos döntések meghozatala.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!