nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019 (IX.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-06 - 2019-09-07
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019 (IX.5.) önkormányzati rendelete
egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló rendeletek módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 92. § (1) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 104. § (1) bekezdés b) pontjában, illetve a 147. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.     § Az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjáról és munkahelyi étkeztetésről szóló 11/2010. (IX. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R1) bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép:
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 92. § (1) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 104. § (1) bekezdés b) pontjában, illetve a 147. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:”


2.     § Az R1. 1. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed]
„c) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata, Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal és a Mosolyfalva Óvoda közalkalmazottaira, köztisztviselőire és határozatlan időre kinevezett munkavállalóira,”


3.     § Az R1. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szociális étkezést, gyermekétkeztetést és vendégétkeztetést Gyöngyöstarján Község Önkormányzata a Mosolyfalva Óvoda Konyha szervezeti egysége (továbbiakban: konyha) útján látja el.”


4.     § Az R1. 5. § (7) bekezdésében a „Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda” szövegrész helyébe a „Mosolyfalva Óvoda” szövegrész lép.


5.     § Az R1. 5. § (9) bekezdésének bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép:
„(9) A házi segítségnyújtásban személyi gondozásban részesülők intézményi térítési díja”


6.     § Az R1. 5. § (10) bekezdésének bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép:
„(10) A házi segítségnyújtásban szociális segítésben részesülők intézményi térítési díja”


7.     § A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 5/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R2) 1. §-ában a „Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda” szövegrész helyébe a „Mosolyfalva Óvoda” szövegrész lép.


8.     § Az R2. 4. § (4) bekezdése bevezető bekezdése helyébe a következő bevezető bekezdés lép:
„(4) A Mosolyfalva Óvodánál a következő kifizetésekre igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:”


9.     § A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 15/2018. (XII. 5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R3) 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Középiskolai tanulók részére nyújtott települési támogatás állapítható meg a kérelmező
a) szülő részére, akinek gyermeke, vagy
b) 18. életévét betöltött felnőtt részére, aki
 a települési támogatásról szóló határozat meghozatalának napján nappali tagozatos tanulóként folytatja 9. évfolyamtól kezdődően középfokú oktatási intézményben tanulmányait és nem töltötte be 23. életévét.”


10.     § Az R3. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az étkeztetés iránti kérelmet a Mosolyfalva Óvoda igazgatójának a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.”


11.     § Az R3. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az étkeztetést az önkormányzat a Mosolyfalva Óvoda konyhájáról biztosítja, mely történhet:
a) elszállítással,
b) kiszállítással.”


12.     § Az R3. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az étkeztetés térítési díját az ellátást igénybe vevő – vagy a tartási szerződésben kötelezett – utólag, minden hónap 10. napjáig készpénzben köteles megfizetni a Mosolyfalva Óvoda részére készpénzátutalási megbízáson.”


13.     § Az R3. 26. §-a a következő (3) és (4) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) A házi segítségnyújtás igénybevételére vonatkozó kérelmet a vezető gondozónál kell benyújtani, melyről a polgármester dönt.
(4) Házi segítségnyújtás gondozási szükséglettel nem rendelkező személy részére nem biztosítható.”


14.     § Az R3. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A természetbeni ellátásként biztosított intézményi gyermekétkeztetést a szülő a Mosolyfalva Óvoda igazgatójánál, a konyha szervezeti egységhez benyújtva írásban kérelmezheti. Az intézményvezető csak az ellátás visszautasítása esetén hoz határozatot, mely ellen Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez benyújtott fellebbezésnek van helye.”


15.     § Az R3. 32. § (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Önkormányzat a családi bölcsődét a Mosolyfalva Óvoda családi bölcsőde intézményegységében szervezi meg.
(4) A családi bölcsődében elhelyezésre irányuló kérelem a Mosolyfalva Óvoda igazgatójánál nyújtható be.
(5) A Mosolyfalva Óvoda igazgatója az elhelyezésre irányuló kérelmeket a jelentkezés sorrendjében bírálja el, a gyermekek a jelentkezés sorrendjében vehetők fel. Amennyiben a jelentkezők létszáma meghaladja a családi bölcsődébe felvehető gyermekek létszámát, az óvodavezető várólistát készít, melyen a gyöngyöstarjáni lakcímmel rendelkező gyermekeket köteles előresorolni.”


16.     § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!