nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (II.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-28 - 2018-01-26
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (II.26.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gyomaendrőd környezeti állapota további romlásának megakadályozása - lehetőségeinek figyelembevételével - az itt élő lakosok, a környezeti és természeti értékeink, a környezet minőségének megóvása és továbbfejlesztése érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, továbbá testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


A Környezetvédelmi Alap célja és bevételei


1. § (1) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Önkormányzati Környezetvédelmi Alapot hoz létre (továbbiakban: Környezetvédelmi Alap).

(2) A Környezetvédelmi Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse a Gyomaendrőd Város Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását:

a) a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtása,

b) a környezeti károk mérséklése,

c) a környezeti ártalmak megelőzése,

d) a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát technológiák elterjedésének elősegítése,

e) a zöldfelület-gazdálkodás,

f) a természeti értékek megóvása,

g) a környezetvédelmi oktatás, nevelés területén.

2. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételei:

a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,

b) az illetékes felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka,

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,

d) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege, melynek forrása a  tárgy évet megelőző év építményadó összegéből a környezetvédelmi egyesületek területéről befolyt adóösszeg, 

e) egyéb bevételek.”


A Környezetvédelmi Alap felhasználása


3. § (1) A Környezetvédelmi Alapot kizárólag a város környezetvédelmi problémáinak megoldására lehet felhasználni. Bevételeit az alábbi célok megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására kell fordítani:

a) levegőtisztaság védelme; (például: mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés csökkentése, adatbázis létesítése),

b) hulladékgazdálkodás; települési szilárd és veszélyes hulladékok kezelése,

c) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,

d) zaj- és rezgésvédelem,

e) zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldfelület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés,

f) vizek védelme,

g) talaj védelme,

h) környezetvédelmi oktatás, PR tevékenység, környezetvédelmi célú szakmai programokon való részvétel,

i) környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése,

j) egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység, (pl.: szúnyoggyérítés költsége)

k)[1] a holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet védelmére és fejlesztésére szolgáló közműberuházás közül a kövesút-, elektromos és ivóvíz vezeték-, szennyvíz- vagy csapadékvíz elvezetésére szolgáló csatorna építése, fenntartása.

(2) A Környezetvédelmi Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.

4. § (1) A Környezetvédelmi Alapról a Képviselő-testület 2007-ben a zárszámadási rendelet elfogadásakor, ezt követő években évente a költségvetése elfogadásával egyidejűleg rendelkezik, figyelemmel a 2. §-ban foglaltakra.

(2) A Képviselő-testület a költségvetésről szóló rendeletében évente határozza meg a költségvetés részeként, külön címen a Környezetvédelmi Alap mértékét, a tárgy évet megelőző évben teljesült, 2. § szerinti bevételek alapján. 2007. évben a 2. §  d) pontja szerinti bevételt úgy kell meghatározni, hogy a 2006. évben a környezetvédelmi egyesületek területéről ténylegesen befolyt építményadó összegét ki kell egészíteni az egyesületekhez megfizetett vagyoni hozzájárulás miatt  mentesített adóösszeggel. 

(3)[2]

(4)[3]

[4]5. § A Környezetvédelmi Alapból támogatást pályázat útján olyan, az államháztartásról szóló törvény szerinti átlátható civil szervezet kaphat, amely célszerinti tevékenysége keretében az elnyert összegből Gyomaendrőd közigazgatási területén végez a 3. § (1) bekezdésében meghatározott környezetvédelmi tevékenységet.


Eljárási szabályok


6. § (1) A Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatás nyilvános pályázat (továbbiakban: pályázat) útján nyerhető el. A pályázati feltételeket, az eljárás szabályait a 7. §-ban foglaltak kivételével  - a vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembevételével - a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) írásbeli javaslatára évente a Képviselő-testület határozza meg.

(2) A Környezetvédelmi Alaphoz olyan tevékenységgel lehet pályázni, melyet a 3. § (1) bekezdésének a)-j) pontjai tartalmaznak.

(3)[5] A támogatás mértéke a támogatható költségek önerő feletti része, maximum azonban a tárgy évet megelőző évben az egyesület érdekeltségi területéről befolyt építményadó összege. A 3. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt beruházás esetén a támogatás mértéke maximum a tárgyévet megelőző évben az egyesület érdekeltségi területéről befolyt építményadó összegének 150%-ában határozható meg.

