nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2008-01-01 -tól
Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (IX.28.) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról

Lövőpetri Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya Lövőpetri Község Közigazgatási területére terjed ki.


2.§  (1)  A kommunális adó alanya az a személy, aki a tárgyév első napján

a) a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület (építmény), belterületi beépítetlen földrészlet (telek) tulajdonosa – több tulajdonos esetén tulajdoni hányadunk arányában a tulajdonosok –, amennyiben az építményt, a telek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli az annak gyakorlására jogosult(ak), (továbbiakban együtt: tulajdonos(ok)

b) a nem magánszemély tulajdonában álló lakás jogszerű bérlője vagy bérlői
(2) A lakáshoz tartozik a vele egy helyrajzi szám alatt található nem lakás céljára szolgáló építmény, épület.


(3) Az építményhez tartozik az építménnyel egy helyrajzi számon található, annak rendeltetésszerű használatához szükséges földrészlet.


(4) Az (1)  bekezdés b) pontja esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét       követő év első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik       meg,  azonban ha a lakásbérleti jogviszony az év első felében szűnik meg, akkor az adókötelezettség a bérlőt az év második felében már nem terheli.


Az adó mértéke


3. §. A kommunális adó mértéke:

        a.) építmény esetén: 4.000.-Ft/év,

        b.) telek esetén:    2.000.-Ft/év.


Adómentesség


4. § (1) Mentes az adó megfizetése alól, aki az év első napján jogerős határozat alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A § (1) bekezdésének a.) pontja szerint rendszeres szociális segélyben részesül. 


(2) Mentes az adó megfizetése alól a 70 év feletti egyedül élő magánszemély, amennyiben az építmény 2.§ (1) bekezdésének a.) és b.) pontja szerinti jogosultja és használója.


(3.) Mentes az adó alól azon a telek, tulajdonosa, a telek vonatkozásában, mely telek nem közvetlenül szomszédos valamely belterületi közúttal.


(4) Mentes az adó alól azon telek tulajdonosa, a telek vonatkozásában, amely telekre a vezetékes ivóvíz, - villany, - gáz közművek valamelyikének bevezetése hagyományos módon műszakilag nem megoldható.


5) A (4) bekezdésben meghatározott mentesség biztosításához a közműszolgáltatók által kiadott igazolás szükséges.


Az adómentesség keletkezése és megszűnése5.§. Az adómentesség keletkezésének, megszűnésének időpontja a rendszeres szociális segélyt megállapító, illetve megszüntető határozat jogerőre emelkedését, a 70. év betöltését követő év első napja.


Adózási szabályok


6.§. Az adó bevallására, kivetésére, az adó és egyéb adózási eljárásokra az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezéseit  kell alkalmazni.


Záró rendelkezések


7.§. (1.) Ezen rendelet 2008. január elsején lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!