nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2020 (XII.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2021-01-01 -tól
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2020 (XII.21.) önkormányzati rendelete
a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokról

Mány Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazásalapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:


  1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya Mány község közigazgatási területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre terjed ki.


2. § E rendelet alkalmazásában:

1. az ingatlan tulajdonosa: az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, haszonélvezője, bérlője, albérlője, szívességi lakáshasználója és üzemeltetője;

2. közegészségügyi szempontból veszélytelen szóróanyag: különösen a fűrészpor, homok, hamu, zeolit és kalcium-klorid;

3. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott fogalom;

4. tisztántartás: közterületek tisztítása, folyamatos gyommentesítése, pormentesítése, hó- és síkosság-mentesítése, az ingatlannal szomszédos közterületen a növényzet ápolása, nyírása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása.

5. járda: köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt, kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatártól az úttest széléig tejed. Ahol e rendelet járdát említ, ott a meglévő kerékpárutat is érteni kell, a járdára vonatkozó szabályokat az érintett ingatlantulajdonosoknak a kerékpárútra is alkalmazni kell.

6. közkifolyó: az ivóvíz törzshálózat része, közterületi vízvételezési hely a lakossági vízfogyasztás biztosítására, vagy rendkívüli helyzetben tűzivíz vételezésre alkalmas közterületen elhelyezett közcélú vízi létesítmény.


  1. A közterületek tisztántartása


3. § A közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó feladata.


4. § A község területén lévő ingatlanok előtti, a közútig terjedő közterület rendszeres tisztántartása az ingatlan tulajdonosának kötelessége. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarításra és a síkosság mentesítésre is.


5. § (1) Az ingatlantulajdonos kötelessége a járda mellett növő gyom kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.


(2) Az ingatlanról közterületre kihordott szemetet az ingatlan tulajdonosa köteles 24 órán belül, saját költségén összetakarítani és elszállítani.


(3) Közterületen tilos olajcserét vagy a járművel kapcsolatos más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz. A lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön.


6. § (1) A 4. §-ban meghatározott közterületeken kívüli, önkormányzati tulajdonú közterületek rendszeres tisztántartásáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat gondoskodik.


(2) Szemetet, hulladékot közterületen csak az arra a célra rendszeresített szeméttartóba lehet elhelyezni.


(3) Aki közterületet, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni.


(4) Olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti, vagy élősködők részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad.


3. Síkosság mentesítés


7. § A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.


8. § (1) Sikosságmentesítés alkalmával, felhintésre közegészségügyi, valamint lehetőleg környezetvédelmi szempontból veszélytelen szóróanyagot kell használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.


(2) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjárművek forgalmát ne akadályozza.4. A közterületi árkok tisztántartása


9. § A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek ingatlan előtti szakaszának tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása, valamint a járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban- és tisztántartása az ingatlan tulajdonosának a kötelessége.


10. (1) Tilos a csapadékelvezető árokba szennyezett vizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot elhelyezni, vagy bevezetni.


(2) Tilos a település területén lévő tavakba, holtágakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni.


5. Építési terület tisztántartása


11. § Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a közterület tisztaságát.


12. § (1) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.


(2) Ha építési munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék keletkezik, folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül, a közterületet meg kell tisztítani.


6. A közutak tisztántartása


13. § Tilos közútra, útpadkára szemetet elhelyezni.


14. § Közterületen szemetet csak úgy szabad szállítani, a szállítmányt fel-, vagy lerakni, hogy az a közterületet ne szennyezze. Ha szállítás közben a terület szennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani, és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.


7. Plakátok elhelyezésének köztisztasági szabályai


15. § Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen felirattal megrongálni.


16. § Épületeken, kapun, ablakon, egyéb létesítményben lévő, idejét múlt hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni.


8. Árusításból keletkező hulladék kezelése


17. § Árusításból keletkező hulladék gyűjtésére az árusítónak zárható edényt kell kihelyeznie, és azt saját költségen elszállítani.


18. § Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv tisztántartása az alkalmi használó kötelessége.9. Közkifolyókkal kapcsolatos szabályok


19. § (1) A közkifolyókat kizárólag háztartási felhasználásra történő vízvételezés céljára lehet használni.

(2) Aki a közkifolyó környezetét beszennyezi, köteles azt haladéktalanul megtisztítani.


20. § A közkifolyóról csak az vételezhet vizet, akinek ingatlanára a vezetékes víz nem került bevezetésre.


10. Parkok, fák védelme


21. § A parkok tisztaságának megőrzésben, a fák védelmében mindenki köteles részt venni és szennyeződését, fertőzését eredményező magatartástól tartózkodni.


22. § Tilos a parkokban gépjárművel közlekedni.


23. § A játszótérre háziállatot vinni tilos.


  1. Eljárási szabályok


24. § Az e rendeletben meghatározott magatartási szabályok be nem tartása miatt indult eljárásban a jegyző jár el.


25. § Az e rendeletben meghatározott magatartási szabályok be nem tartása esetén a jegyző, természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabására jogosult.


12. Záró rendelkezések


26. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.


27. § Hatályát veszti a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokról, valamint az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 19/2015. (XI.27.) számú rendelet.

Ugron Zoltán

polgármester
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!