nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V. 9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-10 -tól
Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V. 9.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék égetéséről

Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdése, továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) A Képviselő-testület Hegykő község belterületén az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat a jelen rendeletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az avar és kerti hulladék égetésére biztosított lehetőség mellett ugyanakkor törekedni kell arra, hogy a kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban hasznosítással (komposztálással) történjen.

2. § A rendelet alkalmazása céljából avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem kerülő vagy nem alkalmas növényi maradvány, különösen: fű, fa, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb növényi maradványok (a továbbiakban együtt: kerti hulladék).

3. § (1) Az adott ingatlanon kizárólag a helyben keletkezett kerti hulladékot szabad elégetés útján megsemmisíteni.

(2) A kerti hulladék égetése a tűzvédelmi jogszabályok betartásával, cselekvőképes nagykorú személy folyamatos felügyelete mellett, az égetendő kerti hulladék száraz állapotában, a környezet, továbbá a környezetben lakók szükségtelen mértékű zavarásának mellőzésével végezhető.

(3) Jelentős füstképződéssel járó nedves kerti hulladék égetése tilos.

(4) A égetés folyamatának gyorsítása céljából éghető folyadék (különösen: benzin, gázolaj, stb.) nem használható.

(5) Az égetést az adott ingatlan területén, telken belül kell végrehajtani, közterület erre a célra nem vehető igénybe.

(6) A tűzrakó helyet úgy kell elhelyezni, hogy az emberi tartózkodásra szolgáló épülettől legalább 10 méter távolságban legyen. Amennyiben erre az ingatlan adottságaira tekintettel nincs lehetőség, arra kell törekedni, hogy az emberi tartózkodásra szolgáló épületektől a lehető legtávolabb történjen az égetés.

4. § (1) A kerti hulladékot hétköznapokon naponta 8.00 és 19.00 óra között, de legkésőbb sötétedésig, szombati napon 8.00 és 13.00 óra között lehet égetni. Vasárnap és munkaszüneti napokon kerti hulladékot égetni tilos.

(2) Kerti hulladékot égetni kizárólag szélcsendes időben lehet.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhető égetés abban az esetben, ha a község területére is érvényes, tűzgyújtási tilalom van elrendelve.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!