nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-06-01 -tól
Vezseny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete
Az avar és kerti hulladék kezelésére, égetésére vonatkozó szabályokról

Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 évi L. törvény 46 § (1) bekezdés c.) pontjában és 48. § (4) bekezdés b.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


A rendelet célja és hatálya


1.§ (1) A rendelet célja az avar és kerti hulladékok kezelésének helyi szabályozása a levegő tisztaságvédelmi követelményeinek érvényre juttatása érdekében.


(2) A rendelet hatálya minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjed.


(3) A rendelet hatálya Vezseny község közigazgatási területére terjed ki


Az avar és kerti hulladék ártalmatlanítása     


2.§ (1) Az avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.


(2) Avart, kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Égetni a szomszédos telken lévő épületektől 10 méter, saját telken lévő épülettől 5 méter távolságon belül, szalma  és szálastakarmány kazlaktól 20 méteren belül nem szabad. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környéken lévő zöld növényeket, fákat, bokrokat ne károsítsa.


(3) Közterületen égetni tilos. 


(4) Az égetést március 1-től november 30-ig, kizárólag kedd, szerda, csütörtök, péntek és szombati napokon, 12 és 19 óra között lehet végezni, szélcsendes időben. Az égetés időtartama a 120 percet nem haladhatja meg, tartós füstölés nem engedélyezett. Csak száraz állapotú avar és kerti hulladék égethető el. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény lakul ki, az égetés azonnal be kell fejezni


(5) Az égetéshez nem használható benzin, olaj vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.


Az égetésre vonatkozó szabályok


3.§ (1) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.


(2) Az égetés helyszínén oltóvizet vagy a tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket valamint az oltást segítő kéziszerszámot (pl. Lapát, ásó,villa) kell az égetés helyszínén készenlétben tartani, melyekkel a tűz terjedése megakadályozható.


(3) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást –vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal –meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni


(4) Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt.

Tilos égetni továbbá, ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendel el.Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények


4.§ Aki az avar és kerti hulladékok égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be, hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható.


Záró rendelkezések


5.§ A rendelet 2015. június 1. –én lép hatályba , ezzel egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 11/2008. (VI.20.) számú rendelete.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!