nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Hatályos:2015-01-15 -tól
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. évi költségvetéséről

LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


3/2014. (III.05.) önkormányzati rendelete

                                                        2014. évi költségvetéséről


Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva költségvetéséről következőket rendeli el:


A rendelet hatálya.


1.§.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, bizottságaira és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2.§.

(1)  A képviselő-testület a címrendet a /2/ - /3/ bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat önálló címet alkot.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények – külön-külön, egy-egy címet alkotnak.


Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények:

- Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló

- Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal


I.

                                               A költségvetés bevételei és kiadásai


3.§.

1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési bevételeket 316.289 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről                   165.799 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                                          31.240 ezer Ft

- működési bevételek                                                                           45.154 ezer Ft

- felhalmozási bevételek                                                                        1.958 ezer Ft

- felhalmozási célú támogatások bevételei  áht-n belülről                  70.778 ezer Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                                       544 ezer Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  816 ezer Ft


 (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének kiadási összegét

330.490 ezer Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                  

          - felhalmozási kiadások                                                                        87.534 ezer Ft

beruházási kiadásokat                                                       4.271 ezer Ft

felújítási kiadásokat                                                       82.463 ezer Ft

egyéb felhalmozási célú kiadások                                      800 ezer Ft

     - működési kiadások összegét                                                                       242.956 ezer Ft

személyi juttatások                                                         53.194 ezer Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó   13.745 ezer Ft

dologi kiadások                                                               72.845 ezer Ft

ellátottak  pénzbeli juttatásai                                         14.877 ezer Ft

egyéb működési célú kiadások                                       88.295 ezer Ft

    

(3) A költségvetési hiány összegét 20.205 ezer Ft-ban, ebből felhalmozási hiányt 14.212  ezer Ft-ban, működési hiányt 5.993 ezer Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele:

         Felhalmozási célra:                                   14.212 ezer Ft

         Működési célra:                                           5.993 ezer Ft

                           Maradvány igénybevétele összesen: 20.205 ezer Ft


(4) A pénzforgalom nélküli működési kiadások összegét 6.004 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből működési célú tartalék 0 e Ft, felhalmozási célú tartalék 6.004 e Ft.


(5) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet 25,5 főben állapítja meg:


(6) Közcélú foglalkoztatottak létszámkerete  4 fő.


(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra pályázatot nyújtson be.


4.§.


(1) A képviselő-testület a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 42.025 ezer Ft-ban állapítja meg,


Bevételek:

-Működési bevétel                                                                271 ezer Ft-ban,

-Finanszírozási bevétel                                                     41.754 ezer Ft-ban,

Ebből: központi, irányítószervi támogatás                40.130 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                                 1.624 ezer Ft

Kiadások:

-Felhalmozási kiadásokat                                                  1.270 ezer Ft-ban,

-Működési kiadásokat

Személyi juttatások                                                        24.168 ezer Ft-ban,

Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hj-i adó     6.577 ezer Ft-ban,

Dologi kiadások                                                              10.010 ezer Ft-ban,

-a költségvetési létszámkeretet 11 főben állapítja meg.


 (2) A köztisztviselők illetményalapja 2014. évben 38.650 Ft.


5.§.

A képviselő-testület az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló bevételi és kiadási

főösszegét 44.415  ezer Ft-ban állapítja meg,


Bevételek:

-Működési bevétel                                                            32.174 ezer Ft-ban,

-Finanszírozási bevétel                                                     12.241 ezer Ft-ban,

Ebből: központi, irányítószervi támogatás      9.260 ezer Ft

            maradvány igénybevétele                    2.981 ezer Ft

Kiadások:

                        - Felhalmozási kiadásokat                                                        942 ezer Ft-ban,

-Működési kiadásokat

Személyi juttatások                                                       11.226 ezer Ft-ban,

Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hj-i adó   3.031 ezer Ft-ban,

Dologi kiadások                                                             29.216 ezer Ft-ban,

-a költségvetési létszámkeretet 6 főben állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai


6.§.


A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen az 1. számú melléklet tartalmazza.


7.§.


A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.


8.§.


A 3.§-ban megállapított bevételekből az önkormányzat bevételeit célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.


9.§.


A 3.§-ban megállapított kiadásokból az önkormányzat kiadásait célonként a 4. számú melléklet tartalmazza.10.§.

A 3.§-ban megállapított kiadásokból önkormányzat felhalmozás kiadásait célonként a 5. számú melléklet tartalmazza.  


11.§.


A 3.§-ban megállapított bevételekből és kiadásokból az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.12.§.

Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónként a 7. számú melléklet tartalmazza.


13.§.

