nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kótaj község képviselő testületének 7/2015 (IX.23..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-09-23 -tól
Kótaj község képviselő testületének 7/2015 (IX.23..) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 6/2012.(XII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kótaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2015.( IX.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló

6/2012.(XII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kótaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X.04.) BM rendelet 3.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 6/2012.(XII.07.) önkormányzati rendelet (R) 7/A §-át az alábbiak szerint módosítja:1.§


„7/A § Szociális célú tűzifa támogatás7/A. §. (1) Kótaj Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a központi támogatás függvényében évente egyszeri, természetbeni szociális célú tűzifa támogatást nyújthat (a továbbiakban: támogatás) azon szociálisan rászoruló személyek részére, akik a támogatás megítélésének napján a településen bejelentett állandó lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen is a településen élnek.


(2) A támogatás

  1. kérelemre, vagy
  2.  az (5) bekezdésben foglalt rászorultak esetében hivatalból is adható.

(3)A (2) bekezdés a) pontja szerinti kérelmet írásban kell benyújtani,


(4)A támogatás adható annak a rászorulónak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát.


(5)A szociális rászorultság megállapításánál előnyt élvez, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy

d) - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - lakásfenntartási támogatásra jogosult, valamint

e.) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család


(6)Háztartásonként legfeljebb 5m3  tűzifa adható.


(7)Nem részesülhet támogatásban, aki a lakóingatlan fűtését nem fatüzeléssel oldja meg.


(8)A tűzifa kiosztása történhet személyes átvétellel, vagy az önkormányzat által biztosított lakcímre

szállítással.


(9)A szociális célú tűzifa támogatás tekintetében a képviselő-testület hatáskörét,  Kótaj Község Polgármesterére ruházza át.”


2. § A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Orosz Mihály

Kocsis József

polgármester

jegyzőA rendelet kihirdetve: 2015. szeptember 23.                                                                                                         

Kocsis József

                                                                                                                jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Szociális rendelet módosítása
31 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!