nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2009-05-01 -tól
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Városban zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról

Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 46.§ (1) bekezdésének c) pontjában,az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 9.§-ában, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX törvény 1.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a városi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, továbbá az ehhez kapcsolódó egyes cselekmények szabálysértéssé nyilvánításáról az alábbi rendeletet alkotja:


I.

A rendelet célja

1. §

A rendelet célja, a város „zöldterületi” karakterének megőrzése, mennyiségi és minőségi továbbfejlesztése, az emberi környezet illetve a lakosság egészségének a megóvása érdekében:

a) a meglévő zöldfelületek más célra történő terület-felhasználásának megakadályozásával;

b) a bármilyen okból megszűnő zöldfelület emeltszintű pótlásával;

c) a zöldfelületek védelmének, rendeltetésszerű használatának szabályozásával;

d) a passzív épületfelületek biológiai aktivizálásával, növényesítésével;


II.

A rendelet hatálya

2.§

(1) A rendelet hatálya a város belterületi határán belüli területre terjed ki.

a) az önkormányzat tulajdonában, kezelésében, használatában lévő zöldterületekre, közparkokra, közkertekre, sétányokra, játszóterekre, utcai fasorokra és az azokat kísérő zöldsávokra, valamint az önkormányzati tulajdonú közterületen lévő zöldfelületekre;

b) minden önálló ingatlanra, azok teljes növényállományára, függetlenül attól, hogy tulajdonosa természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.


III.

Értelmező rendelkezések

3. §

E rendelet alkalmazása szempontjából:

Belterjes zöldterület: az a terület, amelyik öntözőhálózattal rendelkezik és ahol a növények kiültetését, pótlását, a pázsit nyírását, a fák és cserjék gondozását rendszeresen végzik.

Fásított köztér: szilárd vagy szilárdított burkolattal ellátott, közlekedési, séta-és pihenőfunkciót szolgáló városi közterek

Fűvel beültetett terület: a természetes módon nőtt, vagy telepítéssel létrehozott gyepfelület.

Háromszintes növényállomány: az egyes terület-felhasználási egységekre előírt minimális zöldfelületi borítottságot biztosító növényzet (fák, cserjék, gyep) egyidejű horizontális alkalmazása az adott területen.

Játszótér: főként a gyermekek részére fenntartott – játszószerekkel vagy sportolásra alkalmas területekkel, eszközökkel ellátott – nyilvános közhasználatú terület.

Parkterület: az olyan közhasználatú, a környezet minőségét javító, lombtömegével kondicionáló zöldterület, amely elsősorban pihenési, felüdülési és sportolási célokat szolgál.

Telek aktív zöldfelülete: az a növényzettel borított terület, amelynek talaja szerves (vertikális) kapcsolatban van az eredeti talajszelvénnyel és így a háromszintes növényállomány számára potenciális élőhely.

Zöldfelület: a lakóterületek, a vegyes területek (településközponti területek és központi vegyes területek), a gazdasági területek (kereskedelmi, szolgáltató területek és iparterületek), különleges területek, a közlekedési területek biológiailag aktív, növényzettel borított területe, valamint a zöldterületek és erdőterületek terület felhasználási egységbe sorolt területek teljes területe.

Zöldfelületi minimum: a zöldfelület előírt legkisebb mértéke.

Zöldterület: közigazgatási terület-felhasználási egység, a város állandóan növényzettel fedett, más terület-felhasználási egységbe nem tartozó, közhasználatú része.


IV.

A zöldterületek és zöldfelületek megóvása

4. §

(1) Belterületen gondoskodni kell a zöldterületek és zöldfelületek arányának megőrzéséről, illetve növeléséről, ennek érdekében a tulajdonos köteles a tulajdonában lévő zöldterületeket és zöldfelületeket:

a) a mindenkori szakmai szempontoknak megfelelően jó karban tartani vagy tartatni;

b) a kórokozóktól, a kártevőktől, a rongálóktól valamint a szakszerűtlen kezelésektől megóvni;

c) fejleszteni, illetve a használat mértékének megfelelően fenntartani és felújítani.

(2)[1] Az Önkormányzat tulajdonában lévő köztereken, parkterületen – azok környezet minőségét javító és pihenés célját betöltő funkciójának megőrzése érdekében – az önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvények bonyolíthatók le.


V.

A zöldterületek, zöldfelületek használata

5. §

(1) A zöldterület és zöldfelület tulajdonosa köteles gondoskodni a zöldterületek és zöldfelületek rendeltetésszerű használatáról. Ennek keretében:

(2) A rendeltetéstől eltérő ideiglenes használat megszűntével a zöldterületen és a közterületi zöldfelületen az eredeti állapotot 30 napon belül helyre kell állítani, a növényültetést pedig a legközelebbi ültetési időszakban végre kell hajtani.