Az önkormányzat működési és felhalmozási  célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza.


14.§.

Az önkormányzat 2014. évi működési célú pénzeszközátadás keretösszegeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

15.§.


Az önkormányzat 2014. évi költségvetési támogatását jogcímenként a 10. számú melléklet tartalmazza


16.§.


 Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.

17.§.


A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 12. számú melléklet tartalmazza.


II.


A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


18.§.


A rendelet 3.§-ban meghatározott kiemelt előirányzatok módosításáról a képviselő-testület rendelkezik.

                                                                        19.§.


(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.


(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

20.§.

(1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról –ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti előirányzat változásról a polgármester köteles beszámolni, egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.


(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából – épület, építmény, földterület – származó bevételt felhalmozási kiadásokra használja fel az önkormányzat.                                                 

21.§.

(1) A kiemelt előirányzatokon belül valamennyi intézmény szabadon gazdálkodhat.


(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási  előirányzatok közötti   átcsoportosításra  a polgármester az alábbiak szerint jogosult:

-működési kiadásokra vonatkozóan a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül  engedélyezhet átcsoportosítást,

-felhalmozási célú előirányzatok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet 500.000 Ft összeghatárig.

                                                                 22.§.

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési előirányzaton belül 500.000 Ft összeghatárig történő önálló kötelezettségvállalásra, ezen összeg felett kötelezettségvállalás csak képviselő-testületi döntés alapján vállalható.

(2) Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó beruházásainak megkezdése előtt a polgármester köteles legalább 2 különböző kivitelezőtől árajánlatot beszerezni a beruházási célnak megfelelően. A beérkezett árajánlatok alapján a kivitelező kiválasztása a képviselő-testület feladata.

23.§.

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület,  a költségvetési gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a végrehajtásáért a körjegyző felelős.


(2) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért – az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül – az intézmény vezetője felelős.


24.§.

Az állami támogatás igényléséhez és elszámolásához, a szolgáltatott adatok valódiságáért, helyességéért az intézmény vezetője felel.


25.§.

(1) Az intézmények költségvetési támogatásának utalása a nettó finanszírozás keretei között történik.

(2) A működési költségvetéshez az állami támogatást havonta,  -  a nettó bér és az elszámolási különbözet kivételével -  intézmény részére át kell utalni,  az önkormányzat részére biztosított  havi állami  támogatás összegével egyezően. A saját forrásból biztosított támogatást, -intézmény finanszírozást – havonta egyenlő részletben kell biztosítani.

(3) A felhalmozási kiadásokhoz a támogatás utalása a teljesítés esedékességére történik. Kötelezettségvállalás egyeztetés szükséges a pénzellátás biztosítása érdekében.

 (4) Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló az önkormányzat által kifizetett bruttó bért és járulékait tárgyhónapban az önkormányzat számlájára megtéríti.


26.§.

Az önkormányzat esetében a polgármester, az önállóan gazdálkodó intézmények esetében az intézményvezető saját hatáskörben engedélyezheti:

a.)egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését.

Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.


27.§.

Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezetthez képest, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a képviselő-testületet soron következő ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésen – a polgármester tájékoztatja a bevételi kiesés okáról, mértékéről, véglegességéről, vagy átütemezéséről, a javasolt intézkedésről a hiány kezelésére /ez utóbbi lehet újabb forrás feltárása, kiadás átütemezése, vagy csökkentése/.

                                                          


A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket – központi költségvetésből kiutalt pénzeszközök kivételével – lekösse.

       

28.§.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 8. sz. mellékletben szereplő szervezetekkel, alapítványokkal – kérelem alapján – támogatási szerződést az elfogadott összeghatárig megkösse, valamint azok kiutalásáról gondoskodjon. Ebből eltérő kiutaláshoz a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.


29.§.

Hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület által engedélyezett hitelművelet lebonyolítására a polgármester jogosult.30.§.

Az önkormányzat költségvetési intézménye – nem vehet fel hitelt, kezességet nem vállalhat, szabad pénzeszközeit csak a számlavezetőnél kötheti le, értékpapírt nem vásárolhat, fizetési eszközként csak készpénzt /számlapénzt/ fogadhat.

                                             


31.§.

Az önkormányzat és intézményeinek költségvetési elszámolási számláját OTP Lenti Fiókja vezeti.


III.


Záró rendelkezések


32.§.


E rendelet – mellékleteivel - a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.


             Léránt Ferenc                                                dr. Hercz Judit

 polgármester                                                       jegyző


Kihirdetve: 2014. március 5.


                           dr. Hercz Judit

                                 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2014. évi költségvetés Lovászi táblák
145.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!