(4) A nyújtandó támogatás mértéke – eltérő rendelkezés hiányában - legfeljebb a tervezett költségek 30%-a lehet. A pályázatot elbíráló szerv kérésére be kell mutatni a fennmaradó saját rész meglétének hitelt érdemlő igazolását.

(5) A pályázat elbírálásához - szükség szerint - külső, független szakértő véleményét is be kell szerezni.

7. § (1)[6] Gyomaendrőd Város közigazgatási területén lévő holtágak környezetében megalakult környezetvédelmi egyesületek a tárgyévi környezetvédelmi célú kiadásainak, illetve közmű beruházásainak részbeni fedezetére az alábbi szabályok szerint pályázhatnak.

(2) A támogatás feltétele, hogy a pályázó, a tervezett támogatható költségeket alapul véve, legalább 20 %-os mértékű saját erővel rendelkezzen.

(3) A támogatás mértéke a támogatható költségek önerő feletti része, maximum azonban a tárgy évet megelőző évben az egyesület területéről befolyt építményadó összege. 2007. évben ezt az összeget növelni kell az érintett környezetvédelmi egyesülethez 2006. évben megfizetett vagyoni hozzájárulás miatt mentesített építményadó összegével.

(4) A (3) bekezdés összegszerűségéről egyesületenként az adóosztály szolgáltat adatot.  Az adóosztály által kiállított, erről szóló igazolás a pályázat kötelező mellékletét képezi.

(4a)[7] A pályázatokat, illetve a szakmai beszámolót is magában foglaló pályázati elszámolásokat (a továbbiakban: pályázat) a pályázati felhívásban megjelölt elektronikus nyomtatványon kell benyújtani az ügyfélkapun keresztül.

(4b)[8] A pályázatok első alkalommal való benyújtását megelőzően, illetve minden változást követően a felhívásban megjelölt nyomtatványon be kell jelenteni elektronikus ügyintézés kapcsolattartóját, illetve a szervezet képviseletében eljárót.

(5)[9] A pályázat benyújtási határideje a pályázati felhívásban megjelölt nap.

(6) A pályázatok a Bizottság  a pályázati határidőt követően a soron következő ülésén dönt.

(7)[10] A támogatás folyósítása a 4. melléklet szerinti támogatási szerződés alapján történik.

(8) A támogatott egyesület a támogatás felhasználásáról a tárgy évet követő év január 31. napjáig köteles elszámolni.

(9) Környezetvédelmi célú kiadás minden olyan tevékenységgel és intézkedéssel összefüggő kiadás,  amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása.

(10) Közmű beruházás a holtág épített környezetének védelmére és fejlesztésére szolgáló közműberuházás közül a  kövesút-, elektromos és ivóvíz vezeték- szennyvíz- vagy csapadékvíz elvezetésére szolgáló csatorna építése.

8. §[11] A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból a Bizottság bírálja el és tesz javaslatot a támogatás mértékének megállapítására vagy az elutasításra.

9. §[12]

10. §[13]


Az eljárás rendje[14]


[15]10/A. § A tárgyévre szóló részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati kiírást, továbbá a pályázati eljárás részletszabályait tartalmazó pályázati útmutatót és általános szerződési feltételeket a Képviselő-testület határozatban állapítja meg.

10/B. §[16]

10/C. §[17]

10/D. §[18]

10/E. §[19]  

10/F. §[20]

10/G. §[21]

10/H. §[22]

10/I. §[23]

10/J. §[24]

10/K. §[25]

10/L. §[26]

10/M. §[27]


Záró rendelkezések


11. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2/1997. (II.10.) KT rendelet hatályát veszti.

 (2)[28]

12. §[29] E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel


1. számú melléklet a 11/2007. (II. 26.) Gye. Kt. rendelethez[30]


2. számú melléklet a 11/2007. (II. 26.) Gye. Kt. rendelethez[31]


3. számú melléklet a 11/2007. (II. 26.) Gye. Kt. rendelethez[32]


4. melléklet a 6/2013. (III. 1. ) önkormányzati rendelethez[33]


Támogatási szerződés minta a Környezetvédelmi Alaphoz


Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/20...