(3) Ha a zöldterület, közterületi zöldfelület rendeltetéstől eltérő ideiglenes használata során a növényzet, illetve a zöldterület felszerelését képező építmények, berendezések sérülése, megsemmisülése várható, a használó köteles:

a) a növényzet védelméről - a helyszínen favédelmi kerítés, kaloda elhelyezésével gondoskodni;

b) a növényzet előzetes áttelepítéséről, előírt pótlásáról gondoskodni;

c) az építmények, berendezések, felszerelések, illetőleg az azok áttelepítésének (le-, és felszerelésének, elszállításának stb.) a költségeit viselni.

(4) A zöldterület, közterületi zöldfelület halasztást nem tűrő igénybevételek esetén (pl. csőtörés) az igénybevevőnek gondoskodnia kell a helyreállításról.

(5) Önkormányzati tulajdonban lévő zöldterületen, közterületen lévő zöldfelületen járművel, kerékpárral csak az erre a célra kiépített utakon a gyalogosforgalom zavarása nélkül lehet közlekedni.

(6) Önkormányzati tulajdonban lévő zöldterületen, közterületi zöldfelületen lévő gyepfelületre, gépkocsival vagy más járművel behajtani, parkolni tilos, kivéve a gyephézagos és gyeprácsos felületeket.

(7) Önkormányzati tulajdonban lévő zöldterületen, közterületi zöldfelületen szemetelni, törmeléket vagy használaton kívüli tárgyakat lerakni tilos.

(8) Önkormányzati tulajdonban lévő zöldterületen, közterületi zöldfelületen lévő fára reklámhordozót elhelyezni tilos.


VI.

A zöldterületek, zöldfelületek fejlesztése

6.§

(1) A kötelező legkisebb zöldfelület számításánál:

a) a növényzettel fedett terület alatt a szilárd burkolatú felületek nélküli, gyeppel, cserjékkel, fákkal betelepített beépítetlen terület sík vetülete értendő, ahol a nem szilárd burkolattal (pl. kavicsburkolat, homok stb.) ellátott felület nem haladhatja meg a számított zöldfelület 20 %-át;

b) a műanyag gyepráccsal kiépített felületek 80 %-kal, a gyephézagos betonburkolatú felületek 25 %-kal vehetők figyelembe;

c) a műanyag gyepráccsal kiépített felületek, valamint a gyephézagos betonburkolatú felületek nem haladhatják meg a számított zöldfelület 50 %-át.

(2) A műanyag gyepráccsal, gyephézagos burkolattal létesített parkolók:

a) alépítményi rétegeibe 2% perlitet kell adalékolni;

b) 10 évenként szénhidrogén szennyezés szempontjából megvizsgálandók, ha a szennyezés mértéke a jogszabályban meghatározott értéket meghaladja, a megfelelő védekezésről, felújításról gondoskodni kell;

c) alépítményét a rendeltetésnek megfelelően figyelembe vett tengelynyomásra kell méretezni;

d) csak vízszintes vagy közel vízszintes (max. 8 %-os esésű) felületeken alkalmazhatók.

(3) A telkeken és közterületeken a végleges terepszint kialakításához szükséges földréteg visszatöltésnél a felső réteg a telepítendő növényzet igényének megfelelően 0,2-1,0 m vastagságig csak termőföld lehet.

(4) A zöldfelületek kialakításánál és a fasorok telepítésénél szükség esetén talajcseréről kell gondoskodni fatelepítés esetén 1 m-es, cserjetelepítéshez 0,4 m-es vastagságban, 1,0 m² illetve 0,16 m² felületen.

(5) A zöldfelületek, fasorok csak az öntözési lehetőség egyidejű biztosításával létesíthetők.


VII.

Szabálysértési eljárás

7. §.[2]

Hatályon kívül helyezve.


VIII.

Záró rendelkezés

8. §.

(1) E rendelet 2009. május 1. napján lép hatályba.


Kelt: Jászapáti Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. április 30-i ülésén.


Szabó Lajos sk.                                                                                 Andrási Lászlóné sk.

polgármester                                                                                                 jegyző


Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2009. május 1. napján kihirdetésre került.


                                                                                                          Andrási Lászlóné

                                                                                                                      jegyző[1]

Módosította a 20/2009.(X.1.) ÖR. Hatályos 2009. október 1. napjától.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 19/2012. (V.21.) ÖR. Hatályos 2012. május 25. napjától.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!