nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (V.30.) önkormányzati rendelete
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és családi események engedélyezésének szabályairól és a szolgáltatások díjainak mértékéről

Somogyszentpál  Község  Önkormányzat Képviselőtestülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.) 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet


A rendelet hatálya


1. §

A rendelet hatálya kiterjed Somogyszentpál  Községi Önkormányzat illetékességi területén  

       történő


           a) házasságkötésre,

              b)  jubileumi házasságkötésre, házasságkötés megerősítési

                  szertartásra, polgári gyászszertartásra. (Továbbiakban: családi esemény)


(2)   E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali helyiség: Somogyszentpál, Kossuth tér 1.

b) hivatali munkaidő: a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata alapján hétfőtől-csütörtökig 7 00 órától 1530 óráig; pénteken 7 00 órától 13 00 óráig.

c) többletszolgáltatás: a házasságkötés  és családi esemény lebonyolításában a hivatali helyiségen,illetve hivatali munkaidőn kívül történő közreműködés.

II. Fejezet


A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és családi esemény engedélyezésének szabályai

2. §

(1)  A házasságkötés  és családi események  lebonyolításra Somogyszentpál Község Önkormányzata hivatali helyiséget biztosít.


(2)   A házasságkötés  és családi esemény események hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolítását a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője engedélyezi az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével. Az engedély iránti kérelemre vonatkozó formanyomtatványt jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3)   Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez és családi eseményhez az anyakönyvvezető közreműködése a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata alapján magántulajdonban levő olyan ingatlanon is engedélyezhető, amely alkalmas az eseményhez méltó körülmények biztosítására, valamint eleget tesz a jogszabályban előírt követelményeknek, és ahol a személyes adatok védelme biztosított.


(4)    A külső helyszínen zajló házasságkötés lebonyolításakor az anyakönyvi alapiratok biztonságos szállításáért és épségéért az anyakönyvvezető felel.


(5)   Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez és családi események lebonyolításához az anyakönyvvezető nem zárt térben történő közreműködése akkor engedélyezhető, ha a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén, az esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (esőhelyszín) rendelkezésre áll.


(5)   Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő  házasságkötéshez  és családi események lebonyolításához az anyakönyvvezető közreműködése akkor engedélyezhető, ha az a korábban előjegyzésbe vett házasságkötést, családi eseményt, vagy az anyakönyvvezető munkakörének ellátását nem akadályozza.

III. Fejezet


Az házasságkötés  és családi események szolgáltatási  díjai

  1. §


(1)    A házasságkötés és családi események tartása esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként jelen rendeletben meghatározott mértékű díjat kell fizetni.

a) hivatali időn belül és hivatali helyiségen kívül 10.000.-Ft.

b) hivatali időn kívül és hivatali helyiségben        10.000.-Ft.

c) hivatali időn kívül és hivatali helyiségen kívül 20.000.-Ft.

d) hivatali időben és hivatali helyiségben díjmentes.


 (2)    Az (1) bekezdésben foglalt szolgáltatás magában foglalja a szertartás céljára szolgáló helyiség biztosítását, a zeneszolgáltatást, ünnepi, illetve a  gyászbeszédet.


(3)  A jelen § (1) bekezdése szerinti díjfizetési kötelezettséget legkésőbb az eseményt megelőző 5. munkanapon a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal számlájára átutalással kell teljesíteni.


(4)   A szolgáltatás igénybevevői az 3. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megállapított díj megfizetése alól mentesülnek, amennyiben a felek valamelyikének vagy mindkettőjüknek közeli halálával fenyegető egészségi állapota indokolja a hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn túli házasságkötés, családi esemény megtartását.


(5)   A befizetett szolgáltatási díj a házasságkötés, illetve a családi esemény elmaradása esetén visszatérítésre kerül.


(6)    A jelen § (1) bekezdésben meghatározott díj megfizetésének tényét a kérelmező az anyakönyvvezető előtt hitelt érdemlően, míg az anyakönyvi esemény elmaradásának tényét az anyakönyvvezető igazolja.


IV. Fejezet

Anyakönyvvezető részére fizetendő díj

4.§


(1)    A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés  illetve  családi események  lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint eseményenként a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy e rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott díjazás illeti meg.


(2)    Amennyiben a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés  és családi események  lebonyolításában  közreműködő anyakönyvvezető nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidőt választja, őt – az illetményén felül – hivatali munkaidőn túl megvalósuló anyakönyvvezetői tevékenységéért  külön díjazás jár,   alkalmanként bruttó10.000,- Ft azaz bruttó tízezer forint illeti meg.


Záró rendelkezések


5. §

(1)  E rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.  


   (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a szolgáltatások díjainak mértékéről szóló 4/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet.


(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.                    Dr. Berényi Sándor                                       dr. Halász Péter
 
                            polgármester                                                      jegyző


Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Somogyszentpál,  2017. május 30.

                                                                                       dr. Halász Péter

                                                                                                    jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1.sz.melléklet kérelem
14.8 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!