Támogatási Szerződés


amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)

aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]

másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:

Kedvezményezett),

Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]

Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]

Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 20.... évi költségvetéséről szóló …………..önkormányzati rendelet …. bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban: Költségvetési előirányzat) a Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet Környezetvédelmi Alap pályázati rendszerét szabályozó 6. § alapján, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ………….. Gye. Kt. határozatával elfogadott „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet civil szervezeteknek, a 20….. évi Környezetvédelmi Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé. Erre a felhívásra a Kedvezményezett [PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító számon regisztrált projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint [TAMOGATAS] Ft. - azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható költségeinek Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja.

2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez” című dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett tájékoztatja a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet korábbi, mint 20…. január 1.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de legkorábban 20…. január 1. A Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.

3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.

A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]

3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 20…. december 31.

3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta és a Költségvetési előirányzatból nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Döntéshozó jóváhagyta.

3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem számolható el.

4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme

4.1. A Projekt tervezett összköltsége

A Projekt tervezett összköltsége [PROJEKT_OSSZKOLTSEG] Ft, azaz [PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL] forint.

4.2. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.

4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]

A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül folyósításra.

4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása

A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell számolni. A Projekt elszámolható költségeinek részletezését a Kedvezményezett projekt (pályázati) adatlapja tartalmazza.

5. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatót
a) honlap működtetése esetén támogatóként jelenítik meg
b) kiadványok esetén a kiadványban támogatóként tüntetik fel
c) a kiemelt programjai előzetesét, a programok megvalósításának eredményét a Támogató hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozza.

6. Záró rendelkezések

6.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 3 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.

6.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

6.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen: záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató honlapjáról tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő így a szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.

6.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A Támogató kapcsolattartója ……………………………….. A Kedvezményezett kapcsolattartója a pályázati adatlapon megjelölt személy. A kapcsolattartó nevének, postacímének, telefon és telefax számának és elektronikus levélcímének változásáról 30 napon belül tájékoztatják egymást.

6.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos Kommunikációja a személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton történik.

6.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés (szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás) elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.

6.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően - a projekt adatlapon feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Döntéshozó által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak.

Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

6.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

6.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek) és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

6.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


 …………………………….
Kedvezményezett
P.H.
 
 
Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

 ……….…………
Döntéshozó
P.H.
 
 
Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.


Mellékletek:

1. melléklet - A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi, a területileg illetékes törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát.

2. melléklet - Nyilatkozat a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről, ennek hiányában a Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett IGAZOL űrlapon beadott kérelmére kiadott együttes adóigazolás,

3. melléklet - A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a számlavezető által hitelesített banki bejelentőjének másolata.[1]

Módosította: 6/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2013. március 2-ától.

[2]

Hatályon kívül helyezte: 5/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2017. január 28-ától.

[3]

Hatályon kívül helyezte: 5/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2017. január 28-ától.

[4]

Módosította: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.

[5]

Módosította a 33/2007. (XI. 7.) Gye. Kt. Rendelet 1. §

[6]

Módosította a 33/2007. (XI. 7.) Gye. Kt. Rendelet 2. §

[7]

Módosította: 6/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2013. március 2-ától.

[8]

Módosította: 6/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2013. március 2-ától.

[9]

Módosította: 5/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2017. január 28-ától.

[10]

Módosította: 6/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bek. Hatályos 2013. március 2-ától.

[11]

Módosította: 25/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2015. december 15-étől

[12]

Hatályon kívül helyezte: 25/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2015. december 15-étől

[13]

Hatályon kívül helyezte: 25/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2015. december 15-étől

[14]

A fejezet címét és a 10/A-10/M §-okat beiktatta a 46/2008. (XII. 3.) Gye. Kt. rendelet 1. §

[15]

Módosította: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.

[16]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[17]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[18]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[19]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[20]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[21]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[22]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[23]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[24]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[25]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[26]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[27]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[28]

Hatályon kívül helyezte a 9/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 33. §-a. Hatálytalan 2011. április 1-től.

[29]

Beiktatta: 15/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet 6. §

[30]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[31]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[32]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[33]

Módosította: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés. Hatályos 2014. március 1-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!