nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
1/2017 (II.23..)
Hatályos:2017-04-28 - 2017-05-24
1/2017 (II.23..)
Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2017. (II.23.) számú rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Gilvánfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

1/2017. (II.23.) számú rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről


Gilvánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

(1)  A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

83.539  E Ft

Költségvetési bevétellel

83.539  E Ft

Költségvetési kiadással

0 E Ft

Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.


(2)  Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3., 8.  mellékletek szerint állapítja meg.

(4)  A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.

(5)   A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)   Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet vagy kötelezettségvállalást nem tervez (3. melléklet)

(2)   Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5. melléklet)

 (5)  Az önkormányzat költségvetésében felújítási kiadást nem tervez. (5. melléklet)

(6)   Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös  hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3., 7. mellékletek szerint határozza meg.

(8)  Az önkormányzat a kiadások között tartalékot nem állapít meg.

(9)  A likviditási tervet a 10., a tervezett közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)  Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3)   A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4)  Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


5. § Az előirányzatok módosítása

  1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2)  A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6)   A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


6. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1)  Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.

(2)  Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


8. § Záró és vegyes rendelkezések


(1)  Ez a rendelet  2017. február 23-án lép hatályba.


Gilvánfa, 2016. február 22.
...........................................

...........................................

jegyző

polgármesterRendeletet a mai napon kihirdettem:


Gilvánfa, 2016. február 23.                                                                                              …………………………….

                                                                                                            jegyző


Gilvánfa  Község Önkormányzata Képviselő-testülete

5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.23.) számú rendelete módosításáról

Gilvánfa  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gilvánfa  Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.23.) sz. önkormányzati rendelet – továbbiakban Ör. - módosításáról a következőket rendeli el:

1.§.

Ör. 2. §-a  helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

83.539  E Ft

Költségvetési bevétellel

83.539  E Ft

Költségvetési kiadással

0 E Ft

Költségvetési egyenleggel

állapítja meg."

2.§.

  Ör. 2., 3. és 5. melléklete hatályát veszti, helyébe e rendelet 1., 2. és 3. melléklete lép.

3.§

Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


A fenti rendeletet Gilvánfa Község Önkormányzata a 2017. április 21. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén fogadta el.


Gilvánfa, 2017. április 21.       Bogdán László                                                                                  Tóth László

           polgármester                                                                                       jegyző


Kihirdetve: 2017.április 28.

                                  


                                                                                                               Tóth László

                                                                                                                     jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Költségvetés Gilvánfa
24.81 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!